Hjem BarnehageEtablering og drift av barnehager

Etablering og drift av barnehager

Leke- og oppholdsareal

Ved rehabilitering eller ombygging av barnehagene skal dette meldes til Fagenhet for oppvekst og utdanning.

For mer informasjon kontakt Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Godkjenning av barnehager

Fagenhet oppvekst og utdanning har ansvaret for godkjenning av barnehager i Trondheim kommune.

 • Vi gir informasjon om oppstart og godkjenning av barnehager.
 • Vi gir veiledning i forbindelse med oppstart av barnehager.
 • Vi behandler søknader om godkjenning.

Selve godkjenningen involverer flere etater med ulikt lovverk:

 • Barnehageloven, Fagenhet oppvekst og utdanning
 • Plan- og bygningsloven, Byggesakskontoret
 • Lov om folkehelsearbeid med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Miljøenheten
 • Lov om tilsyn med næringsmidler, Mattilsynet
 • Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet

Barns miljø i barnehager og skoler

Veileder: Godkjenning av barnehager

Du kan ta kontakt med Fagenhet oppvekst og utdanning på
e-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Godkjenning av barnehager etter lov om barnehager

Fagenhet for oppvekst og utdanning, har ansvar for å påse at barnehager oppfyller kravene i barnehageloven, og dens bestemmelser. Det er Fagenheten som behandler søknad fra barnehageeier som er knyttet til godkjenning av barnehager, etter barnehagelovens §6, 14 og 15.

Fagenheten skal ved godkjenning av barnehage kreve politiattest fra søker og barnehageeier, etter Forskrift om politiattest, jf. § 6 om godkjenning av barnehager.

Vilkår for drift av barnehagen

Fagenhet for oppvekst og utdanning, behandler en søknad om om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2, og kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Et vedtak fra Fagenheten kan påklages til fylkesmannen.

Når må jeg melde fra om endringer?

Barnehageeier må sende en søknad, eller melde ved:

 • ønske om etablering av en ny barnehage

 • flytting av en godkjent barnehage til nye lokaler

 • større endringer som påvirker barnehagens drift

 • før et eventuelt eierskifte av barnehagen

Er du usikker på om du må melde fra til Fagenhet for oppvekst og utdanning, eller har flere spørsmål knyttet til godkjenning ta kontakt på e-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Har du spørsmål knyttet til driftstilskudd?

Ta direkte kontakt med Økonomitjenesten på e-post: barnehage-okonomitjenesten@trondheim.kommune.no

Her finner du skjema til søknad om godkjenning av barnehage, etter Lov om barnehage.

Søknad om godkjenning av ordinær barnehage

Søknad om godkjenning av familiebarnehage

Søknad om godkjenning av åpen barnehage

Søknad om dispensasjon fra lov om barnehager

Fagenhet for oppvekst og utdanning, kan etter søknad fra barnehageeier innvilge midlertidig dispensasjon fra lovkrav om bemanningsnorm, norm for pedagogisk bemanning, utdanningskravet, og kravet til norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, jf. Lov om barnehager og Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.

Midlertidig dispensasjon fra lovkrav om bemanningsnorm

Barnehageeier kan sende en søknad om dispensasjon fra lovkrav om bemanningsnorm jf.

barnehageloven § 18. I søknaden skal det legges ved en uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg, for å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst, og foreldrenes rett til medvirkning er ivaretatt. Det kan gis dispensasjon fra kravet til grunnbemanning for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis.

Søknadsskjema for dispensasjon fra lovkrav om bemanningsnorm finner du her.

Midlertidig dispensasjon fra lovkrav norm for pedagogisk bemanning

Fagenheten kan innvilge dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning, for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Søknadsskjema for norm for pedagogisk bemanning finner du her.

Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter

Fagenhet for oppvekst og utdanning, kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker. Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Søknadsskjema for utdanningskravet finner du her.

Fagenhet for oppvekst og utdanning kan ved en søknad innvilge dispensasjon fra kravet om

norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker. Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Søknadsskjema for norskferdigheter finner du her.

Etablering av ikke-kommunale barnehager

I forbindelse med målet om full barnehagedekning innen utgangen av 2006, ble det i juni 2005 lansert en opptrappet tiltaksplan for utbyggingen.

Kommunen benytter relativt store ressurser på å bistå private aktører, men kommunen har ikke nok tomter til å bistå alle henvendelser. I lys av den omfattende innsatsen som nå foregår, prioriteres derfor følgende private søknader og henvendelser om utbygging og godkjenninger:

 • Søknader som kommer fra eksisterende private barnehager om å opprettholde og eventuelt utvide antall plasser.
 • Søknader fra private aktører som inneholder konkrete og egnede forslag til tomter eller bygninger som kan benyttes til barnehage.

Kommunen anbefaler at du har gjort deg kjent med planlagte barnehageprosjekter i området du ønsker å starte barnehage i, samt ha en foreløpig plan knyttet til eierform, driftsform, antall barn og bemanning, før du tar kontakt.

Husbanken gir lån til barnehager. På husbanken.no finner du informasjon om hvordan man utformer og etablerer en barnehage. Der finner du også en oversikt over det viktigste rammeverket.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Informasjon om nasjonale tilskuddssatser finnes på udir.no

2021

Pensjonsutgifter-søknad for ikke-kommunale barnehager

Informasjon om søknadsordning for ikke-kommunale barnehager med vesentlige høyere pensjonsutgifter (Udir)

Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling 2020

Retningslinjer for kompensasjon til private barnehager finnes på udir.no

Søknadsskjema finner du her.

Sist oppdatert: 21.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006