Hjem Trondheim kommunale kulturskoleRetningslinjer for Trondheim kommunale kulturskole

Retningslinjer for Trondheim kommunale kulturskole

Hvem kan være elever ved kulturskolen?

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune.

Elever fra andre kommuner kan få plass på spesielle vilkår, etter avtale mellom elevens lokale kulturskole og Trondheim kommunale kulturskole (TKK). Den lokale kulturskolen må da dekke alle kostnader for elevplassen.

Søknad og opptak

Søknad om elevplass sendes elektronisk via kommunens nettsider og registreres fortløpende.

Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i Kulturskolen. Ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har et tilbud når forutsetningene ellers er like.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntaket  er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Ved opptak blir det tatt hensyn til søkedato, alder og andre momenter som kan spille inn med tanke på gruppesammensetning.

Kulturskolen gir ikke prøvetimer.

Elever med spesielle behov eller utfordringer

Vi ber om at foresatte opplyser om spesielle behov eller utfordringer hos eleven når de søker om plass. Dette er viktig for at kulturskolen skal kunne tilpasse undervisningen og gi et best mulig tilbud til eleven.

Skifte av instrument/disiplin

Dersom en elev ønsker å gå over til annet undervisningstilbud, må dette gjøres med ny søknad.

Bekreftelse av elevplass og ventelisteplass

Elev- og ventelisteplass skal bekreftes gjennom en reregistrering for hvert skoleår. Elever og foresatte får informasjon om dette via epost på våren, med en svarfrist.

Permisjon

Elever/foresatte må søke skriftlig om permisjon ved sykdom og midlertidig flytting fra kommunen.

Utmelding

Foresatte logger inn via kulturskolens nettsider og velger “Utmelding” for aktuell elevplass eller ventelisteplass, eller sender en epost om utmeldingen til tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Utmeldingsfrist: 10. august og 10. desember

Dersom fristen for å melde seg ut ikke er overholdt, blir skolepengene fakturert for påfølgende semester.

Utmelding i mai

I forbindelse med bekreftelse av elevplass og ventelisteplass i mai, kan foresatte logge inn og velger “Nei” under for elevplass eller ventelisteplass som skal avsluttes.

Elevens fravær

Dersom eleven er forhindret fra å møte til avtalt undervisning, må lærer få beskjed  på forhånd. Undervisning blir ikke erstattet når eleven har vært borte.

Ved to eller flere ugyldige fravær i et semester, kan eleven miste plassen i kulturskolen fra neste semester. Med ugyldig fravær menes at det ikke er gitt beskjed på forhånd.

Lærers fravær

Hvis lærer blir syk, vil første berørte undervisningstime i semesteret bli avlyst

Kulturskolen setter ellers inn vikar ved lærers fravær, såfremt det er mulig.

Skolepenger

Skolepengesatsen er fastsatt av Bystyret. For kortere kurs gjelder egne satser.

Faktura sendes ut en gang per semester, med hovedforfall i oktober og mars. Dersom en elev ikke kan fullføre påbegynt semester, må skolepengene likevel betales i sin helhet.

Friplass

Kulturskolen kan innvilge friplass etter søknad dersom familiens samlede netto skattbar inntekt ikke overstiger kr 400 000,-. Inntektsgrunnlag for friplass fastsettes av bystyret.

Siste års skatteoppgjør må vedlegges søknad om friplass.

Familiemoderasjon

Foresatte som har 3 eller flere barn i kulturskolen, får 50 prosent moderasjon fra og med 3.barns elevplass. Det gis kun moderasjon for én elevplass per barn.

Foresatte

Foresatte er viktige støttespillere i elevenes kulturskoleaktiviteter. De vil bli invitert til utviklingssamtale/foreldremøte sammen med elev og lærer i løpet av skoleåret.

Lærer vurderer og avgjør om det er behov for at foresatte deltar i undervisningen.

Skolekalender

Kulturskolen følger "Skole- og barnehagekalenderen" for Trondheim kommune. Hvis det blir endringer som avviker fra kalenderen, vil elever og foresatte få beskjed.

Timeplan

Lærer eller avdelingsleder setter opp timeplan , avhengig av undervisningstilbud.

Sist oppdatert: 05.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004