Digitale byggesøknader - Vi er klare!

Digitale byggesøknader - Vi er klare!

Som den første kommunen i landet tok Trondheim kommune i bruk eByggesak i mai 2017. Vi tar nå det neste steget og vil åpne for digitale byggesøknader 1. januar 2020.

Ny søknadsløsning - eByggesøknad

eByggesøknad er en fellesbetegnelse for digitale byggesøknader for både profesjonelle og private søkere. Søknadsverktøyene leveres av flere større og mindre aktører innenfor byggenæringen.

Felles for alle digitale byggesøknader, er at de er knyttet opp mot en nasjonal søknadsportal som kontrollerer søknaden for mangler før den blir videresendt den enkelte kommune. Dersom søknaden har mangler, vil søkeren få beskjed om hva som må suppleres. Er den komplett, vil den kunne gå rett inn i kommunens eByggesak-løsning, uten at det skal være nødvendig med manuell innregistrering av data.

Mer bruk av digitale modeller

Det arbeides nå med å gjøre BIM (BygningsInformasjonsModell) tilgjengelig i byggesaksbehandlingen, som erstatning for eller i alle fall supplering til de tradisjonelle byggetegningene. En BIM plassert inn i en 3D-modell av nabobebyggelsen vil gjøre det enklere for byggesaksbehandlerne, politikerne, fylkesmannen og andre interessenter å få et inntrykk av hvordan det planlagte bygget vil passe inn i omgivelsene, både med hensyn til størrelse, plassering og arkitektur.

En BIM vil dessuten inneholde alle relevante data om arealer og bruksområder som gjelder for byggverket. Disse dataene kan automatisk trekkes ut av modellen, og gjenbrukes i både eByggesak og andre registre som måtte ha behov for dem, f.eks. matrikkelen. Igjen et område hvor kommunen vil spare mye tid på unngått manuell innregistrering.

Byggesakskontoret ser også for seg at de snart vil kunne benytte BIM til “virtuelle” møter med arkitekt eller utbygger gjennom bruk av VR-briller, og på den måten kunne gjennomføre befaringer eller forhåndskonferanser “inni bygget”, før byggingen i det hele tatt er påbegynt.

Og benyttes BIM i nabovarslingen, vil berørte naboer kunne ta med seg nettbrettet eller mobiltelefonen ut i hagen, og ved hjelp av AR-teknologi se hvordan nybygget vil ta seg ut ferdig oppført på nabotomta.

Sist oppdatert: 22.09.2021

A03-P1-EPI006