Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen

Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen

Bygningsrådet vedtok i møte 20.03.2012 at det skulle utarbeides en områdereguleringsplan for Tempe, Valøya og Sluppen og at planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Planprogram bestående av et hefte med analyser og et hefte for planprogram ble fastsatt av bygningsrådet 21.08.2012.

Målsetting for oppgaven er å lage en overordnet og helhetlig plan for området, styrke utviklingen og sammenhengen, legge til rette for velfungerende trafikksystem, markere grønne elementer, planlegge høyhus og se på mulig bolig/park på Valøya.

Lagt ut til offentlig ettersyn av bygningsrådet 17.12.2013.

Begrenset høring - Endring av reguleringsplan etter offentlig ettersyn

Områdeplanen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.01.2014 til 28.02.2014. På bakgrunn av innkomne merknader ble det foreslått endringer i planforslaget.

Det justerte forslaget ble sendt på begrenset høring 24.06.2015 til de som berøres direkte av endringene. Materialet som ble sendt på begrenset høring ser du her.

Bygningsrådet vedtok 15.11.2005 "Mulighetsstudie for Tempe".

Sist oppdatert: 19.04.2021

A03-P1-EPI006