Psykisk helse

Alle har en psykisk helse

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. Det finnes mye du kan gjøre på egenhånd.

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113/ fastlege/ legevakt (tlf. 116 117).

Hjelp til selvhjelp

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser på internett og i bokform. Her er et lite utdrag som vi kan anbefale.

Selvhjelpsprogram på internett

Angst, depresjon og søvnproblematikk

Økonomisk rådgivning

Tips for økt hverdagsglede

Filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan enhver kan påvirke sin egen psykiske helse positivt: https://psykiskhelse.no/hverdagsglede-filmer

Generelt om psykiske lidelser

NOIA - en podkast om angst

Bøker

  • “Sjef i eget liv” Ingvard Wilhelmsen
  • “Ikke vær så slem med deg selv” Per Einar Binder
  • “Lykketyvene” Torkil Berge og Arne Repål
  • “Trange rom og åpne plasser” Torkil Berge og Arne Repål
  • “Energityvene” Torkil Berge, Elin Fjerstad
Hvordan få hjelp hos det offentlige

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Trondheim kommune har en rekke helsetilbud til byens befolkning. Dersom du ønsker en oversikt over kommunens tilbud knyttet til psykisk helse eller rus, kan du besøke hovedsidene for psykisk helse eller rus.

Fastlegen

Fastlegen kan ha samtaler med deg omkring vonde opplevelser, og henvise videre til kommunehelsetjenesten ellers spesialisthelsetjenesten dersom han/hun vurderer at det er behov for det.

Skolehelsetjenesten/studentsamskipnaden

For deg som går på skole eller studerer, vil skolehelsetjenesten eller Studentsamskipnaden være til hjelp.

Bedriftshelsetjenester

Dersom du opplever arbeidsrelaterte utfordringer eller helseplager i en yrkessammenheng, kan du undersøke om arbeidsgiver kan tilby hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten.

NAV

NAV kan tilby økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning og andre arbeids- og velferdstjenester. NAV Gjeldsrådgivning er økonomirådstelefonen i NAV. Telefonnummeret er 55 55 33 39, tastevalg 1. Åpningstiden er klokken 09.00-15.00.

Spesialisthelsetjenesten (sykehus, avtalespesialister)

Spesialisthelsetjenesten kan tilby utredning og behandling for psykiske lidelser. For dette trenger du henvisning fra fastlegen din eller en psykolog dersom han/hun vurderer at det er behov for det.

Frivillige aktører

Røde Kors har et bredt spekter av tilbud og tjenester til mennesker som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus.

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

UngHjelp er en frivillig organisasjon som jobber for å dele barn og unges historier og erfaringer med psykisk helse.

LEVE tilbyr samtaler til etterlatte ved selvmord.

Angstringer er selvhjelpsgrupper arrangert for og av mennesker med angst.

A-larm Norge er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

Ungdomstelefonen (UT) er Skeiv Ungdoms telefontjeneste. Det er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet,legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex.

Alarmtelefonen for barn og unge; barn, unge og voksne som er bekymret for barn.

Kirkens SOS tilbyr samtaler for deg som opplever å ha det vanskelig.

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner og menn, samt pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte.

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt.

Mannstelefonen - Reform er en telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Tilbyr samtaler om tema som samlivsproblemer, konflikter, vanskelige opplevelser, sinne, vold eller overgrep du har vært utsatt for.

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Anonyme Narkomane er et fellesskap av kvinner og menn som hadde utviklet et alvorlig problem med rusmidler. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.

Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter. Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.

Hjelpelinjen for spillavhengighet hjelper deg som har problemer med spill.

Kameratstøtte.no er en tjeneste fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Tjenesten har som mål å forebygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familie.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk

Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser (ROS) tilbyr gratis rådgivning per telefon og e-post til alle som er berørt av en spiseforstyrrelser, eller har et vanskelig forhold til kropp, mat, følelser og trening.

N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Trondheim kommune har en rekke tilbud der du kan lære hvordan du kan ta vare på din psykiske helse, eller få hjelp hvis du har det vanskelig.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et kortvarig tilbud for mennesker med begynnende psykiske symptomer, som angst eller depresjonsvansker. Behandlingen baserer seg på veldokumenterte metoder.

Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser, eller hvis du allerede har fått et tilbud eller er i påvente av behandling i spesialisthelsetjenesten.

Alle tilbudene forutsetter aktiv deltakelse fra den enkelte bruker.

Mer informasjon om rask psykisk helsehjelp

Treffsted

Treffstedene er et aktivitetstilbud som er tilgjengelig for alle - over 18 år - med utfordringer med psykisk helse. For å komme på treffsted behøver man ikke vedtak eller diagnose.

Mer informasjon om treffsted

Fontenehuset Trondheim

Fontenehuset i Trondheim er et arbeidsorientert klubbhus for mennesker som har, eller har hatt, psykiske helseutfordringer. Her jobber vi sammen om å drifte huset.

På Fontenehuset i Trondheim er man ikke pasient eller bruker – her er man medlem. Medlemskapet er gratis og uten tidsbegrensning, og man bestemmer selv hvor mye man ønsker å delta i arbeidet på huset. Vedtak eller henvisning er ikke nødvendig. Vi spør ikke om diagnose, men fokuserer heller på den enkeltes evner, ressurser og muligheter.

Mer info om Fontenehuset

Krisesenter

Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold, eller befinner du deg i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å prate med?

Trondheim Krisesenter er et gratis døgnåpent lavterskeltilbud for enslige kvinner, menn og LHBT personer med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Mer informasjon om Krisesenteret

Recoveryteam

Recovery team er et tverrfaglig team i enhet for psykisk helse og rus. Vi gir tilbud til personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, som ønsker en endring i livet sitt. Vi har fokus på hva som er viktig for deg og hva du definerer som livskvalitet.

For å få tilbud fra Recovery team må du ha vedtak fra Helse- og velferdskontoret i Trondheim kommune.

Mer informasjon om Recovery og Recoveryteam

Tilbud til voldsutsatte

Krisesenteret

Kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner

Samtaler for voldsutsatte kvinner og menn

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Tilbyr rask og faglig hjelp, støtte og oppfølging til voldsutsatte både i akuttfasen, og gjennom hele straffesaksprosessen dersom det er aktuelt.

Mer informasjon om Støttesenteret

Etterbehandling/ Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD)
  • Leistad Etterbehandling er et døgntilbud til brukere som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten eller søkes hit via fastlege og Helse - og velferdskontor. Vi kartlegger behov for oppfølging og bistand sammen med deg. Målet med tilbudet er at du skal kunne mestre hverdagen i egen bolig.
  • Leistad har fire plasser Kommunal akutt døgnplasser for psykisk helse. Innføring av Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) psykisk helse skal gi mennesker med psykiske helseproblemer lik rett til et kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Ønsker du å vite mer om tilbudene kan du lese mer om det her.

Bolig/ boligtilbud

Trondheim kommune har ulike botilbud/boligtjenester for personer over 18 år med utfordringer med psykisk helse.

  • Botiltak er for deg som har psykiske helseutfordringer, og behov for bolig med tilgjengelig helsepersonell.
  • Mestringsteam er et ambulerende team som tilbyr tjenester til personer med psykiske helseutfordringer som bor i egen bolig.
  • Leistad Ungdomstilbud er et botilbud for unge voksne mellom 18 og 23 år, med sammensatte behov.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor for søknad om bolig eller boligtilbud. Hvilken bolig eller hvilket tilbud som er best egnet avgjøres etter samtale og vurdering av den enkeltes behov.

Individuell oppfølging psykisk helse

Hvis du eller noen du kjenner sliter med psykisk helse og har problemer på flere livsområder ta kontakt med Helse- og velferdskontoret. De er ansvarlig for tildeling av tjenester som går over noe lengre tid. Hjelpen er individuelt tilpasset og målrettet.

Tilbud til pårørende

Pårørendekurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler

Lærings og mestringsgruppe ”Møteplass” i samarbeid med KORUS

Kontaktinformasjon

Botiltak og treffsted for psykisk helse

Enhet for psykisk helse og rus

Helse- og velferdskontor

Sist oppdatert: 12.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004