Hjem BarnehageForholdsregler/sykdom i barnehage, skole og SFOOppbevaring og utdeling av legemidler, en veileder for barnehage, skole og SFO

Oppbevaring og utdeling av legemidler, en veileder for barnehage, skole og SFO

Veilederen

Bakgrunn

Det kommer ofte spørsmål om barnehage, skole og SFO kan oppbevare legemidler og om de ansatte kan pålegges ansvaret med å gi legemidler til et barn i barnehage, skole og SFO.

Rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved denne legemiddelhåndteringen. I 2012 utgav også de samme departementene nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten beskrives helsestasjons- og skolehelsetjenestens ansvar for å bidra i rådgivning og veiledning overfor barnehager, skoler (grunnskoler og videregående skoler) og SFO.

Rådmannen mener det er nødvendig med informasjon og veiledning, men vil presisere viktigheten av at behandlende lege foretar en nøye vurdering av behovet for at det må tas legemidler i den tiden barnet/eleven er i barnehage, skole og SFO. For legemidler som barnet/eleven har behov for, og som kan gis i det tidsrom barnet/eleven er hjemme, skal en så langt råd er unngå at medisineringen blir lagt til barnehage, skole og SFO.

Denne veilederen er en revisjon av Trondheim kommune sin veileder fra 2001 og er basert på dokumenter fra overordnede myndigheter, erfaringer i kommunen og vurdering av fremtidige behov. I arbeidet er det også utarbeidet en informasjonsbrosjyre til foreldre/ foresatte og laget et system for opplæring av ansatte. I tillegg vil praktiske rutiner med tilhørende skjema for dokumentasjon publiseres i Kvaliteket av skolenes og barnehagenes kvalitetsgrupper.

Formål

Veilederens målsetting er at

 • barn/ungdom som trenger legemidler i barnehage, skole og SFO får riktige medikamenter til rett tid og på rett måte
 • foreldre/foresatte er trygge på at barnehage, skole og SFO ivaretar legemiddelhåndteringen på en betryggende måte
 • barnehage, skole og SFO har gode rutiner og tilstrekkelig kompetanse til å oppbevare og dele ut medikamenter

Ansvar

Foreldre og foresatte

Det er i utgangspunktet foreldre/foresatte som i kraft av foreldreansvaret må sørge for at barnet får legemidler på rett måte og til rett tid i tråd med behandlende leges rekvirering. Det er behandlende leges ansvar å tilråde legemiddelbehandling til barnet. Dersom lege vurderer at foreldrene er i stand til å håndtere legemidlene, vil foreldrene få resept og nødvendig informasjon om legemidlet. I slike tilfeller er det ikke nødvendig at helsepersonell bistår barnet med håndtering av legemidlet. Dersom foreldrene kan håndtere legemidlet til barnet selv, vil det i prinsippet innebære at også andre kan yte denne hjelpen under forutsetning av at de får den samme informasjonen og opplæringen som foreldrene. Foreldre/ foresatte må informere om barnets behov for legemiddelhåndtering så tidlig som mulig og bidra til eventuell opplæring av ansatte.

Om barnet har behov for nødvendig helsehjelp, vil helsehjelpen være av slik karakter at den forutsetter autorisert helsefaglig kompetanse. Det skal da gjøres vedtak om helsehjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Vedtaket fattes av Barne- og familietjenesten i bydelen der barnet bor. I noen tilfeller vil dette omfatte håndtering av legemidler. ”Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp” vil da være gjeldende.

Å gå i barnehage, i motsetning til grunnskoleopplæring, er et frivillig tilbud. Hvis et barn har behov for legemidler mens det oppholder seg i barnehagen, må foreldrene i hvert enkelt tilfelle avtale med barnehagen om den kan bistå med legemiddelhåndteringen. Barn og unge har i dag rett og plikt til grunnskoleopplæring, og det er derfor innfortolket som en del av kommunens oppgaver å sørge for at elever med behov for bistand til legemiddelhåndtering, får den hjelpen de trenger for å kunne fungere i skolehverdagen.

Konkrete avtaler mellom foreldre og barnehage, skole og SFO danner utgangspunkt for bistanden som gis.

Normalt vil det være mindre behov for hjelp til legemiddelhåndtering i videregående skoler. Enkelte elever vil likevel kunne ha behov for hjelp. For at retten til videregående opplæring skal være reell for alle, kan det innfortolkes som en del av fylkeskommunens ansvar å sørge for at elever med behov for hjelp til legemiddelhåndtering, får den hjelpen de trenger. Kommunen har ansvar for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og å vurdere behovet for nødvendig helsehjelp. Ansvaret for å gi elevene hjelp til legemiddelhåndtering kan dermed være et delt ansvar mellom kommunen og fylkeskommunen.

Arbeidsgiver og de ansattes ansvar

Det er foreldre/foresatte som alltid har ansvaret for medisinering av sine barn. Det er ingen lovfestet plikt for ansatte i barnehage, skole og SFO å bistå med legemiddelhåndtering. Generelt kan man ikke innfortolke dette i de alminnelige arbeidspliktene til en ansatt uten ytterligere holdepunkter. Det er ingenting i veien for at ansatte kan påta seg slike oppgaver dersom dette vurderes å være forsvarlig. Det oppfordres til å finne praktiske forsvarlige løsninger som gjør at barnet på best mulig måte kan få den bistanden som er nødvendig.

Enhetsleder må i tilfeller hvor det ikke lar seg gjøre å få ansatte til å dele ut legemidler, i et samarbeid med foreldre finne andre løsninger. Når foreldre/foresatte/behandlende lege mener det er behov for å utlevere legemidler i barnehage, skole og SFO, skal det tas kontakt med enhetsleder. Ansatte som får en slik henvendelse skal alltid videreformidle forespørselen til enhetens ledelse.

Enhetsleder må foreta en vurdering angående legemiddelutleveringen, og hvordan dette rent praktisk skal organiseres. Dersom enhetsleder er i tvil om forsvarligheten, skal enhetsleder samrå seg med helsepersonell, for eksempel ved helsestasjon/skolehelsetjeneste. Den ansatte som påtar seg å utlevere legemidler skal også få nødvendig opplæring av foreldrene.

Opplæring

De som skal dele ut legemidler, må ha nødvendig kunnskap. Hva som er nødvendig kunnskap må vurderes i forhold til det enkelte barn. Dette gjøres i samarbeid mellom foreldre/foresatte, behandlende lege og barnehage, skole og SFO. Foreldre har hovedansvar for opplæring av ansatte.

Ved behov for opplæring utover det som foreldre/foresatte gir, kan barnehage, skole og SFO bruke følgende standardiserte opplæringsmateriell for behandling og oppfølging av diabetes og bruk av Epipen ved allergisk reaksjon/anafylaktisk sjokk.

Diabeteslinjen

Et stikk kan redde liv - en instruksjonsfilm om bruk av adrenalinsprøyte

En film som viser hvordan en Epipen aktiveres og injiseres

Rutiner for legemiddelhåndtering for skoler, barnehager og SFO er tilgjengelig i Kvaliteket, skal innarbeides i barnehage, skole og SFO, og støttes av det ovenfornevnte standardiserte veiledningsmateriell.

Dersom enhetsleder vurderer at det er behov for opplæring utover dette vil Barne- og familietjenestens helse- og omsorgsteam kunne bidra. Det rettes da henvendelse til Barne- og familietjenesten ved Helse og omsorgsteamet som bidrar ut fra dokumentert behov, tilgjengelig kompetanse og kapasitet.

Akuttmedisinering

Dersom barnet har sykdom som kan kreve akutt behandling i barnehage, skole og SFO, skal det finnes en prosedyre for akuttmedisinering. Dette kan være epileptiske anfall, astmaanfall, føling/lavt blodsukker eller allergiske anfall.

En slik prosedyre skal være signert av behandlende lege, maksimalt gjeldende for ett år av gangen. Foreldre har ansvar for at den er levert til barnehage, skole og SFO, og at den blir oppdatert ved eventuelle endringer i barnets tilstand. Den som gir medisinen, skal være opplært i og alltid følge prosedyren. Foreldre/foresatte skal alltid og snarest få beskjed om behandling som er gitt etter slik prosedyre.

Avtale om akuttmedisinering

Feilmedisinering

Ved feilmedisinering vurderes umiddelbart mulige konsekvenser og tiltak i samarbeid med foreldre/foresatte. Ut fra alvorlighetsgrad kontaktes også behandlende lege/legevakt.

Slike hendelser skal registreres som et avvik (Tk interne system for kontinuerlig forbedring). Enhetsleder vurderer behovet for videre oppfølging.

Se vedlegg: ”Kommunens ansvar som følge av mangelfull medikamenthåndtering”, uttalelse fra kommuneadvokaten.

Mottak av legemidler

Legemidler som leveres til barnehage, skole og SFO skal ligge i dosett/multidose for en fastsatt periode, maks for 2 uker av gangen. Denne skal leveres av foreldre/foresatte. En dosett skal være tydelig merket med barnets navn samt innhold. Det er foreldrenes ansvar at dosetten inneholder riktige legemidler. Medisiner som ikke tas til faste tider, men kun ved behov, skal leveres i originalforpakning, merket med barnets navn, bruksområde og dosering.

Skjema for mottak av legemidler fra foreldre/foresatte

Oppbevaring av legemidler

Legemidler bør oppbevares slik det fremgår av forpakningen eller anvisning fra foreldre/foresatte eller lege. Mange legemidler kan oppbevares i romtemperatur, men ikke i temperaturer over 25 grader celsius eller direkte sollys. Enkelte legemidler må oppbevares i kjøleskap, for eksempel miksturer eller øyedråper.

Legemidler skal oppbevares innelåst og adskilt for hvert barn. Det skal kun oppbevares legemidler for kortere tids bruk, 1-2 uker. Nøkkel til medisinskap må oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende. For barn som trenger akuttmedisin, bør også dette oppbevares på en forsvarlig måte, men det må også være tilgjengelig ved behov.

Foreldre/foresatte har ansvar for at legemidlene som oppbevares ved barnehage, skole og SFO til enhver tid er i tilstrekkelig mengde og med god holdbarhet. Foreldre/foresatte har også ansvar for å returnere legemidler som skal kasseres til nærmeste apotek.

Utlevering av legemidler

Barnehage/skole/SFO skal sørge for:

 •  At legemidler oppbevares forsvarlig (skal låses inn og oppbevares adskilt for hvert enkelt barn).
 • Å gi legemidlene i henhold til medisinoversikten og avtale om medisinering med foreldre/foresatte.
 • Å varsle foresatte om eventuelt glemte doser/feilmedisinering.
 • Å følge veiledning for uventede hendelser og varsle foresatte ved eventuelle uventede hendelser.
 • Legge til rette for at ansatte som skal håndtere medisin får nødvendig opplæring og informasjon og at denne oppdateres jevnlig og ved behov.
 • Kontakte behandlende lege dersom det er behov for bistand fra helsepersonell (helsestasjon/skolehelsetjeneste kan kontaktes dersom foresatte har samtykket til dette).
 • Kontakte legevakt/akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) ved akutte alvorlige situasjoner.
 • Oppbevare avtale og skjema (inkludert medisinoversikt) i barnets mappe, og ivareta personvernet.

Skjema og dokumenter

Avtale om utdeling av legemidler ved korte kurer (for eksempel antibiotikakurer i mikstur/tablettform eller øyedråper)
Avtale om akuttmedisinering

Skjema for utlevering av medisiner fra barnehage, skole eller SFO (dokumentasjon på utlevert medisin)
Skjema for mottak av medisiner fra foreldre/foresatte (dokumentasjon på mottatte legemidler fra foreldre/foresatte)
Skjema for medisinoversikt (oversikt over faste medisiner i den tiden barnet er i barnehage/skole/SFO)

Behovsmedisinering med reseptfrie legemidler.

Utover det som følger av veilederen skal det ikke utleveres medikamenter av noen personellgruppe i barnehage, skole eller SFO uten at foreldre/foresatte har godkjent det. 

Informasjonshefter til foreldre

Informasjonsbrosjyre til foreldre/foresatte -  Norsk
Informasjonsbrosjyre til foreldre/foresatte - Engelsk
Informasjonsbrosjyre til foreldre/foresatte - Dari
Informasjonsbrosjyre til foreldre/foresatte - Arabisk
Informasjonsbrosjyre til foreldre/foresatte - Polsk
Informasjonsbrosjyre til foreldre/foresatte - Tigrinja
Informasjonsbrosjyre til foreldre/foresatte - Tyrkisk
Informasjonsbrosjyre til foreldre/foresatte - Somalia

Velg innstillingen vend på kortside hvis du skal skrive ut heftene

Informasjonsbrosjyre til foreldre/foresatte - Norsk A4

Sist oppdatert: 04.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?