Byggegrense mot offentlig veg

Når det ikke er vist en byggegrense mot offentlig veg i reguleringsplanen, skal veglovens avstandsgrense oppfattes som en del av planen. I de tilfellene det er vist en byggegrense i reguleringsplanen, vil denne byggegrensen gjelde foran veglovens avstandskrav.

Hvilken byggegrense som gjelder fremgår av vegloven som gjaldt på tidspunktet for når reguleringsplanen ble stadfestet.

Avstanden måles ut i fra regulert vegkant/midtlinje.

For kommunal veg er det kommunen selv som er vegmyndighet. For fylkes- og riksveger er Statens vegvesen vegmyndighet.

For private veger uten byggegrense vil ikke disse kravene gjøre seg gjeldende. Du må likevel vurdere trafikksituasjonen konkret i forhold til sikt, snøopplag o.l. 

Dersom du ønsker å bygge nærmere offentlig veg enn tabellen under viser, må du søke om dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende byggegrense. Tabellen viser de forskjellige endringene i avstandskravet og når de trådte i kraft. 

Tidsrom Avstand til veg Avstanden måles fra
Kommunal veg Fylkesveg Riksveg
1912 - 1931 3,5 meter vegkant
1931 - 1938 5 meter vegkant
1938 - 1964 7,5 meter vegkant
1964 - 31.6.1996 12,5 meter 30 meter vegens midtlinje
1.7.1996 - 31.12.2009 15 meter 50 meter vegens midtlinje
1.1.2010 - 15 meter 50 meter vegens midtlinje


I uregulerte områder gjelder dagens avstandsgrense i vegloven. Disse tilfellene betinger ikke dispensasjon fra byggegrensen, men kommunen vil gjøre en trafikkfaglig vurdering.

Relevant lovverk

Vegloven § 29

Pbl kapittel 19. Dispensasjon

Sist oppdatert: 22.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?