Hjem BarnehageForholdsregler/sykdom i barnehage, skole og SFOPrinsipper for tilrettelegging for barn med allergi og overfølsomhetsreaksjoner i barnehager, skoler og SFO

Prinsipper for tilrettelegging for barn med allergi og overfølsomhetsreaksjoner i barnehager, skoler og SFO

Antall barn og unge med allergier og overfølsomhetsreaksjoner har vært økende og dette representerer i noen tilfeller en utfordring også for barnehager, skoler og SFO. Det følgende viser hvilke prinsipper som legges til grunn for tilrettelegging i barnehager, skoler og SFO i Trondheim ved alle grader av allergi og overfølsomhetsreaksjoner.

Målsetting
 • Barnehager, skoler og SFO skal både servere og tillate at barnas matpakker inneholder mat i samsvar med anbefalte kostholdsretningslinjer.
 • Tiltakene som etableres rundt det enkelte barnet med allergi/intoleranse, skal være så lite begrensende for de øvrige barna som mulig, samtidig som de gir tilstrekkelig sikkerhet og trygghet for barnet, dets foresatte og ansatte.
Prinsipper
 • Barnehager, skoler og SFO skal bidra til at barnet selv kan takle sin allergi/intoleranse i økende grad med økende alder og modningsgrad.
 • Inntil barnet selv kan unngå mat som kan gi allergiske/intoleranse reaksjoner, skal barnehager, skoler og SFO bidra med tilrettelegging i barnets nærmeste miljø.
 • Inntil barnet selv kan identifisere og iverksette nødvendig akutt medisinering skal barnehager, skoler og SFO ha beredskap og kompetanse til å identifisere og behandle alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi). Lærere og assistenter i barnets nærmiljø vil bli spesielt opplært for dette formål. Vikarer gis informasjon nok til å hente hjelp.
 • Foreldre bringer nødvendige medisiner og bidrar med informasjon om barnet og medisinering etter gjeldende veileder: Oppbevaring og utdeling av legemidler, en veileder for barnehage, skole og SFO.
 • Gjennom opplysningsvirksomhet overfor andre elever og foreldre vil barnehager, skoler og SFO bidra til kunnskap om og gode holdninger til allergi, intoleranse og nødvendige tiltak samt forståelse for, og inkludering av, barnet i miljøet. Spesielt vil god håndhygiene bli understreket for alle barn.
 • Inneklima i barnehager, skoler og SFO sikres gjennom tekniske innretninger som følger vedtatte kriterier for utforming og drift. Renholdsrutiner, både vask og søppelhåndtering, følger vedtatte kriterier.
Saksbehandling ved iverksetting av omfattende tilrettelegging i barnehage, skole og SFO, når barn/unge har allergi/intoleranse

Faktaark Matallergi hos barn i barnehager og skoler og Prinsipper for tilrettelegging for barn med allergi og overfølsomhetsreaksjoner i barnehager, skoler og SFO i Trondheim kommune ligger til grunn for all praksis og saksbehandling.

Dersom Fagenhet for oppvekst og utdanning, barnehagen, skolen eller SFO får anmodning fra foreldre/foresatte om prioritering eller spesiell tilrettelegging for et enkeltbarn i form av bruk av ekstra menneskelige ressurser, begrensninger/restriksjoner i kosthold eller annet som vil angå et større antall/andre barn skal følgende rutiner følges:

 • Barnets/ungdommens allergi/intoleranse dokumenteres fra fastlege eller spesialisthelsetjeneste. Legeerklæringen skal gjøre rede for utredning og behandling av barnet, med angivelse av hvilken type allergi/intoleranse det dreier seg om (kontaktallergi, matallergi) og redegjøre for alvorlighetsgrad og risiko ved ulike eksponeringer for gitt allergen/stoff. Det må også kunne sannsynliggjøres hvordan ulike tiltak som eventuelt foreslås kan påvirke risiko og om hyposensibiliserende behandling er vurdert og mulig. Det er foreldrenes ansvar å skaffe slik dokumentasjon.
 • Enheten vurderer dokumentasjonen i relasjon til Prinsipper for tilrettelegging. Skolen legger saken og tilgjengelig relevant informasjon frem for rådgivende skolelege i bydelen og barnehager legger saken frem for kommuneoverlegen på Oppvekst og utdanning. Disse, sammen med overlege på Miljøenheten, vurderer dokumentasjonen, gjør eventuelt nødvendige undersøkelser og gir skriftlig råd til besluttende enhet.
 • Besluttende enhet utformer eventuelle tiltak og gjør vedtak i saken.
 • Tilrettelegging i barnehage, skole og SFO revurderes hvert år. Legeerklæringene må derfor fornyes hvert år.
Faglig bakgrunn

Grunnlaget for våre anbefalinger ligger i tilgjengelig faglitteratur og veiledning fra høyt faglig kompetent helsepersonell vedrørende utredning, behandling og tilrettelegging for barn med allergi og overfølsomhetsreaksjoner (se under).

Det som er gjennomgående i tilgjengelig litteratur og som også uttrykkes av den faglige ekspertisen, er at det (i forhold til sykelighet og dødelighet) ikke anses som nødvendig, korrekt eller er et rimelig/mulig tiltak å (total)forby matvarer fra det barnehage/skolemiljø allergikeren ferdes i. Grunnleggende tiltak er nøyaktig diagnostikk av tilstanden og hvilke allergener (og i hvilken mengde) barnet reagerer på og at barnet/ungdommen har god oppfølging av lege med tanke på medisinering. Utover dette anbefales det å lære opp allergikeren selv og vedkommendes nærmiljø i barnehage/skolen til å unngå kjente allergener og sikre akuttmedisinske tiltak. Videre må man sikre et godt inneklima gjennom gode ventilasjonssystemer og renhold. Det anbefales at tiltakene i så stor grad som mulig utformes slik at de underbygger inkludering og omsorg og at stigmatisering unngås for å unngå psykososiale tilleggsvansker.

Vi viser blant annet til følgende:

I tillegg har vi innhentet råd hos:

Dr. Roald Bolle, allergolog, 1. amanuensis, Norges arktiske universitet, Tromsø
Dr. Terje Sandbes, allergolog. Tidligere Voksentoppen behandlingssenter, nå Astma og allergiklinikken, Ski.
Dr. Elisabeth Selvaag, Barne og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim
Dr. Nina Moe, Barne og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og NTNU, Trondheim

Sist oppdatert: 08.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?