Hjem Strinda barnehager

Strinda barnehager

Kontakt Strinda barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Strinda barnehager

Persaunet barnehage og Rønningen barnehage.

Begge barnehagene er organisert med avdelinger og ikke felles baser.

Barna i Strinda barnehager har hver sin primærkontakt som skal være bindeleddet mellom familien og barnehagen. Primærkontakten skal sørge for at barnets behov for trygghet, omsorg, trivsel og individualitet sikres hver dag. Vi ønsker å skape et miljø som gir økt selvfølelse og samhandlingsevne, samtidig som barnet skal ha medvirkning til sin egen hverdag. Dette krever et nært samarbeid med barnas hjem. Det er foreldrene som kan gi oss kunnskapen vi trenger for å gi barnet et tilbud på barnets premisser. Vårt mål er at barnehagen skal være et supplement til hjemmet, - en god nummer 2 i barnets liv.

Kostpenger

Det er 400,- i kostpenger ved Strinda barnehager. Kostpengene dekker alle måltider i løpet av dagen, inkludert frokost (havregrøt).

Årsplan

Årsplan Strinda barnehager 2020

Satsingsområder

Liten og ny i barnehagen

En av småbarnsavdelingene, Avdeling Fossekallen ved Rønningen barnehagen, deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge). Det er frivillig å delta i evalueringen.

Mer informasjon finner dere i informasjonsbrosjyren her: 1. Liten og ny i barnehagen - Informasjonsbrosjyre (1).pdf

Jul, påske og sommerferie

Juleferien og påskeuken ved Strinda barnehager er behovsprøvd. Fra og med sommerferien 2021 holder vi stengt i tre uker i samråd med Trondheim kommunes bestemmelser. Det vil være stengt i uke 28, 29 og 30. Rønningen barnehage kan være sammenslått med Persaunet barnehage deler av ferieavviklingen.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Foreldresamarbeid

Samarbeidet med foreldre er grunnfestet i Lov om barnehager.

Hjemmet og barnehagen er to ulike arenaer for barnet. Barnehagen er vanligvis det første stedet barnet ferdes uten sine foreldre, og barnehagen er barnets første møte med storsamfunnet. Dette er en stor overgang både for barn og foreldre. Dette tas alvorlig på vår enhet. Vi mener at trygge foreldre skaper trygge barn. Dette forutsetter nært og tett samarbeid, bygd på gjensidig tillit og respekt. Her har foreldre og barnehage et felles ansvar.

 • Vi har foreldremøte 1 til 2 ganger i året.
 • Begynnersamtale for nye foreldre etter oppstart.
 • Foreldresamtaler, alt etter behov, men minst 2 ganger i året.
 • Vi gir utvidet veiledertilbud hvis foreldre ønsker det.
 • Vi tilbyr samtalegrupper for foreldre på kveldstid. Tilbudet er gratis og drives av to sertifiserte veiledere ved vår enhet.

Årsplan er felles for alle avdelinger.

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg består av foreldrerepresentanter fra hver barnehage. FAU er et organ som er bindeleddet mellom foreldre og enhetsleder. FAU kan ta opp saker som har betydning for barnas tilbud i barnehagen og fremme krav til enhetsleder.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg er et rådgivende organ for enhetsleder. Hos oss består samarbeidsutvalget av 3 brukerrepresentanter. 2 fra Persaunet barnehage og 1 fra Rønningen barnehage. Samarbeidsutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke enkeltpersoner. Representantene velges av årsmøtet i FAU.

Medlemmer i samarbeidsutvalget

 • Leder og foreldrerepresentant: Helle Rastad Pedersen, Persaunet barnehage
 • Foreldrerepresentant: Ingrid Hoem Otterstad, Persaunet barnehage
 • Foreldrerepresentant: Maren Falch Madsen, Rønningen barnehage

Referat fra møter i samarbeidsutvalget

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

28.11.2013: Barnehagebasert vurdering

09.04.2014, retting gjennomført 02.07.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strinda barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Administrasjonen på Strinda barnehager ligger på Persaunet barnehage. Hvis du ringer hit, vil du en dag i uka få snakke med vår sekretær Renate Bekken.

Kontor/administrasjon på Persaunet barnehage telefon: 72 54 73 40

Sist oppdatert: 24.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004