Fagplan - visuell kunst

Undervisningen har som siktemål å utvikle og ivareta elevens skaperglede og mestringsfølelse, og bevare og videreutvikle elevenes egen skaperkraft. Utvikle kompetanse i å sanse, skape, reflektere og formidle. Læringsmålene inngår i en plan tilpasset den enkelte elev og elevgruppes progresjon, tekniske nivå og alder.

1. Ferdigheter

Elevene lærer å mestre fagspesifikke ferdigheter i ulike teknikker, former, materialer og uttrykk som: Tegning, grafikk, maleri, skulptur, animasjon og får en bred kjennskap til ulike materialer som benyttes i visuell kunst.

På kulturskolen bruker vi mange ulike materialer i de forskjellige undervisninger: gråblyant, fargeblyant, olje og tørrpastell kritt, kull og tusj, akvarell, akrylmaling, trykksverte, lino, tre og metall plater, div. arbeidsunderlag i små og store formater. Elevene tegner på papir av forskjellig kvalitet, farge og størrelse og maler på lerret, kartong eller treplater. Materialer for skulptur kan være papir, ståltråd, leire, gips, tre, sement og de forskjellige teknikker f.eks. modellering, støping, relieff, hugging og andre. For animasjon lærer de bruk av programmer iStopMotion og iMovie og redigering.

Tegning - er gjerne det første visuelle uttrykk et barn bruker. Tegning øker forståelse for 2 og 3 dimensjonale kvaliteter hvor elevene lærer om å kunne skape 3 dimensjonal effekt på 2 dimensjonalt material. Tegning er derfor grunnleggende for all aktivitet innen kunstfagfeltet.

Grafikk - er fellesbetegnelse for mange ulike teknikker. Vi underviser bl.a. i følgende: høytrykk (linosnitt, tresnitt) dyptrykk (koldnål), plantrykk (monotypi)

Maleri - ulike problemstillinger knyttet til komposisjon og farge. Elevene får grunnleggende undervisning i fargelære. Vi tar utgangspunkt i ulike ting som landskap, modell eller stilleben. Fortellinger, gjerne elevenes egne historier, kan også være et utgangspunkt. Vi jobber både med figurative og abstrakte problemstillinger og sammenhengen mellom disse.

Skulptur - er en gren innen billedkunst som opererer med reelle volumer i et virkelig rom, enten den avbilder levende (organiske) former som mennesker og dyr, eller mer eller mindre abstrakte former. Hos oss er skulptur individuelt arbeid, men det kan også være elementer til en installasjon. Vi jobber for eksempel med leire, gips, ståltråd, tre, stein, sement, papirmasse, plast.

Animasjon - er en illusjon av bevegelse som oppstår når en viser stillestående bilder fortløpende etter hverandre. Det er også fellesbetegnelsen for ulike film - og visualiseringsteknikker som skaper et slikt synsbedrag eller inntrykk av liv og bevegelse. Elevene jobber med animasjon og bruker forskjellige teknikker som f.eks. tegning, maling, leire, collage, levende bilder,...

2. Øving og selvstendig arbeid

Elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling. For å lære grundighet må elevene øve på, og forstå basisferdighetenes teknikk og metoder gjennom oppgaver som stimulerer observasjon og fantasi. I dialog med lærerne lærer elevene å vurdere sine mål, og reflektere over eget arbeid.

3. Kollektive arbeidsprosesser

Elevene lærer å dele erfaringer med hverandre, presentere eget arbeid, og ta imot tilbakemeldinger fra lærer og medelever, både i selvstendig arbeid og i fellesoppgaver.

  • Vi benytter skissebok for deling av ideer og tanker.
  • Om mulig se kunstutstillinger og kan samtale om disse
  • Ta seg tid, analysere ut fra gitte kriterier, men også ha en dialogisk tilnærming til kunst ut fra elevens egne tidligere erfaringer. Ta med elevene på kunstutstillinger og oppfordre elevene til å oppsøke kunstutstillinger i fritid og på reiser.

4. Kunsthistorie og sjangerforståelse

Vi legger vekt på å utvikle en dialogisk tilnærming til kunst med utgangspunkt i elevens egne erfaringer. Elevene får en innføring i kunsthistorie, blir kjent med ulike kunstretninger og tidsepoker, og lærer å kjenne deres særtrekk. Kunsthistorien er en naturlig referanse i alle prosjekter.

  • Vi benytter bibliotek og nett til å gjøre research sammen med elever, og tar av og til elever med på utstillinger.
  • Elevene skal bli kjent med ulike kunstretninger og tidsepoker, og lære å kjenne deres særtrekk som de også bruker i sine oppgaver fremover. Ved å lære seg grundighet og være tålmodig ser eleven utvikling.
  • Gjennom å utvikle sin kritisk sans klarer eleven å reflektere over egen læring.

5. Skapende prosesser, fra idé til produkt

Gjennom deltakelse i skapende prosesser, fra idé til produkt, får elevene være selvstendige, skapende mennesker, og utvikle eget uttrykk og kreativitet. Våre fag er knyttet til observasjon, refleksjon og selvstendig tenkning, hvor intuisjon, fantasi og improvisasjon er sentrale begreper. Samtidig øver vi på grundighet og tålmodighet, og oppmuntrer elevene til å utvikle sin kritiske sans, og reflektere over eget arbeid for å frigjøre sin iboende skaperkraft og fantasi.

6. Formidling og utstillinger

Å formidle for andre er en viktig del av kunstnerisk virksomhet. Vi legger vekt på at alle elever får delta i å skape små og store utstillinger, og vise arbeidene sine for medelever, foreldre og for det generelle publikum.

Sist oppdatert: 03.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004