Planregister er betegnelsen som brukes i plan- og bygningsloven (PBL) om lovbestemt og åpen informasjon om kommunens arealplaner. Informasjonen består hovedsaklig av plankart, planbestemmelser og utvalgt informasjon fra saksbehandlingen og kan nåes via kommunens karttjeneste.

Stikkord: | Brukertips | Kompletthet | Informasjonstyper-kartlag |

Brukertips:

Kompletthet:

Trondheim kommunes planregister er komplett for all arealplaninformasjon vedtatt etter 1.7.2009 med hjemmel i PBL (2008). I tillegg har planer fra og med ca 2003, etter tidligere lovverk, komplett planinnhold digitalt i kartløsningen og skannet plankart- og bestemmelsesdokument. For eldre planer enn dette finnes kun planomriss i kartløsning og skannet plankart- og bestemmelsesdokument.
Informasjon om alle planforslag med komplett materiale skal finnes i planregisteret . Enkelte planer hvor planoppstart er kunngjort finnes også i planregisteret (spesielt hvor kommunen er forslagsstiller). Disse merkes som planskisse i tegnforklaringen. Uaktuelle planskisser/planforslag blir, etter dialog med søker, arkivert og tatt ut av oversikten etter ca ett år uten aktiviteter.

Informasjonstyper/kartlag i planregisteret:

Kommuneplanens arealdel:

  • gjeldende kommuneplanens arealdel med komplett innhold
  • forslag til ny kommuneplan for 2012-2024 med komplett innhold
  • gjeldende kommunedelplaner (vedtatt etter plan- og bygningsloven) med komplett innhold

Reguleringsplan:

  • omriss av alle gjeldende reguleringsplaner
  • reguleringsformål og annet regulert innhold for reguleringsplaner vedtatt etter ca.2003
  • omriss av planforslag

Hendelser:

  • Mindre endringer
  • Dispensasjoner

Annet:

  • Midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud)

7planer Areal- og transportplaner