Byggegrense mot offentlig veg

Når det ikke er vist en byggegrense mot offentlig veg i reguleringsplanen, skal veglovens avstandsgrense oppfattes som en del av planen. I de tilfellene det er vist en byggegrense i reguleringsplanen, vil denne byggegrensen gjelde foran veglovens avstandskrav.

Hvilken byggegrense som gjelder fremgår av vegloven som gjaldt på tidspunktet for når reguleringsplanen ble stadfestet.

Avstanden måles ut i fra regulert vegløp.

For kommunal veg er det kommunen selv som er vegmyndighet. For fylkesveg og riksveg er henholdsvis fylkeskommunen og Statens vegvesen vegmyndighet.

For private veger uten byggegrense vil ikke disse kravene gjøre seg gjeldende. Du må likevel vurdere trafikksituasjonen konkret i forhold til sikt, snøopplag o.l. 

Dersom du ønsker å bygge nærmere offentlig veg enn tabellen under viser, må du søke om dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende byggegrense. Tabellen viser de forskjellige endringene i avstandskravet og når de trådte i kraft. 

Tidsrom Avstand til veg Avstanden måles fra
Kommunal veg Fylkesveg Riksveg
1.7.1913 - 11.8.1931  3,5 meter vegkant
12.8.1931 - 27.7.1938 5 meter vegkant
28.7.1938 - 31.12.1963 7,5 meter vegkant
1.1.1964 - 31.6.1996 12,5 meter 30 meter vegens midtlinje
1.7.1996 - 31.12.2009 15 meter 50 meter vegens midtlinje
1.1.2010 - 15 meter 50 meter vegens midtlinje


I uregulerte områder gjelder dagens avstandsgrense i vegloven. Disse tilfellene betinger ikke dispensasjon fra byggegrensen, men kommunen vil gjøre en trafikkfaglig vurdering.

Relevant lovverk

Vegloven § 29

Pbl kapittel 19. Dispensasjon

Sist oppdatert: 31.01.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006