Klett, igangsatt kommunedelplan

Oppstart av kommunedelplanarbeidet for Klett ble initiert som en flertallsmerknad til rådmannens budsjettforslag for 2011, vedtatt av bystyret 09.12.2010:

Klett er et sentralt trafikknutepunkt i regionen hvor E39 og E6 møtes og RV707 kommer inn på disse. Reguleringsplanene for nye E6 er vedtatt og utbygging igangsettes i 2011. Situasjonen på resten av Klett området er uoversiktlig og lite strukturert. AP, SV, Sp og MDG ønsker en ny kommuneplan utarbeidet, slik at Klett kan stå frem som et robust lokalsamfunn arealmessig. Det er viktig at det nasjonale målet om å redusere omdisponering av dyrkajorda blir ivaretatt i denne planen.

Klett er ett av fire bygdesentra i Trondheim. Det har vært stor befolkningsvekst de siste årene, fra 486 innbyggere i 2006 til 736 i mai 2012. Området har svært god beliggenhet i forhold til overordnet vegnett, noe som er en sterk drivkraft og lokaliseringsfaktor for virksomheter og boliger. Det forventes fortsatt press på området med hensyn til omdisponering og utbygging. Samtidig er dette de arealene i Trondheim med størst landbruksverdi, både med hensyn til produktivitet og som del av et samlet landbruksmiljø. En stor utfordring ved planlegging i området er derfor å videreføre en god jordvernpolitikk. Andre utfordringer er skolekapasitet, geoteknikk, viltverdier, samt sameksistens mellom boliger og landbruksområder i aktiv drift.

Planprogram for kommunedelplan for Klett ble fastsatt av bygningsrådet 14.05.2013.

Sist oppdatert: 08.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006