Hjem Helse og omsorgUteseksjonen

Uteseksjonen

Uteseksjonen i Trondheim er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år.

Uteseksjonen har ansvar for det oppsøkende sosiale arbeidet i Trondheim sentrum, og oppfølgingsansvar for ungdom

Uteseksjonen er et lavterskel tilbud der både ungdommen selv, deres familier eller samarbeidspartnere kan ta kontakt for hjelp. Uteseksjonen samarbeider med nært med bydelene og andre instanser som møter risikoutsatt ungdom for å skape endring og bistå ungdom i å mestre eget liv.

Lade Motor Racing

Lade Motor er dels et fritidstiltak og dels et skoletiltak, der fritidsdelen er organisert under Uteseksjonen, BFT-Midtbyen.

Tiltaket er mynta på ungdom som står utenfor eller er i fare for å falle utenfor et positivt fritidsmiljø. Målsettinga er å hindre videre negativ utvikling med tanke på rus, kriminalitet eller andre psykososiale vansker. Aktiviteten som tilbys er motorrelatert med vekt på dragracing og mekanikk. Lade Motor har åpent 2 kvelder i uka. Videre arrangeres det 4-6 helgeutflukter i året.

Tiltaket har 3 ansatte i forskjellige stillingsandeler.

For henvendelser til Lade Motor Racing, ring 979 95 969. 

Psykolog

Uteseksjonen i Trondheim har en 100 %psykologstilling. Stillingen benyttes og utvikles i samsvar med de andre tilbudene hos Uteseksjonen og i takt med behov ungdommene som vi møter har. Stillingen bidra til å kvalitetssikre og veilede ansatte og andre i saker der man trenger en mer spisset kompetanse på psykisk helse. Psykologen har oppfølging av ungdommer, enten som eneste tilbud, eller i samarbeid med andre ansatte og tilbud fra Uteseksjonen. Psykologressursen brukes til konsultasjon både internt og eksternt.

Hasjavvenning

For de som ønsker å slutte med cannabis.

Uteseksjonen har fem ansatte som er utdannet innen Hasjavvenningsprogrammet (HAP) basert på Thomas Lundqvists metode (Lund Universitetssjukhus).

Programmet/kurset bygger på brukernes egne opplevelser og erfaringer samt fakta om hvordan cannabis kan påvirke den enkelte bruker fysisk, psykisk og sosialt. Denne kognitive terapiformen, koblet med en ikke-dømmende og anerkjennende tilnærming har vist seg å ha en god effekt på mange av de som har ønsket tilbudet. 

For tiden tilbyr vi individuelle forløp som går over åtte til ti uker for de som ønsker å slutte med cannabis.

Sinnemestring og Ny mestring

Sinnemestring 

etter Brøsetmodellen er et manualbasert program og er basert på kognitiv terapi.  Før oppstarten av kurset er det en til to kartleggingssamtaler og deretter et treff i uka over ti uker. Omlag seks måneder etter endt kurs åpner man for at man kan ta en oppfølgingssamtale.

Formålet med et sinnemestringskurs er at deltakerne ved å bli kjent med seg selv, sine tanker, følelser og hvordan det bidrar  til  voldelige handlinger kan lære seg noen teknikker som hindrer at sinne utvikler seg til vold.

Henvisningene kommer stort sett fra offentlige samarbeidspartnere som for eksempel Barne- og familietjenestene på bydel, NAV, Stavne arbeid og kompetanse, Friomsorgskontoret i Sør-Trøndelag, politiet med flere. Ungdommen selv eller deres foreldre kan også ta kontakt. Sinnemestringskurset er frivillig og man må være motivert for å slutte med vold.

Uteseksjonen i Trondheim har tre utdannede sinnemestringsterapeuter. Uteseksjonen samarbeider med Brøset og Stavne som tilbyr sinnemestring for voksne. Tilbudet Uteseksjonen tilbyr er individuell oppfølging. Er det tilstrekkelig pågang kan vi også tilby gruppe.

Ny mestring 

er også kognitive terapiformer som bygger på mange av de sammen teknikkene som er i sinnemestringstilbudet. Dette tilbudet gis individuelt og kan brukes i oppfølgingsarbeidet med målgruppa til Uteseksjonen.

Våre samarbeidspartnere STAVNE Arbeid og kompetanse KF og Brøset, St. Olav Hospital tilbyr sinnemestring fortrinnsvis for personer over 18 år. 

Guttegruppe

Guttegruppen – Hvem, Hva, Mann

Guttegruppen er et tilbud for minoritetsspråklige gutter i alderen 16-20 år. Målsettingene med tilbudet er å være kriminalitet og rusforebyggende, helsefremmende, forebygge frafall fra skolen, meningsfylt fritid og ha fokus på integrering.

Gruppen drives av en ansatt fra Uteseksjonen og en ansatt fra Barne- og familietjenesten Midtbyen, Familietiltak. "Guttene" er minoritetsspråklige ungdommer og unge voksne som har ekstra behov for oppfølging og veiledning i forhold til egen rolle og utvikling. Gruppetilbudet skal også gi støtte og motivasjon for å fullføre skole. I tillegg vil det være et aktivitetstilbud for ungdommer som har dårlig økonomi og som sliter med å tilpasse seg det ordinære aktivitetstilbudet.

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

- et samarbeid med Konfliktrådet

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er strafferettslige reaksjoner tilpasset unge lovbrytere som var under 18 år på gjerningstidspunktet. De bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess og tverrfaglig, forpliktende samarbeid mellom konfliktråd, politi, kommuner m.fl.

Ungdomsoppfølging

Målgruppen er unge lovbrytere mellom 15-18 år som har begått en eller flere kriminelle handlinger, og der man antar at sannsynligheten for at vedkommende vil begå nye straffbare handlinger vil reduseres dersom vedkommende får oppfølging i Konfliktrådet. Øvre grense for gjennomføringstiden er ett år.

Ungdomsstraff 

Målgruppen er unge lovbrytere mellom 15-18 år som i dag idømmes ubetinget fengsel, men som kan gjennomføre en reaksjon i frihet forutsatt tett oppfølging, samt ungdom som i dag idømmes strengere samfunnsstraffer. Gjennomføringstid er fra 6 mnd til 2 år. Dersom den fengselsstraffen som ville ha blitt idømt uten ungdomsstraff er klart lengre enn to år, kan en gjennomføringstid på inntil tre år fastsettes.

Uteseksjonens rolle

Konfliktrådet har etablert ei koordineringsgruppe for oppfølgningsteam.  Gruppas oppgave er å sørge for at ungdommene får de mulighet de trenger for å lykkes med gjennomføring av straffen. Uteseksjonen representerer kommunen i denne gruppa.
Uteseksjonen bidrar også i de individuelle oppfølgingsteam og ved gjennomføring av ungdomsstraff. Dette fordi det eksisterer en naturlighet og sammenfallenhet i målgruppen. Erfaring viser at de fleste ungdommene som får en slik form for reaksjon er ungdom som Uteseksjonen allerede er kjent med eller bør bli kjent med.

Samtaletilbud til unge som selger eller bytter seksuelle tjenester

Uteseksjonen har et samtaletilbud til ungdommer som har erfaring med å selge/bytte sex for penger, rusmidler, klær eller andre varer og tjenester.

Selv om noen ungdommer syntes at det både var vanskelig og ubehagelig å snakke om sexsalg og byttet av seksuelle tjenester, forteller mange at det var verst  ikke å ha noen å snakke med i det hele tatt.

Hos oss er det er opp til deg hva du vil snakke om. Mulige tema kan være: Kropp, helse, seksualitet og seksuell orientering.

Du er like velkommen om du er jente, gutt eller ikke synes du passer inn i de tradisjonelle kjønnskategoriene. Har du andre spørsmål om sex eller om det å være ung og usikker er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

En samtale med oss er helt frivillig, og du kan velge å være anonym de første gangene du snakker med oss. Uteseksjonen har taushetsplikt.

’Vakttelefon’ 948 73 067 mellom kl 09 og 20 
Besøksadresse: Dronningensgate 1b, hverdager mellom kl. 09 og 16.

Uteseksjonen har ansatte med sosialfaglig og sexologisk kompetanse og vi har i tillegg psykolog. Vi kan også sette deg i kontakt med andre som kan hjelpe, dersom vi sammen kommer fram til at tilbudet her ikke passer for nettopp deg. 

Oppsøkende sosialt arbeid

Prinsipper i oppsøkende arbeid er tilgjengelighet over tid og jevnlig tilstedeværelse. Uteseksjonen i Trondheim har lav terskel for kontakt og oppfølging av ungdom mellom 13 og 25 år. Arbeidet utføres på tider hvor ungdom er å treffe på de ulike arenaene. All kontakt baseres på frivillighet og medvirkning. Det skal tas utgangspunkt i mangfoldet og ressursene hos enkeltungdommer, ungdomsgrupper og miljøer.

Uteseksjonen driver primært oppsøkende arbeid i Trondheim sentrum, men bistår bydelene ved spesielle hendelser eller ved store arrangement. Ved pressdager, som 30. april og 16. mai, og andre større formelle og uformelle ungdomsarrangement har Uteseksjonen vært til stede.

Samarbeid mellom Uteseksjonen og skoler kan foregå på to nivåer, enten gjennom oppsøkende arbeid i og rundt skolens område eller gjennom spesifikke prosjekter i samarbeid med skolen.

Uteseksjonen skal bidra til kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår, behov, ulike ungdomsmiljøog utviklingstrekk i Trondheim. Uteseksjonen skal også være en viktig leverandør og kunnskapsformidler i forhold til å forbedre og utvikle gode tiltak ovenfor ungdomsgruppa.

Oppfølging av ungdom

Uteseksjonen skal drive oppfølging av ungdom der det er behov for en mer langvarig og målrettet intervensjon for å bedre ungdommens helhetssituasjon. Det er også mulig å tilby oppfølging til grupper av ungdom der det er bekymring rundt et miljø. Ungdommen må ønske oppfølging og samtykke til oppfølgingen fra Uteseksjonen.

Ungdommer som får tilbud om oppfølging på lavterskel er de ungdommene som tar kontakt selv, deres familier eller som vi møter i vårt oppsøkende arbeid i Trondheim sentrum. Det er også ungdommer som blir henvist etter samtykke fra andre samarbeidspartnere som politiet, konfliktrådet, kriminalomsorgen, voksentjenestene i kommunen, BUP, PUT med flere. Denne type oppfølging baserer seg på det samme som for de som har vedtak, men har ofte en kortere varighet. Et av målene er å få kartlagt de ulike problemstillingene, og bistå i å få de inn i andre mer spissede/ tilpassede hjelpesystem som allerede eksisterer i kommunen. Uteseksjonen fungerer ofte som en los inn i til andre, som for eksempel NAV, DPS, Helse og velferdskontorene, rusbehandlinginstitusjoner og lignende.

Kontakt Uteseksjonen

Du kan som regel nå oss på mobiltelefon mandag til fredag mellom kl. 8.30 - kl 20.00 og på utvalgte helger - 948 73 067

Fysisk kan du treffe oss i Dronnings gate 1B på hverdager hovedsaklig mellom kl. 08.30 og kl. 15.30.

Følg oss på Facebook

Sist oppdatert: 29.12.2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css