Talenttilbud

Lørdagsskolen - klassisk musikk

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud for talentfulle elever innen musikk som viser stor interesse og innsatsvilje.

Semesterplan vår 2019

Søk Lørdagsskolen

Retningslinjer

Short summary

Lørdagsskolens Symfoniorkester prøveplan vår-2019

Elevene ved Lørdagsskolen får 45 minutter individuell undervisning hver uke på hovedinstrumentet sitt.

Teori og hørelære er obligatoriske fag i 3 år, og pensum tilsvarer kompetansekravene til opptak ved høyskole og universitet.

Faste ensembler ved Lørdagsskolen er blåseensemble, kammerorkester, pianoklasse og vokalensemble. Andre grupper kan settes sammen etter tilgjengelig besetning. 

fra 527 blås

 

Lørdagskonserten kl 13 00 er sentral i Lørdagsskolen, og der får elevene konserterfaring og repertoarkunnskap. Elevene er publikum for hverandre når de ikke spiller selv.

Konserten er offentlig og annonseres i media.

Tilbudet ved Lørdagsskolen er treårig, med mulighet for påbygning. Elevene kvalifiserer seg til elevplass gjennom prøvespill.  

T@KT - rytmisk musikk

Takt - logo

Et musikktilbud til deg som vil noe mer

Alder: 15 - 19 år

T@KT er et fordypningstilbud innen rytmisk musikk, som tilbys talentfulle elever som viser stor interesse og innsatsvilje.

Søk plass på T@KT

Faglig innhold

Hovedinstrument

Eleven får 45 minutter individuell undervisning per uke på instrumentet.

Musikkteori og hørelære er obligatorisk

Samspill vektlegges sterkt. Gruppene settes sammen etter tilgjengelig besetning. Elevene skal spille musikk i ulike sjangre.

Søknad og opptak


Søknad skjer på søknadskjema innen 1.mai

Søker anbefales av lærer og opptaksprøve består av framføring på hovedinstrument.

Opptak blir foretatt på grunnlag av opptaksprøve, hvor mange ledige plasser det er til enhver tid og hensyn til fornuftige sammensetninger av ensembler.

Opptaksprøven
Opptaksprøven foregår i mai/juni. Eleven får tildelt tid til prøvespill. Dette foregår på dagtid, så man må normalt be om fritak fra ordinær skole. Hver enkelt elev får tildelt ca. 10 min spilletid. Det er ønskelig at instrumental lærer deltar på prøvespillet. Samspill, akkompagnement eller lignende avtales på forhånd. Eleven bestemmer, sammen med lærer, selv repertoaret. Opptaksprøven vil også inneholde en samtale, hvor vi snakker om motivasjon og elevens begrunnelse for å søke.

Permisjon
Innvilges på grunnlag av skriftlig søknad. Det innvilges to fravær per semester når skolen kan godta fraværsårsaken. Søknad leveres senest 14 dager før permisjonsdato. Elever som uteblir, kan miste elevplassen etter to ugyldige fravær.

 Timeplan og kalender

Torsdager:
19.00-19.40: Teori/hørelære

19.40-21.00: Samspill

I tillegg vil det gjennomføres opptil to helgeseminar per semester.

Undervisning vil foregå på Bispehaugen.

Teater fordypning - Kupp en klassiker

Kupp en klassiker er et samarbeid mellom Trondheim kommunale kulturskole og Trøndelag Teater.

I Kupp en klassiker er det ungdomselever fra Kulturskolens fordypningstilbud i teater, som belyser dagsaktuelle tema og gir sitt perspektiv på teaterklassikere. Forestillingen utformes i et samarbeid mellom skuespillere, regissør og koreograf.

I arbeidet med Kupp en Klassiker får teaterelevene verksted med profesjonelle scenekunstnere som blant annet Kjersti Haugen og Anne Marit Sæther fra Cirka Teater.

Kostnad: kr 1000,- pr semester i tillegg til vanlig semesteravgift

Dans fordypning

Tilbudet gjelder 6. klasse

Elevene vil lære ulike dansestiler innenfor moderne/jazz og lære å utvikle koreografi og egne danser.

Pedagog:

Svetlana Stokke er utdannet danser/dansepedagog fra St. Petersburg Statlige Kunst- og Kulturuniversitet, og fra A.I. Herzen Pedagogiske Universitet. Nå tar hun videreutdannelse i Kunst- og uttrykksterapi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har jobbet som danser i Stellaris DansTeater, Inclusive Dance Company, VIB, Danselaboratoriet.  Dansepedagog (Trøndertun, Rabalderdans, PRODA profesjonell dansetrening) og koreograf (PAS dansekompani). Hun er ansatt som pedagog ved TKK og jobber med både danse-, sirkus- og teaterelever og har vært koreograf med Kupp en klassiker.

Lørdagsskole  - Fordypningstilbud på visuell kunst

For deg som går på kulturskolen i visuell kunst og er 13-18 år:

Velkommen til å søke på vårt nye fordypningstilbud på visuell kunst! 

Vi ønsker å etablere Lørdagsskolen - et undervisningstilbud som går hver lørdag i skoleåret. Hittil har vi organisert fordypningstilbudet som kurs spredt ut gjennom skoleåret.

Nå tilbyr vi en lørdagsskole for en gruppe på 10 elever i alderen 13 - 18 år som tas inn etter søknad. Tilbudet skal gi de mest motiverte elevene faglig og personlig utvikling innen Billedkunst, og kan forberede elever som vil søke videre studier innen kunst og estetiske fag.

Fordypningstilbudet tilbys motiverte elever ved kulturskolene i Trondheim og omegn. Elevene søker om opptak gjennom sine respektive kulturskoler med arbeider og blir etterpå innkalt til intervju / samtale.  
Det er plass til 10 elever ved opptak til et 2- årig tilbud

Undervisningen vil i stor grad foregå i Gregus gate 7 på Lademoen. I aktuelle perioder vil vi leie verksted for keramikk, grafikk og digitale uttrykk. Vi benytter oss av formidlingstilbudet ved gallerier og muséer i byen, og drar på atelierbesøk hos lokale kunstnere.

Fordypningstilbudet følger skoleåret. Elevene  følges opp av fast lærer/ mentor som underviser i basisfagene. I tillegg underviser gjestelærere i spesielle tema og teknikker.

Undervisningen foregår lørdager kl 09.00-14.00.

Tilbudet gis til de som allerede er elever innen visuell kunst fra og med 8. trinn til og med videregående skole, og er et tillegg til ordinær undervisning.
Undervisningstilbudet er gratis for de som har søkt fordypning og fått plass, men det beregnes en avgift på kr. 1000,- for materialer og utstyr.

Fagplan bygges opp etter rammeplanen for kulturskolene: https://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#visuellfordypningsprogram

Søknadsfrist innen onsdag 29. mai 2019

Tilbakemelding om plass gis innen utgangen av  juni.

 

 

 

 

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Søk om plass (nye elever)

Pris

Ordinær elevplass:  kr 1 941,50 per semester. Kr 3 883 per år (fra 01.01.2019)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 200 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 300.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved f. eks. separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 24.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?