Hjem Bakgrunn

Bakgrunn

I tråd med kommunereformen vedtok Stortinget at alle Norges kommuner innen 1. juli 2016 skulle gjøre vedtak om eventuelle sammenslåinger.

Vei

Veien mot nye Trondheim

Den 2. oktober 2014 vedtok kommunestyret i Klæbu å utrede ulike muligheter for kommunesammenslåing. Ifølge mandatet skulle formannskapet blant annet kartlegge innbyggernes holdning til en sammenslåing, samt gjennomføre samtaler med aktuelle nabokommuner. Rapporten fra utredningen om retningsvalg ble lagt fram for kommunestyret i Klæbu 18. desember sammen år. Formannskapet i Trondheim vedtok 30. september 2014 et mandat for rådmannens arbeid med kommunereformen. Bystyret behandlet saken om mulige retningsvalg den 29. januar 2015. 

Intensjonsavtale mellom Klæbu og Trondheim

Etter valget i 2015 hadde Trondheim og Klæbu kommuner politiske møter som resulterte i en intensjonsavtale. Avtalen ble politisk behandlet i begge kommunene i april 2016, og både Klæbu og Trondheim kommune vedtok å legge intensjonsavtalen til grunn for folkeavstemning og innbyggerhøring. Avtalen inneholder blant annet følgende punkter:

Noen av punktene i intensjonsavtalen:

 • Kommunen skal hete Trondheim og rådhuset skal ligge i Trondheim sentrum.
 • Klæbu skal være et viktig lokalsenter i den nye kommunen. Rådhuset skal brukes til samfunnsnyttige formål.
 • Trondheims nåværende byvåpen skal være byvåpen også etter en eventuell sammenslåing.
 • Avgifter, gebyrer og eiendomsskatter skal harmoniseres.
 • Fv 704 innlemmes i Miljøpakken og det skal jobbes for fullfinansiering helt til Tulluan i Klæbu.
 • Nytt kloakkanlegg etableres i Bratsberg, og Ostangen renseanlegg i Klæbu avvikles. Det etableres reservevannsløsninger.
 • Det etableres en helhetlig turstitrasé langs hele Nidelven, fra Øvre Leirfoss til Svean, og en sammenhengende skitrasé fra Tiller til Vassfjellet.
 • Vassfjellet skisenter skal være Trondheims hovedanlegg for alpint. Det planlagte senteret i Gråkallen skal være et rekrutteringsanlegg.

Her kan du lese hele intensjonsavtalen for sammenslåing

Folkeavstemning og høringskonferanse

Klæbu kommune gjennomførte folkeavstemming 9. mai, og 67,3 prosent av de som avga stemme var for en sammenslåing med Trondheim kommune. Trondheim kommune gjennomførte høringskonferanse 2. mai, og de frammøtte representantene for næringsliv, frivillige og offentlige organisasjoner var positive til sammenslåing. 

Vedtaket om sammenslåing ble så fattet av kommunestyrene i begge kommunene i juni 2016. I begge kommunene var vedtakene enstemmige.

Her finner du vedtaket om sammenslåing i Klæbu kommune
Her finner du vedtaket om sammenslåing i Trondheim kommune

Kort tid etter at disse vedtakene var fattet, orienterte rådmennene i de to kommunene formannskapet om hvordan arbeidet fram til Stortingsvedtaket skulle organiseres. Orienteringssaken finner du her.

Stortingsvedtak

8. juni 2017 vedtok Stortinget sammenslåing av blant andre Klæbu og Trondheim kommuner. Nye kommunegrenser vil dermed gjelde etter kommunevalget i 2019, og den nye kommunen vil være etablert 1.1.2020.

Ordfører i Trondheim og Klæbu med andre politikere

Overvar debatten og avstemningen: Ordførerne i Klæbu og Trondheim, Kirsti Tømmervold og Rita Ottervik, var til stede i Stortinget da sammenslåingen av Klæbu og Trondheim ble vedtatt. Der var også ordfører i Meldal Are Hilstad, rådmann i Orkdal Ingvild Kvernmo, og rådmann i Klæbu Kjetil Mjøsund. (Foto: Kirsti Tømmervold)

Eksterne lenker

Her finner du en oversikt over alle kommuner som slår seg sammen som resultat av kommunereformen 

Her finner du Stortingsmelding 14 (2014-2015) om kommunereformen

Her kan du se Stortingsproposisjon 96 (2016-2017) som handler om endringer i kommunestrukturen

Her kan du lese mer om kommune - og regionreformen

Nyhetsartikler

Trondheim + Klæbu = Sant (Adresseavisen)

74 kommuner borte fra Norgeskartet (Adresseavisen)

Folket sa ja til Trondheim (Adresseavisen)

Kommunekartet etter kommunereformen (NRK)

23 kommunenavn er nå klare (NRK)

Utredninger og brev

Resultat fra spørreundersøkelse: Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune

KMDepts brev av 28.10.2015

Fra fylkesmannen - oversikt over retningsvalg pr januar 2015

Brev av 27.03.2015 fra ordføreren i Klæbu til ordførerne i Trondheim og Melhus

Ordføreren i Klæbus brev av 21.10.2015 til ordføreren i Trondheim

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om videre prosess i kommunereformen (29. juni 2017).pdf

Forskrift om sammenslåing, fellesnemndas behandling, 27.07.2018

Til toppen

Sist oppdatert: 13.10.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css