Hjem Brøset barnehage

Brøset barnehage

Oversiktsbilde av Brøset barnehage

Kontakt Brøset barnehage

Se kart

Velkommen til Brøset barnehage

Brøset barnehage er en kommunal barnehage, og er delt opp i ett småbarnshus og ett storbarnshus. I tillegg er det et bygg for administrasjon, personal- og møterom.

Barnehagen har et allsidig bygg med både små og store rom, ulike leker og lekesoner med varierte materialer. Byggene er rehabilitert høsten 2017. De har fått et fint løft og gir oss nye muligheter til å dele opp barnegruppene i mindre rom.

Småbarnshuset er delt inn i to baser; Gåsedammen og Bekkdalen.
Begge basene har delt inn barna i flere mindre aldershomogene grupper.

 • Bekkdalen har barn i alderen 1-3 år.
 • Gåsedammen har barn i alderen 1-3 år.

Storbarnshuset er også delt inn i to baser: Steinbruddet og Gårdsbruket.
På storbarn har de delt inn barna i mindre grupper.

 • Steinbruddet har barn i alderen 3-6 år.
 • Gårdsbruket har barn i alderen 3-6 år.

Sammensetningen på alder og kjønn på basene kan variere fra år til år, ut fra barnehageopptaket som Fagenheten for oppvekst og utdanning gjør.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Barnehagen åpner 07.00 og stenger 17.00.

 • I juli har vi åpent fra 07.30-16.30. 
  Barna har med frokost selv denne måneden. 

 • Barnehagen har fra 2015 redusert åpningstid i dagene i mellomjulen. Barnehagen åpner da 07.45 og stenger 16.15. 
  Det blir sendt ut skriv til foreldre i november om å melde behov for hvilke dager deres barn kommer, innenfor den gitte åpningstiden.
  I skrivet blir det informert om at de som har behov utenom den reduserte åpningstiden, melder dette til pedagogisk leder ved sitt barns base.

 • Barnehagen holder stengt røde dager, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

 • Fra og med 2018 har vi stengt i to av fellesferiens tre uker. 
  I møte med Brukerråd 7. mars 2017 er det vedtatt at barnehagen skal ha stengt i uke 28 og 29, fra og med sommeren 2018.

Kostpenger

På Brøset serverer vi alle måltid i barnehagen.
Vi serverer frokost, lunch og et fruktmåltid i løpet av dagen. Hver onsdag serveres et varmt lunchmåltid. Det varme måltidet leveres av Løkkan Catering, og har hovedvekt på fisk.

Kostpenger er 400,- per måned.

Pedagogikk

Vi i Brøset barnehage vil møte barna med åpenhet og respekt. Vi skal bidra til trivsel, glede og knytte vennskapsbånd mellom barna. I nært samarbeid med hjemmet vil vi ivareta barnas behov for omsorg og fremme leik, læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  I de kommende to år har vi to satsningsområder: Lek og barn og språk. i tillegg har barnehagen et fokusområde knyttet til Grønt Flagg som vi har kalt bærekraftig utvikling. 

Brukerråd

Brukerrådet består av tre foreldrerepresentanter og tre ansattrepresentanter. Styrer er rådets sekretær. Medlemmene er valgt for to år, med personlig vara.  

Medlemmer 2017 - 2019
 • Foreldrerepresentanter:
  • Ida Halgunset - Bekkdalen
  • Trond C. Bakkeid - Gåsedammen
  • Heidi Dagsvik - Gårdsbruket
 • Ansattrepresentanter
  • Jorunn Nordskag - Bekkdalen
  • Hilde Larsen - Steinbruddet
  • Berit Lian - Avdelingsleder
 • Sekretær
  • Anne Buhaug - Styrer
Møtereferat

 På denne siden finner du møtereferater fra brukerrådsmøtene.

Mer om Brøset barnehage

Vårt verdisyn

Barnehagens innhold og verdisyn er forankret i Rammeplan for barnehager. Det bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale begrep. I tillegg er sosial kompetanse og språklig kompetanse og de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Personalet er barnehagens aller viktigste ressurs og er rollemodeller som har et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Dette innebærer at refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.

Barnehagelovens formålsparagraf sier:

§ 1.Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Årsplaner

Årsplan 2013-2015.pdf

Årsplan 2014 - 2016.pdf

Årsplan 2017-2019.pdf

Barns psykososiale miljø

Plan for arbeidet med barnas psykososiale miljø i Brøset barnehage.pdf 

Bilde av barns hender som holder nyplukket bringebærBilde av barns hender som undersøker et vepsebolBilde av lekeapparat på utelekeplassenBilde av trehus laget av piletreBilde av barns hender som lager kunst av naturmaterialeBilde av grillhytte plassert i uteområdetBilde av barns hender som holder dyrket gulrotBilde av tipi på uteområdetBilde av vannrenne på uteområdetBilde av lekeapparater på øvre uteområdeBilde av barns hender som har teaterforestilling med figurer

Utmerkelser, priser og markeringer

Brøset 10 år!

Den 11. november 2016 var det nøyaktig ti år siden vi startet opp barnehagen. Som seg hør og bør når en er ti år, har dette blitt grundig markert sammen med voksne, foresatte og ikke minst alle barna i barnehagen.

I anledning denne markeringen, har vi i samarbeid med Stargate studio laget en egen Brøsetsang med tilhørende musikkvideo.

Her finner dere musikkvideoen på YouTube

Trafikksikker barnehage

I januar 2014 ble Brøset barnehage godkjent som en trafikksikker barnehage.
Barnehagen har utarbeidet egne trafikkregler som personalet, barn og foreldre skal følge når vi er ute og går, sykler eller kjører bil. 
Vi var den første barnehagen i Sør-Trøndelag som fikk denne godkjenningen, og det er vi litt stolte av.

Grønt flagg

Den 24. oktober 2012 feiret Brøset barnehage miljøsertifisering med Grønt flagg. Vi har fått vår miljøsertifisering innenfor arbeid med temaene kildesortering, avfallsreduksjon og gjenbruk. Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifisering der 52 land over hele verden deltar. 11 millioner barn og unge deltar i nettverket. Vi er stolt over å være en del av dette.

Den Nasjonale Barnehageprisen 2009

Som en av 5 vinnere, vant Brøset barnehage i 2009 den nasjonale barnehageprisen som Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen deler ut hvert år.  Brøset barnehage sitt vinnerprosjekt het "Sjå, rundballan har fått regnklær". Dette var et prosjekt om barns undring i møte med høyballer på et jorde ved barnehagen.

Her er en link til Nasjonalt senter for kunst og kultur, der dere kan lese mer om prosjektet som vant.

Facebook

Barnehagen har en egen Facebook-side. Der legger vi ut informasjon og dokumentasjon fra ulike prosjekter og tema vi jobber med.

Facebook-siden vår finner du her.

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter 

05.03.2013, retting gjennomført 25.02.2014: Lovlighetskontroll
25.08.2017, Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brøset barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer til de ulike basene:

Bekkdalen: 91672885 / 95263219

Steinbruddet: 48050973 / 48051759

Gåsedammen: 95263218 / 95263118

Gårdsbruket: 48230744 / 48197022

Sist oppdatert: 23.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006