Recoveryteam

Om Recovery

Vi deler recovery-begrepet inn i:

 • Recovery som en individuell prosess.
 • Recovery-orientert tilnærming.

Recovery som en individuell prosess

Er en unik og personlig prosess som defineres av den enkelte. Det kan innebære endringer av holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/ eller roller. Man kan beskrive det som en prosess for “å komme seg” eller for “ bedring”. Det er personen selv som er viktigste aktør i eget liv og leder sin egen prosess. Personen har ressurser som gjør han eller hun er i stand til å leve et meningsfullt liv til tross for de begrensningene den psykiske lidelsen forårsaker.


Recovery-orientert tilnærming

Er en tilnærming som fremmer muligheter og tro på at man kan leve et meningsfullt og tilfredsstillende liv med rus/psykiske utfordringer. Personen vil gjennom støtte kunne definere og jobbe i mot sine mål og drømmer. Vi støtter aktivt med å hjelpe personen med å finne ut hva hun/han er motivert for og hva som gir livskvalitet. Dette innebærer at vi har ulike roller bla. som støttespiller, veileder, “drømme - etterforsker”, container, erfaringsmedarbeider og fagperson. Hvilken rolle som er mest fremtredende er avhengig av hvor personen er i sin prosess.

Se film om recovery

Recoveryteamet

Vi er organisert som et tverrfaglig team og som består av seks ansatte inkludert en erfaringsmedarbeider.
Felles verdisyn for Recoveryteamet

Verdier er sentralt i Recovery. Grunnlaget for vårt fokus når vi møter personene er:

 • Flytte fokus fra hva er galt med deg til hva er viktig for deg.
 • Alle har mulighet til å være i en Recovery-prosess.
 • Man kan leve et meningsfullt liv med sine rus/psykiske helseutfordringer.
 • Recovery-prosessen defineres av den enkelte.
 • Personen eier sin egen prosess og har ansvaret.
 • Diagnoser sier ikke noe om hvem du er som menneske.
 • Kartlegging av verdier er viktig for å kjenne seg selv.
 • Drømmen er en drivkraft for å utsette seg selv for det som er vanskelig/ utfordrende.
 • Erfaringskompetanse er en svært viktig del av recovery-tilnærming.
 • Vi ønsker en tilnærming ut i fra likemannsprinsippet.

Verktøykasse

Vi har utviklet en verktøykasse bestående av:

Refleksjonskort (syv kort): Fem av kortene brukes for å bli kjent med personen i hans/hennes prosess (inspirert av CHIME):

 • Leve med
 • Drømmen
 • Tilhørighet
 • Ansvar
 • Håp og optimisme

De to siste kortene definerer begrepene recovery og verdier.

 • Verdikartlegging
 • Verdirefleksjon
 • Drømmen
 • Recovery selv score
 • Ulike stadier


Hvordan få mer informasjon?

For mer informasjon send e-post til svein.sorensen@trondheim.kommune.no

Referanser

Helsedirektoratet (2014). Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. IS-2076. Oslo: Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/410/Sammen-om-mestring-Veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne-IS-2076.pdf.pdf 
Slade, Mike. Oversatt av Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsearbeid. 100 råd som fremmer recovery. En veiledning for psykisk helsepersonell. Rapport nr 2/2017. https://www.napha.no/content/15108/100-rad-som-fremmer-recovery 
Les mer om recovery her: https://www.napha.no/search/?pageNumber=0&q=recovery 
Faglig grunnlagsdokument for kommunale tjenester innen psykisk helse og rus (2015). 
Scottish recovery network, CHIME: https://www.scottishrecovery.net/chime-diagram/ 
KBT, recovery: http://kbtmidt.no/2018/05/11/recovery/ 
Peer-netværk: http://www.peernet.dk/

Ottar Ness: Introduksjon til recovery - forståelser og praksiser
https://www.youtube.com/watch?v=BpRrnr2s-IM

Sist oppdatert: 08.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?