Talenttilbud

Lørdagsskolen - klassisk musikk

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud for talentfulle elever innen musikk som viser stor interesse og innsatsvilje.

Søk Lørdagsskolen

Retningslinjer

Short summary

Talent Trondheim og Kammermusikkskolen

Elevene ved Lørdagsskolen får 45 minutter individuell undervisning hver uke på hovedinstrumentet sitt.

Teori og hørelære er obligatoriske fag i 3 år, og pensum tilsvarer kompetansekravene til opptak ved høyskole og universitet.

Faste ensembler ved Lørdagsskolen er blåseensemble, kammerorkester, pianoklasse og vokalensemble. Andre grupper kan settes sammen etter tilgjengelig besetning.

Lørdagskonserten klokken 13.00 er sentral i Lørdagsskolen, og der får elevene konserterfaring og repertoarkunnskap. Elevene er publikum for hverandre når de ikke spiller selv.

Konserten er offentlig og annonseres i media.

Tilbudet ved Lørdagsskolen er treårig, med mulighet for påbygning. Elevene kvalifiserer seg til elevplass gjennom prøvespill.

T@KT - rytmisk musikk

Takt - logo

Et musikktilbud til deg som vil noe mer

Alder: 14-19 år

T@KT er et fordypningstilbud innen rytmisk musikk, som tilbys talentfulle elever som viser stor interesse og innsatsvilje.

Søk plass på T@KT

Faglig innhold

Hovedinstrument

Eleven får 45 minutter individuell undervisning per uke på instrumentet.

Musikkteori og hørelære er obligatorisk.

Samspill vektlegges sterkt. Gruppene settes sammen etter tilgjengelig besetning. Elevene skal spille musikk i ulike sjangre.

Søknad og opptak

Søknad skjer på søknadskjema innen 1. mai.

Søker anbefales av lærer og opptaksprøve består av framføring på hovedinstrument.

Opptak blir foretatt på grunnlag av opptaksprøve, hvor mange ledige plasser det er til enhver tid og hensyn til fornuftige sammensetninger av ensembler.

Opptaksprøven

Opptaksprøven foregår i mai/juni. Eleven får tildelt tid til prøvespill. Dette foregår på dagtid, så man må normalt be om fritak fra ordinær skole. Hver enkelt elev får tildelt cirka 10 minutter spilletid. Det er ønskelig at instrumental lærer deltar på prøvespillet. Samspill, akkompagnement eller lignende avtales på forhånd. Eleven bestemmer, sammen med lærer, selv repertoaret. Opptaksprøven vil også inneholde en samtale, hvor vi snakker om motivasjon og elevens begrunnelse for å søke.

Permisjon

Permisjon innvilges på grunnlag av skriftlig søknad. Det innvilges to fravær per semester når skolen kan godta fraværsårsaken. Søknad leveres senest 14 dager før permisjonsdato. Elever som uteblir, kan miste elevplassen etter to ugyldige fravær.

Timeplan og kalender

Torsdager:

  • 19.00-19.40: Teori/hørelære
  • 19.40-21.00: Samspill

I tillegg vil det gjennomføres opptil to helgeseminar per semester.

Undervisning vil foregå på Bispehaugen.

Teater fordypning - Kupp en klassiker

Kupp en klassiker er et samarbeid mellom Trondheim kommunale kulturskole og Trøndelag Teater.

I Kupp en klassiker er det ungdomselever fra Kulturskolens fordypningstilbud i teater, som belyser dagsaktuelle tema og gir sitt perspektiv på teaterklassikere. Forestillingen utformes i et samarbeid mellom skuespillere, regissør og koreograf.

I arbeidet med Kupp en Klassiker får teaterelevene verksted med profesjonelle scenekunstnere som blant annet Kjersti Haugen og Anne Marit Sæther fra Cirka Teater.

Kostnad: kr 1000,- pr semester i tillegg til vanlig semesteravgift

Dans fordypning

Tilbudet gjelder for 5.-7. klasse

Det undervises i tekniske klasser i ballett og moderne dans, improvisasjon og skapende arbeid og det skal arbeides mot en forestilling.

Pedagog:

Svetlana Stokke er utdannet danser/dansepedagog fra St. Petersburg Statlige Kunst- og Kulturuniversitet, og fra A.I. Herzen Pedagogiske Universitet. Nå tar hun videreutdannelse i Kunst- og uttrykksterapi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har jobbet som danser i Stellaris DansTeater, Inclusive Dance Company, VIB, Danselaboratoriet. Dansepedagog (Trøndertun, Rabalderdans, PRODA profesjonell dansetrening) og koreograf (PAS dansekompani). Hun er ansatt som pedagog ved TKK og jobber med både danse-, sirkus- og teaterelever og har vært koreograf med Kupp en klassiker.

Lørdagsskole for visuell kunst

Lørdagsskolen er et undervisningstilbud for elever i alderen 13 - 18 år som tas inn etter søknad. Tilbudet skal gi de mest motiverte elevene faglig og personlig utvikling innen billedkunst, og kan forberede elever som vil søke videre studier innen kunst og estetiske fag. Elevene får undervisning hver lørdag gjennom skoleåret.

Elever ved kulturskolene i Trøndelag kan søke på fordypningstilbudet. Elevene søker om opptak gjennom sine respektive kulturskoler. Søknaden må inneholde fotografi av aktuell arbeid, og en kort tekst om hvorfor de ønsker plass på Lørdagsskolen - visuell kunst. Aktuelle søkere blir deretter innkalt til intervju/samtale.

TIlbudet er 2-årig.

Undervisningen vil i stor grad foregå i Gregus gt. 7 på Lademoen. I aktuelle perioder vil vi leie verksted for keramikk, grafikk og digitale uttrykk. Vi benytter oss av formidlingstilbudet ved gallerier og muséer i byen, og drar på atelierbesøk hos lokale kunstnere.

Fordypningstilbudet følger skoleåret. Elevene følges opp av fast lærer/mentor som underviser i basisfagene innen visuell kunst. I tillegg underviser gjestelærere i spesielle tema og teknikker.

Undervisningen foregår lørdager kl. 09.00-14.00.

Lørdagsskole tilbudet dekkes av kontingenten elevene allerede betaler for ukentlig undervisning, men det beregnes en avgift på kr. 1000,- for materialer og utstyr pr. år.

Fagplan bygges opp etter rammeplanen for kulturskolene: https://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#visuellfordypningsprogram

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass: kr 2052,50 per semester. Kr 4105 per år (fra 01.01.2021)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret) og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune. NB! Elever fra andre kommuner må ha meldt flytting til Trondheim kommune. Elever fra andre kommuner som har midlertidig bosted i Trondheim, men ikke meldt flytting til Trondheim kommune, må søke plass gjennom kulturskolen på hjemstedet.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret

10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret

NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 05.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004