Lengst sør i kunnskapsaksen ligger Sluppen. Området omfatter byens viktigste og største kryss mellom E6 og hovedveg inn til sentrum. Sluppen er svært tilgjengelig, og har et stort potensiale for urban byutvikling knyttet opp mot kunnskapsmiljøet, og til å bli et framtidig knutepunkt hvor gående, syklende og kollektivtrafikk

Dialog og felles forståelse

Forum Sluppen er en arena for å diskutere og finne riktige prinsipper for framtidig bydelsutvikling, og hvordan utviklingen best kan gjøres for å bidra til å redusere klimagassutslipp og transportarbeid, og samtidig videreutvikle Trondheim som kunnskapsby.

Det er etablert en felles forståelse om at bydelen må utvikles i et samarbeid mellom offentlige myndigheter og private interesser, hvor alle parter deltar aktivt.  

Partene i Forum Sluppen er Statens vegvesen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Miljøpakken, R. Kjeldsberg AS og Trondheim kommune.  

 

Fremtidsscenarier for klimavennlig byutvikling

Trondheim kommune, Statens vegvesen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Miljøpakken og Kjeldsberg eiendom har i fellesskap utarbeidet et konkurransegrunnlaget for et parallelloppdrag  for Sluppen. Det ble valgt tre ulike team som skulle vise mulighetene på Sluppen med scenarier for 2020, 2030 og for 2050. Tre ulike løsninger, for tre tidshorisonter, vil gi et godt grunnlag for å se på hvilke grep som er riktige for bydelen både for transportløsninger, arealutvikling og næringsutvikling. 
 
Parallelloppdraget skulle gi forslag til et byplangrep for Sluppen som viser hvordan området kan bli en framtidsrettet og attraktiv portal til Kunnskapsaksen, Bycampus og Trondheim sentrum, samtidig som viktige samferdselsutfordringer ivaretas for alle trafikantgrupper i området. Utfordringen var å forene funksjonelle samferdselsløsninger med en klimavennlig og mangfoldig byutvikling rettet mot teknologi- og kunnskapsnæringer. Byplangrepet skulle være robust, fleksibelt og ta opp i seg endringspotensial både på areal- og samferdsel, på kort og lang sikt, uten å miste sin nyskapende identitet.
 
Det ble satt to hovedmål for mulighetsstudien, som også ble behandlet i bygningsrådet i kommunen og i fylkesutvalget i fylkeskommunen.

Sluppen – kobler by, teknologi og næring
 
Hovedmål:
  • Sluppen skal bli en bydel med framtidsrettede transportløsninger. Transportløsningene skal underbygge 0-vekstmålet og sikre grønn og trygg mobilitet der gange, sykkel og kollektivtrafikk vektlegges. Samtidig skal framkommeligheten på riksvegnettet ivaretas.
  • Sluppen skal bli en bærekraftig, inspirerende og særpreget bydel i Kunnskapsaksen. Bydelen skal være attraktiv som teknologi- og næringsklynge, har høy arealutnyttelse, blandet bruksformål (næring, kontor, bolig, handel, tjenestetilbud), urbane kvaliteter og møteplasser som skaper gode omgivelser for bydelens innbyggere og brukere. 


Mulighetsstudier
 
De tre utvalgte teamene var sammensatt av fra flere fagområder, og resultatene presenteres nedenfor. Mulighetsstudiene vil bli evaluert høsten 2017, og det vil utarbeides en anbefaling for videre prosess på Sluppen.