Hjem PersonaltjenestenPraksisbanken

Praksisbanken

Praksisbanken er en oversikt over ledige praksisplasser i Trondheim kommune.

Ledige praksisplasser blir publisert til en oversikt på ekstern web. Her vil potensielle søkere kunne søke praksisplass. Listen finnes her.

Det er kun kandidater som er deltakere i tiltak hos NAV, Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN) eller Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO) som kan søke på disse praksisplassene.

Formannskapet vedtok den 12.06.2012 at alle kommunens enheter som hovedregel skal ta imot praktikanter og stille med praksisplass.

For å følge opp dette vedtaket ble Praksisbanken etablert. Denne skal gi en samlet oversikt over tilgjengelige praksisplasser ved kommunale enheter.

Praksisplass

Det overordnede målet med praksis er å få flere arbeidssøkere ut i arbeid. En praksisplass i Trondheim kommune vil gi personer som av ulike grunner ikke er i jobb, erfaring som kan bidra til å forbedre mulighetene i arbeidsmarkedet.

Arbeidspraksis gir den enkelte viktig erfaring. Arbeidsgiveren kan også være referanse for den enkelte når en søker jobb.

Arbeidstrening i ordinært arbeidsliv er det beste virkemiddel for å komme i arbeid. Det viktigste er at kandidaten får anledning til å prøve seg, og dermed høste verdifull arbeidserfaring under trygge og forutsigbare forhold. Det er viktig å vite hva man vil med den enkelte praksisplass. Å ha en praksisplasskandidat er ikke utelukkende ekstra arbeidskraft, det vil medføre ekstraarbeid i form av tett og god oppfølging.

Trondheim kommune har som arbeidsgiver ingen forpliktelse til å ansette personen som har en praksisplass. Imidlertid er det svært viktig at praksisplassen skal være meningsfull og ha et mål.

Innsøking og målgruppe

Det er kun kandidater som er deltakere i tiltak hos NAV, INN eller TROVO som kan søkes inn på disse praksisplassene.

Saksbehandler går inn på oversikten over ledige praksisplasser, og sjekker om det finnes aktuelle plasser som kandidaten kan søkes inn på.

Se veiledning for innsøking av praktikanter

Praksisenhetens ansvar

Ledig praksisplass gjøres kjent ved at enheten legger inn en annonse om ledige praksisplasser i Praksisbanken. Se veiledning for praksisenheter.

Det er den enkelte leder som vurderer og avgjør om det kan tilbys praksisplass i hvert enkelt tilfelle.

  • Forventningsavklaring

   Praksisenhetens leder må være tydelig på hvilke krav som stilles og hvilke forutsetninger som gjelder. Det er viktig å avklare hva leder og arbeidsstedet kan tilby praksissøkeren, og samtidig være tydelig på hva som forventes av vedkommende.
   Leder må legge forholdene best mulig til rette for at vedkommende skal lykkes.

   Praksissøkeren vil bli en del av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, derfor bør leder ha en samtale med praksissøkeren for gjensidig forventningsavklaring før avtale inngås.

  • Praksisveileder

   Det skal utpekes en person som får i oppgave å være kandidatens praksisveileder på det enkelte arbeidssted. Praksisveileder, enten leder eller en kollega, har et særskilt ansvar for å ivareta praktikanten i den daglige oppfølgingen. Dersom praksisveilederen er en kollega, bør leder og praksisveilederen ha en tett og god dialog, slik at praktikanten får hyppige tilbakemeldinger og dermed gode forutsetninger for å lykkes.

Kort om praksisplass
 • Praksisplassen gjelder for den avtalte perioden. Dersom det er ønsket forlengelse må det avtales spesielt i hvert tilfelle, og ny avtale skrives.
 • Det utbetales ikke lønn fra Trondheim kommune for praksisen.
 • Personer som Trondheim kommune tar inn på praksisplass vil uten behov for ytterligere registrering være dekket av Trondheim kommune sin forsikring i henhold til «Lov om yrkesskadeforsikring». Hvis det skulle oppstå en skade skal den registreres og meldes på samme måte som for andre arbeidstakere.
 • Praksisplasser hvor politiattest kreves eller egenerklæring for MRSA og tuberkulose eller andre påkrevde erklæringer/attester/sertifikater som er en forutsetning for praksisperioden: dokumentasjon må legges fram for praksisenheten før tiltredelse.
 • Praksisavtale skal underskrives av alle partene.
 • Taushetsløfte og Etiske retningslinjer skal gjennomgås med praktikant første dag i praksis. Gjennomgangen skal signeres av partene.
 • Ved fullført praksis får praktikanten en skriftlig bekreftelse i form av et Praksisbevis på praksisperioden.
 • Praksisavtale, signert gjennomgang av taushetsløfte og etiske retningslinjer, samt Praksisbevis skal arkiveres i ESA. Politiattest skal håndteres etter de retningslinjer som gjelder for den aktuelle politiattest sin lovtilknytning.
Ord og begrep i Praksisbanken
Praksisenhet den enhet som tilbyr praksisplass
Praksisplass den aktivitet som tilbys av kommunen
Praksis den aktivitet som blir utført
Praksissøker den som søker på praksisplass
Praktikant den som har blitt tilbudt praksisplass
Praksisveileder den som følger opp praktikanten i praksis på praksisplassen
Praksisbestiller den virksomhet som har meldt om behov for praksisplass i forbindelse med arbeidsutprøving eller opplæring

Sist oppdatert: 28.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006