Hjem Helse og omsorgHjelpemidler

Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne

Søke om lån av hjelpemidler

Kortvarig behov

Kommunens lager låner ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse.

I lageret har vi hjelpemidler til forflytning, personlig stell og hygiene som toalettforhøyere, dusj- toalett -stoler, manuelle rullestoler, krykker og rullatorer.

Helpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Du kontakter lageret og henter selv eller avtaler om levering.

Norservice Support 

Besøksadresse Fridheimveien 1-3, Postadresse: 7005 Trondheim.

Telefon 73 84 39 00 

E-post: hjelpemidler@norservice.no

 

 

 Langvarig behov

Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan Nav hjelpemiddelsentralen låne ut hjelpemidler. Søknad med dokumentasjon sendes NAV.  

Hvordan søke om hjelpemidler

Kommunale formidlere bistår med funksjonsvurdering, råd om valg, utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel, og gir opplæring i bruk.

Kommunale Hjelpemiddelteknikere gir veiledning om hvordan du vedlikeholder hjelpemidlene dine og gir hjelp med montering og reparasjon.

Kontakt helse- og velferdskontoret

 

Om du ønsker å søke selv: VEILEDER SØKE UTLÅN

 

Hjelpemiddelformidling 

Kommunens ergoterapitjeneste kan gi veiledning og hjelp til brukere og andre kommunale tjenester om hvordan de kan søke om enklere hjelpemidler.

Ergoterapitjenesten bistår med vurdering av behov for hjelpemidler som krever spesiell tilpasning og opplæring i bruk. Hjelpemidler for syn - hørsel, kognisjon, bevegelse og dagliglivets gjøremål.

Fysioterapitjenesten kan formidle og bistå med hjelpemidler til forflytning og utvikling av bevegelsesevne.

Hvordan søke om hjelpemidler 

NAV Hjelpemiddelsentralen  behandler søknader og fatter vedtak om utlån og veileder kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker.

Tidligere bestillerordning er endret til å gjelde formidlere som har vurderingskompetanse på kompleks hjelpemiddelformidling og mengdetrening. 

Det er bruker som er søker av hjelpemidler, helsepersonell bistår bruker med søknad/begrunnelse for hvordan hjelemidler kan bedre brukers evne til selvhjulpenhet, eller kunne bli pleid i eget hjem.

 

Her finner du mye nyttig

 

Kartlegging og vurdering av behov:

Årsaken til funksjonssvikt må alltid utredes først.

Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på, innlæring av nye arbeidsteknikker, bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler.

Det er brukeren som er søker om hjelpemidler. Som helsepersonell er vår oppgave å gi en faglig begrunnelse/ vurdering av behov for hjelpemiddelet det søkes om. Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig.

Valg av hjelpemiddel:

Ved langvarige behov skal det søkes om hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. I første omgang benyttes Hjelpemiddelsentralens lagerførte hjelpemidler. Er det behov for andre alternativ, må dette begrunnes særskilt i søknaden. 

Formidler av sykesenger og personløftere må ha gjennomført e- læring

Leveringstid:

Hastesaker: Hjelpemiddelsentralens definisjon av hastesaker gjelder hjelpemidler ved teminalpleie og sårproblematikk og leveres innen 24 timer.

Prioriterte saker: Hjelpemiddelsentralen definerer prioritert sak som utskrivning som ikke kan / kunne vært planlagt fra:

 • Sykehus
 • Rehabiliteringsinstitusjoner
 • Helsehusene

En prioritert sak skal forventes utlevert innen 3 dager.

Hjelpemidler som ligger inn under disse to ordningene er:

 • Rollator
 • Gåbord
 • Transport rullestol
 • Komfort rullestol
 • Trykkavlastende pute
 • Trykkavlastende overmadrass
 • Trykkavlastende madrass
 • Toalettforhøyer
 • Toalettstol
 • Dusjkrakk
 • Dusj-/toalettstol
 • Seng med madrass, sengegrinder, løftebøyle

Lagerførte hjelpemidler som ikke ommer inn under beskrevet over, leveres fra 1 – 5 uker. Hjelpemidler som må spesialtilpasses tar lenger tid.

Tilpasning og montering:

Enklere teknisk tilpassing og montering utføres av kommunale hjelpemiddelteknikere. Mer komplisert tilpassing og montering utføres: av NAV hjelpemiddelsentralen.

Levering til bruker/ retur:

Trondheim kommune har avtale med Norservice support om levering/ henting av langtids hjelpemidler. Kontakttelefon 73 84 39 00.

Hjelpemiddelet merkes med navn/fødselsnr. når det skal returneres. 

Opplæring i bruk og beredskap:

Den som begrunner behovet for hjelpemidler i søknaden er ansvarlig for at opplæring i bruk blir ivaretatt.

Bruker av hjelpemidlet anbefales å ha en plan for hva en kan gjøre om hjelpemidlet går i stykker. F.eks. ha reservedeler, ekstra slanger til rullestol, manuell rullestol om en benytter elektrisk rullestol.

Ulykker, tap, skade:

Bruker av hjelpemidler har plikt til å melde fra til hjelpemiddelsentralen om tap av hjelpemidler, skade på hjelpemidlet og ulykker, nesten-ulykker. 

Overføring av hjelpemidler til andre:

Hjelpemidler skal ikke overføres fra en bruker til en annen uten at det tas opp med Nav Hjelpemiddelsentralen. 

Hjelpemidler til personer med heldøgns omsorg, sykehjemsplass

Hjelpemidler skal returneres når bruker flytter fra eget hjem til langtidsopphold i sykehjem, med unntak av personlig tilpassede hjelpemidler som rullestoler, rullestolputer, rullatorer, krykker, stokker, kommunikasjonshjelpemidler, og syn- og hørsels- talehjelpemidler som er tilpasset individuelt.

Utstyr utover personlige hjelpemidler har kommunen/ institusjonen ansvar for å dekke.

Hjelpemidler i kommunale avlastningshjem og kommunale avlastningsboliger:

Kommunens korttidsutlånslager ved Norservice kan låne ut til private avlastningshjem.

Behovet meldes til Enhet for ergoterapitjeneste som har ansvar for innkjøp til Kommunalt lager. Utstyret registreres i korttidslageret og skal innleveres dit når behovet opphører.

Kommunale avlastningsboliger har ansvar for å legge til rette med nødvendige hjelpemidler.

Spesialtilpasning av kommunale trygghetsalarmer

Tilpassing kan tilbys av kommunes leverandør av trygghetsalarmer, kontakt Trygghetspatruljen.

Behov for Spesialtilpasning avtales med Enhet for ergoterapitjeneste.

 

Hjelp med søknad

Kommunale formidlere/ergoterapeuter, fysioterapeuter kan bistå med:

 • Funksjons- og behovsvurdering
 • Veiledning om valg og hensiktsmessige tiltak
 • Utforming av søknad, begrunnelse om hvorfor hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å øke eller opprettholde selvhjulpenhet
 • Opplæring i bruk

 Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal:

 • Få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • Kunne bli pleid i hjemmet
 • Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • Bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Når du låner tekniske hjelpemidler har du ansvar for å:      

 • Få nødvendig opplæring i bruk
 • Sette deg inn i bruksmåten
 • Foreta vedlikehold som vask og enklere vedlikehold
 • Gi beskjed om tap av hjelpemiddel, uhell og nesten uhell   
 • Levere tilbake hjelpemidler du ikke trenger lenger 
Levere tilbake hjelpemidler

 

Norservice Support  

Besøksadresse Fridheimveien 1-3, Postadresse: 7005 Trondheim.

Telefon 73 84 39 00,

E-post: hjelpemidler@norservice.no

 

Hjelpemiddelteknikere

Montering og reparasjon av hjelpemidler
 • Hjelpemiddeltekniker gir veiledning til brukere og pårørende om enklere montering og vedlikehold de kan utføre selv.
 • Montering og reparasjon som krever spesiell kompetanse og verktøy utføres av hjelpemiddelteknikerne.

Telefon: 918 80 566 mand- fredag kl. 08:30 - 11:30

For ansatte i kommunen: kontakt via Gerica, beskjedjournal 519 + trykk F4 for utfyllingsmal når du står i skrivefeltet. 

 

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene

Helse- og velferdskontoret tar i mot hendendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

 

Sist oppdatert: 14.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css