Hjem Kuhaugen barnehager
Steiner og skjell lagt ut i fjæra i en kunstnerisk rund formasjon

Kuhaugen barnehager

Kontakt Kuhaugen barnehager

Se kart

Organisering

Velkommen til Kuhaugen barnehager. Vår barnehage har to hus: Majorstuen og Tordenskjold barnehage. Begge barnehagene er sentralt plassert i Persaunet leir. Majorstuen- en ombygd kaserne, med en base for småbarn, og en for storbarn. Tordenskjold ble bygd som forsvarets barnehage, men ble overtatt av kommunen i 2006. Tordenskjold har 4 avdelinger; to for storbarn, og to for småbarn.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Med livsmestring i hvert møte

På Kuhaugen barnehager ønsker vi å møte barn med optimisme, nysgjerrighet, respekt, humor og glede og og gi barn muligheter til å bruke sine evner og styrker. Vi ønsker å dele gleder og sorger og styrke barna i møter med ting som er vanskelige; med åpne, gode samtaler, med trøst og latter, tilstedeværende voksne, som lytter og ser etter signalene barna gir.

Satsningsområder

SteinSaksPapir - Strategi for å bygge sterke barnefellesskap

Trondheim kommune har vedtatt en overordnet oppvekststrategi“ Stein-Saks-Papir “Dette er et dokument vi tar med oss inn i alt arbeid vi gjør i barnehagen. I Strategien står det: “Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering.”

Strategien vektlegger at alle barn er alle voksnes ansvar. Dette innebærer at barnehagen ikke er alene om å sikre barn en god oppvekst. Med på laget er foreldre, frivilligheten og alle gode hjelpere i de kommunale system. I alle barnegrupper finnes barn med ulike former for sårbarheter og alle barn har ulike behov. Gjennom å vite om hverandre og samarbeide godt, vil vi bli et felles lag i barnas oppvekst.

Barn og rom

Kuhaugen barnehager deltar i nettverket «Barn og rom - 1000 spørsmål». Gjennom nettverksarbeid får vi økt bevissthet om våre læringsprosesser og læringsmiljø. Det fysiske miljøet bidrar i stor grad til barns læring i barnehagen. Vi jobber kontinuerlig med å få en felles forståelse for betydningen av det fysiske miljøet og valg av materialer. Vi reflekterer over spor og uttrykk barna viser, og tilrettelegger det fysiske miljøet ut i fra dette.

Grønt flagg/Bærekraft

Kuhaugen barnehager er Grønt flagg sertifisert( internasjonal miljøsertifisering). Vi gjennomfører prosjekter, og prioriterer miljøet gjennom faglig innhold og i daglig drift.

Ved Kuhaugen har vi som mål å redusere vårt forbruk av unødvendige plastprodukter,og ha et bevisst valg av formingsmaterialer, tekstiler, leker, kjøkkenredskaper. Vi legger stor vekt på at barna får reell forståelse for å ta vare på naturen, og gjenbruke istedenfor å forbruke.

Liten og ny

Liten og ny - tilvenning i barnehagen

Kuhaugen Barnehager vil fra høsten 2021 delta i forskningsprosjektet “Liten og Ny“ Som forberedelser til dette skal personalet bruke tid til kompetanseheving i 2020.

“Liten og ny” er et folkehelseprosjekt initiert av Trondheim kommune for å se på barns tilvenning i barnehagen. Målet med prosjektet er å utvikle en god modell for å sikre en trygg og god oppstart for de yngste barna i barnehagen. Overgangen fra hjem til barnehagehverdag er den første store overgangen for små barn. For å hjelpe barna best mulig skal alle barn få tilbud om felles besøksdager fra man har fått tildelt plass og fram til sommerferien. De skal få tilbud om hjemmebesøk ved behov, og det vil være oppstart i grupper på 3-4 barn hvor en av foreldrene skal være til stede i 5 dager.

Livsglede

Livsglede for eldre er et samarbeid med Persaunet bo- og velferdssenter, hvor vi besøker og har sosiale aktiviteter sammen med de eldre. Det å se, og være sammen med mennesker i ulike livsfaser er viktig for å skape gode erfaringer, toleranse og respekt for andre.

Foreldreinformasjon

Åpningstider:

Majorstuen og Tordenskjold barnehage har åpent fra klokka 07.15 til 16.30.

Kostpris og mattilbud

Majorstuen er en full-kost barnehage og serverer mat til alle måltider. Majorstuen har frokost lunsj og fruktmåltid hver dag. Det serveres varmmat til lunsj to dager i uka.

På Tordenskjold har barn under 3 år fullkost, mens barn over 3 år har med matpakke til frokost. I begge barnehager vektlegges gode råvarer, fisk, sunn og sukkerfri kost og et variert kosthold. Ved turer har barna med egen matpakke.

Under Koronapandemien er dette endret. Småbarn på begge hus og Fregatten får grøt til frokost. Alle får melk til lunsj, enkel servering til frukt måltidet, hvor vi serverer frukt og barna spiser opp det som er i matboksene. Om det er behov får de knekkebrød med enkelt pålegg.

En andel av maten vi bestiller er økologisk. Dette er i tråd med vår satsning på Grønt flagg. Dette gjelder spesielt meieriprodukter og frukt/grønnsaker.

Kostpenger er 315 kr. på Tordenskjold og 350 kr. på Majorstuen. Kostpenger kan endres ved generell prisøkning eller endring av kosttilbud. Under Koronapandemien er satsene på kost satt til kr 100 pr barn.

Brukerråd og FAU

Foreldreråd / Samarbeidsutvalg/ Brukerråd/ FAU

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. I Trondheim kommune er samarbeidsutvalg definert som brukerråd.

Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalg.

FAU( foreldrerådets arbeidsutvalg) Hvis foreldre ønsker det kan samarbeidsutvalget også fylle rollen til FAU og arrangere dugnader, temakvelder og andre sosiale arrangement. Alternativt velges det eget FAU.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende,kontaktskapende og samordnende organ for alle parter. Hvert hus i en enhet har eget samarbeidsutvalg med lik representasjon av foreldre og ansatte.For å sikre felles retning for enheten arrangeres det i tillegg koordinerende møter mellom våre to samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget skal behandle alle saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplan,behandler budsjettrammer, driftsendringer, kost ordninger, arealutnyttelse, åpningstid med mer.

Samarbeidsutvalget kan påpeke overfor eier eller melde fra til tilsynsmyndighet dersom barnehagen ikke følger gjeldende lover og forskrifter.

Brukerråd og Fau har noenlunde de samme medlemmene året 2020-2021  pga korona

Foreldrerepresentanter Brukerråd Tordenskjold

Medlem:  Ronja Wasa

Medlem: Bård Lorentsen 

Foreldrerepresentanter Brukerråd Majorstuen

Medlem:Mari Dragseth Kristoffersen(Matrosen)

Medlem:Kine Frengen Engvik(Matrosen)

Medlem:Marianne Hveding ( Fregatten)

Medlem: Sanna Sætre Samuelsen (Fregatten)

Varamedlem: Erlend Arnekleiv (Fregatten)

FAU Majorstuen

Medlem: Ole Jørgen Belboe

 

 

Enhetsleder: Ellen Skjølsvold

Ansattrepresentanter

Konstituert fagleder: Lilli Kristin (Kikki) Hopstad

Medlem: Hanne Aursøy (Tordenskjold)

Medlem: Mona Mathisen ( Majorstuen)

Referater - Brukerråd

Referat 26.02.18

Referat 18.06.18

Referat 29.10.18

Referat 26.02.19

Referat 29.04.19

FAU

Tordenskjold Barnehage

Majorstuen barnehage

Oppdateres etter foreldremøter høst 2020.

Søke plass hos oss

Alle søknader om plass i barnehager gjøres via kommunens egen søkeportal. For å søke må du ha bank-ID tilgjengelig. I søknadsportalen søker du opp Kuhaugen barnehager, og søker om plass. Om du har ønske om enten Majorstuen eller Tordenskjold kan du skrive dette i fritekstfeltet. Vi tilbyr heldagsplasser, og om du ønsker redusert plass betyr det en eller flere dager i uka der barnet ikke har barnehageplass. Dette for å kunne tilby restplass til et annet barn.

Årsplan

Årsplan for Kuhaugen barnehager 2020-2021.

Sosial handlingsplan

Sosial handlingsplan for Kuhaugen barnehager

Ferie

I følge kommunens vedtekter holder vi stengt tre uker i juli. Vi legger stenging til de samme ukene som skolenes SFO. I 2021 er dette uke 28, 29 og 30

Vi holder stengt julaften,nyttårsaften og onsdag før påske. Alle barnehager har fem planleggingsdager i løpet av året. Tre om høsten, en på vinteren, og en før sommeren.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

26.03.2014:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

20.11.2014:

Lovlighetskontroll

26.09.2017:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kuhaugen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Konstituert fagleder Lilli Kristin Hopstad 92212952

Majorstuen

Matrosen (småbarnsbasen) 947 86 020.
Fregatten (storbarnsbasen) 947 86 395.

Tordenskjold

Storbarn: Petra 953 02 439. Grenaderen 953 03 111.
Småbarn: Knappeteltet 953 03 271. Stomperud 953 03 435. 

Sist oppdatert: 03.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004