Morten WoldenRådmann:

Morten Wolden

Adresse: 
Rådhuset, Munkegt. 1, 7004 Trondheim

Telefon, forkontor:
72 54 61 81

Telefaks:
72 54 86 18

E-post:
radmann.postmottak@trondheim.kommune.no

Rådmannen er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen. Rådmann i Trondheim kommune er Morten Wolden. Han skal sørge for at Trondheim kommune utvikles og drives i samsvar med lover og regler og de politiske vedtak som er fattet. Det er rådmannens ansvar at bystyret og andre kommunale politiske organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene settes ut i livet. Rådmannen skal videre legge til rette for dialog med innbyggerne, sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innenfor vedtatte budsjettrammer og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Rådmannen har en viktig oppgave i å representere Trondheim kommune overfor byens og regionens mange viktige samfunnsaktører. Sammen med andre kommuner vil rådmannen også ha kontakt med statlige myndigheter og andre relevante nasjonale miljøer om utviklingen for kommunesektoren.

Organisasjonen