Hvem kan være elever ved kulturskolen?

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med det semesteret de blir 20 år og som er bosatt i Trondheim kommune.

Elever fra andre kommuner kan få plass på spesielle vilkår, etter avtale mellom bostedskommunen og Trondheim kommune. Bostedskommunen må da dekke alle kostnader for elevplassen.

Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i Kulturskolen. Ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har et tilbud når forutsetningene ellers er like.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Søknad / opptak

Veiledende søknadsfrist for opptak til TKK for høstsemesteret er 1. juni, men du kan søke når du vil. Ved opptak blir det tatt hensyn til søkedato, alder og andre momenter som kan spille inn med tanke på gruppesammensetning.

Søknad om elevplass sendes elektronisk via kommunens nettsider og registreres fortløpende

Elevplassen skal bekreftes for hvert skoleår, gjennom reregistrering.

Utmelding

Utmeldinger skjer enten ved "Utmelding" i SpeedAdmin, valget "Nei" under reregistrering av undervisningstilbudet på våren, eller skriftlig/ mail til TKK:

 tkk.postmottak@trondheim.kommune.no

Utmeldingsfrist for høstsemesteret er 10. august. Utmeldingsfrist for vårsemesteret 10. desember
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt må skolepengene betales for påfølgende semester.

Skolekalender

Kulturskolen følger "Skole- og barnehagekalenderen" for Trondheim kommune. Små forskjeller kan allikevel forekomme, og oppdatert kalender ligger på våre nettsider.

Instrumentleie

TKK leier ut strykeinstrumenter, harper og trekkspill i små størrelser. Skolen har også enkelte spesialinstrumenter i vanlig størrelse til utlån, bl.a. obo og fagott.

Undervisningssteder

Undervisningen foregår ved barne- og ungdomsskoler eller andre lokaler i bydelene, og i TKK sine lokaler i Olavskvartalet og Gregus gate 7.

Timeavtale

Timeavtale gjøres direkte med lærer eller med skolens ledelse ved begynnelsen av hvert semester.

Oppmøte/fravær

Elevene skal møte i rett tid til alle undervisningstimer. Dersom eleven er forhindret fra å møte til undervisningstime, må det meldes på forhånd, enten direkte til læreren eller til TKK. Elever kan ikke få forsømte timer igjen.

Om eleven har to ugyldige fravær på rad, og/eller ikke viser tilstrekkelig interesse, kan elevplassen bli sagt opp av TKK fra neste semester.

Vikar ved lærers fravær

TKK gjør sitt ytterste for å sette inn vikar ved korttidsfravær. Vi ber imidlertid om forståelse for at vi i perioder med mye sykdom ikke kan garantere dette.

Permisjon

TKK kan etter skriftlig søknad innvilge permisjon. Dette gjelder ved sykdom og midlertidig flytting fra kommunen.

Skifte av instrument/disiplin

Dersom en elev ønsker å gå over til annet instrument/disiplin, må dette gjøres med ny søknad. Eleven blir da behandlet på lik linje med andre nye søkere og må overholde søknadsfristen 1. juni.

Skolepenger

Skolepengesatsen er fastsatt av Bystyret. For kortere kurs gjelder egne satser.

Regning sendes ut i første del av semesteret. Dersom en elev begynner sent i semesteret eller ikke kan fullføre påbegynt semester, må skolepengene likevel betales i sin helhet.

Friplass

Friplass innvilges etter søknad. Det kan søkes om friplass ved TKK når samlet netto skattbar inntekt ikke overstiger en gitt sum. Denne summen fastsettes av bystyret og er kr 300 000,-..

Siste års ligningsattest må vedlegges søknaden.

Familiemoderasjon

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

ikon kultur Kulturskolen