Personvernerklæring for SmartPark

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler deres personopplysninger, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvernregelverket.

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder eller fødselsdato. Tjenesten innhenter ingen sensitive personopplysninger.

Trondheim kommune ved Trondheim parkering er behandlingsansvarlig for personopplysningene i tjenesten, selv om Tjenesten blir benyttet av ulike parkeringsoperatører. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av ulike bruksmåter, er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven.

Trondheim kommune ved Trondheim parkering er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norske lover. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du kontakte oss på

Innsamling av informasjon

Personopplysninger som behandles består av opplysninger som kunden selv registrerer eller utleverer til oss via applikasjonen eller vår nettside. SmartPark benytter mobiltelefonnummer for å verifisere en bruker. Tredjepartsløsninger for SMS benyttes til autentisering av brukeren ved førstegangsregistrering. Etter autentisering vil SmartPark benytte et token i den videre kommunikasjonen med brukere. Tredjepartsløsning benyttes også for betaling. Det kan også benyttes andre løsninger fra tredjepart i tjenesten.

Lagring av brukerinformasjon

Følgende informasjon som er bruker-relatert kan være lagret i Tjenesten:

 • Mobilnummer. Dette brukes som brukeridentifikasjon i Tjenesten, og er knyttet direkte til Appen på Brukeren sin(e) mobile enhet(er).
 • Siffer for betalingskort. Noen få sifre fra kortnummer benyttes for at Kunden selv kan gjenkjenne hvilket av sine betalingskort som er registrert i Tjenesten.
 • Personlig informasjon. Kjøp, kjøpshistorikk, bostedsadresse kan lagres for å kunne knytte brukeren til en rettighet til å kjøpe adresserelaterte produkter. I tillegg vil fødselsdato og kontaktinformasjon kunne lagres i løsningen.
 • Registreringsnummer på kjøretøy. Lagres i forbindelse med kjøp av parkering eller andre tillatelser for å knytte tillatelse til kjøretøy.
 • Personlig innstillinger. Brukeren kan sette innstillinger for Appen (f.eks. varslingsinnstillinger).
 • Teknologi. Ved bruk kan det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten (som f.eks. type enhet og operativsystem) samt IP adresse. Denne informasjonen benyttes kun for teknisk oppfølging av tjenesten og supportsituasjoner. Det benyttes analyseverktøy i tjenesten for statistikk, feilrapportering og analyse av bruksmønster. All slik innsamlet informasjon anonymiseres og brukes bare til statistiske formål.

Alle personopplysninger som blir behandlet lagres i servere innenfor EU/EØS.

Dersom du har tillatt stedtjenester (GPS) i applikasjonen, vil GPS- posisjoner ikke lagres i applikasjonen, men benyttes kun til å bistå ved valg av sone.

Hva informasjonen brukes til

 • Tilby en elektronisk parkeringstjeneste. Hovedformålet med brukerinformasjonen listet i forrige kapittel er å kunne legge til rette for en effektiv tjeneste; sikre at kjøp av tillatelser og produkter foregår på en brukervennlig og sikker måte.
 • Kontinuerlig forbedring av Tjenesten. Informasjonen som er lagret om brukeren vil benyttes for å forbedre Tjenesten, både til å finne feil og forbedre kundeopplevelsen. SmartPark har rett til å kontakte brukeren med det formål å forbedre Tjenesten, for eksempel i form av spørreundersøkelser. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig.
 • Analysere marked og forstå trender. Statistikk på aggregert nivå og segmenter på for eksempel demografi og geografi kan bli brukt for å analysere bruksmønster og hvordan aktivitet og trender utvikler seg. Analyser kan også kombineres med data på tvers av SmartParks digitale flater.
 • Brukertilpasset tilbud. SmartPark kan tilby annonser, tilbud, andre spesifikke tilbud, anbefalinger eller reklame basert på bruksmønster eller basert på brukerens kundesegment. Brukeren vil ha tilgang på funksjonalitet i Appen for å slå av denne type kommunikasjon.
 • Forebygge useriøs aktivitet. SmartPark overvåker aktiviteten i løsningen og kan reagere på mistenkelige transaksjoner identifisert gjennom bruksmønster eller gjennom innrapportering fra andre Brukere.

Hvem har tilgang til informasjonen

 • Tredjepartsleverandører vil få de opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre autentisering av en bruker, gjennomføre betalingstransaksjoner, for å kunne gjøre oppslag i dataregistre.
 • Parkeringsoperatører, kommuner eller andre aktører som håndhever parkeringsreglementet på steder der tjenesten er tilgjengelig vil kunne slå opp om kjennemerket har en gyldig tillatelse.Tilgang til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. Hos systemleverandøren av tjenesten SmartPark har kun ansatte knyttet til kundeservice og utvikling tilgang til personopplysningene.
 • På direkte forespørsel fra offentlige etater (eks Politi, Skatteetaten) – der disse har lovhjemmel for å kreve informasjon fra Tjenesten - vil SmartPark kunne gi fra seg etterspurt informasjon.
 • SmartPark kan gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres, eller data gis på aggregert nivå.

Lagringstid

Personopplysninger blir kun lagret i den perioden som er nødvendig for å overholde enhver rettslig forpliktelse som er relevante, slik som regnskapsforpliktelser, tvist eller en rettslig prosess.

Databehandlere

For å sikre dine personopplysninger, har Trondheim Parkering inngått databehandleravtale som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket, og som setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av databehandlingen. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Rett til innsyn/retting/sletting/dataportabilitet

Ved uriktige, ufullstendige eller irrelevante opplysning kan kunden når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. For utlevering, retting eller sletting av egen bruker må man kontakte Trondheim Parkering. (Kontaktinfo; se første avsnitt i dette dokumentet). Brukeren vil da bli slettet fra tjenesten, men kjøpstransaksjoner vil være oppbevart i inntil 5 år for å ivareta informasjonsbehov som følge av regelverket i bokføringslov og –forskrifter.

Endring av personvernerklæringen

Trondheim kommune ved Trondheim parkering har rett til å oppdatere personvernerklæringen. Dersom erklæringen endres i forhold til måten parkeringsoperatør behandler dine personopplysninger vil endringene informeres via nettsiden, applikasjonen, sms eller e-post. Det anbefales at kunden holder seg oppdatert ved å lese personvernerklæringen regelmessig.

Fant du det du lette etter?