Hjem Helse og omsorgHjelpemidler

Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne

Søke om lån av hjelpemidler

Kortvarig behov

Kommunens lager låner ut hjelpemidler til nødvendig forflytning, personlig stell og hygiene som toalettforhøyere, dusj- toalett -stoler, manuelle rullestoler, krykker og rullatorer. Helpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Du kontakter lageret og henter selv eller avtaler transport: 

Norservice Hjelpemidler, telefon 73 84 39 00,  

Besøksadresse Fridheimveien 1-3, Postadresse: 7005 Trondheim.

E-post: hjelpemidler@norservice.no

 

Lang(varig) behov?

Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan Nav hjelpemiddelsentralen  låne ut hjelpemidler. Søknad med dokumentasjon sendes NAV.

Kommunale formidlere bistår med funksjonsvurdering,råd om valg,utforming av begrunnelse for hjelpemiddel,opplæring i bruk og veiledning, bistand om vedlikehold, reparasjon. Kontakt helse- og velferdskontoret

 

Om du ønsker å søke selv: VEILEDER SØKE UTLÅN

 

Hjelpemiddelformidling 

Utrede behov

Personer med funksjonsnedsettelser kan melde behov til kommunale formidlere. 

Kommunens ergoterapitjeneste eller fysioterapitjeneste kan gi veiledning og hjelp til  brukere og andre kommunale tjenester om enklere hjelpemiddelformidling. 

Ergoterapitjenesten gir hjelp med vurdering mm når behovet gjelder hjelpemidler som krever spesiell tilpasning og opplæring i bruk. Hjelpemidler  på områdene syn - hørsel, kognisjon, bevegelse, dagliglivets gjøremål.

Fysioterapitjenesten formidler og bistår med hjelpemidler til forflytning og utvikling av bevegelsesevne.

Hjelpemiddelsentralen  veileder kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker.

 

Årsaken til funksjonssvikt, må alltid utredes først.

Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på, innlæring av nye arbeidsteknikker, bør vurderes før kompenserende tiltak.

Det er brukeren som er søker om hjelpemidler. Som helsepersonell er vår oppgave å gi en faglig begrunnelse/ vurdering av behov for hjelpemiddelet det søkes om. Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig.

Valg av hjelpemiddel

Ved lengre/ varige behov skal det søkes om hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. I første omgang benyttes Hjelpemiddelsentralens lagerførte hjelpemidler. Er det behov for andre alternativ, må dette begrunnes særskilt i søknaden. 

 Formidling av sykesenger og personløftere krever e- læringskurs.

Elektriske kjøretøy, e- læring og kurs.

Leveringstid

Hastesaker: Hjelpemiddelsentralens definisjon av hastesaker gjelder primærhjelpemidler  ved teminalpleie og sårproblematikk som skal forventes levert innen 24 timer.

Hastesaker skal være avtalt med NAV Kundesenteret; telefon 73 43 84 00 i forkant av faks. 73438408.

Det må noteres i merknadsfeltet i søknaden at saken er fakset inn som hastesak og at hjelpemidlet er utlevert.

Fullstendig utfylt søknad, med begrunnelse og signert av søker, ettersendes til hjelpemiddelsentralen umiddelbart.

Prioriterte saker: Hjelpemiddelsentralen definerer prioritert sak som utskrivning som ikke kan / kunne vært planlagt fra:

 • Sykehus
 • Rehabiliteringsinstitusjoner
 • Helsehusene

En prioritert sak skal forventes utlevert innen 3 dager.

Saker skal være avtalt med NAV Kundesenteret telefon 73 43 84 00 i forkant av faksbestilling 73438408.

Det skal noteres i merknadsfeltet på søknaden at saken er fakset inn som en prioritert sak og at hjelpemidlet er utlevert.

Fullstendig utfylt søknad, med begrunnelse og signert av søker, ettersendes til hjelpemiddelsentralen umiddelbart.

Hjelpemidler som ligger inn under disse to ordningene er:

 • Rollator
 • Gåbord
 • Transport rullestol
 • Komfort rullestol
 • Trykkavlastende pute
 • Trykkavlastende overmadrass
 • Trykkavlastende madrass
 • Toalettforhøyer
 • Toalettstol
 • Dusjkrakk
 • Dusj-/toalettstol
 • Seng med madrass, sengegrinder, løftebøyle

Lagerførte hjelpemidler leveres fra 1 – 5 uker, mer ved spesialtilpasning.

OBS! den som hjelper bruker med søknad må oppgi eget navn/ arbeidssted og telefonnummer for å sikre at noen er tilstede om bruker, eventuelt pårørende ikke kan motta hjelpemidlene selv. Videre oppgi leveringssted(brukers hjem, evt. helsehus, annet sted).

Hjelpemiddeltekniker bestilles for montering om ikke bruker/ pårørende kan montere selv.

Søknad, bestilling

Hjelpemiddelnummer fra lageroversikt må være med. Alternativt må hjelpemiddelet beskrives med navn, katalognummer, forhandler, mål og lignende, slik at Hjelpemiddelsentralen kan velge rett hjelpemiddel.

Hjelpemiddelsentralen har laget utredningsskjema som skal benyttes ved søknad om enkelte typer hjelpemidler eller ved behov for hjelp til utredning. 

Tilpasning

Enkel teknisk tilpassing, gjøres av hjelpemiddelteknikerne. Mer komplisert tilpassing foretas av NAV hjelpemiddelsentralen, teknisk avdeling.

Levering til bruker/ retur

Trondheim kommune har avtale med Norservice om levering/ henting av langtids hjelpemidler. Kontakttelefon 73 84 39 00.

Ved retur : hjelpemiddelet merkes med navn/fødselsnr. Varsle transportør om det er smittefare

Montering og reparasjon

Hjelpemiddeltekniker skal bistå de som ikke har pårørende eller andre til å hjelpe seg. Fagutøver undersøker først med bruker om pårørende eller andre kan montere hjelpemidlene.

Hjelpemiddeltekniker kontaktes på Gerica, beskjedjournal 519 + trykk F4 for utfyllingsmal når du står i skrivefeltet, eller ring 918 80 566

Når bruker ikke eier boligen selv, er det brukerens ansvar å innhente tillatelse fra huseier til å montere aktuelle hjelpemidler. Den som begrunner, har et ansvar i å informere bruker om dette og vurdere om bruker trenger hjelp (fra pårørende eller begrunner) til å innhente muntlig eller skriftlig tillatelse. Dette dokumenteres i Gerica. 

Opplæring i bruk og beredskap

Den som  begrunner behovet for hjelpemidler i søknaden er ansvarlig for opplæring i bruk følges opp.

Formidler/begrunne tar opp med bruker om å ha en plan om hva en gjør om hjelpemidlet går i stykker. Prosedyre i kvaliteket

 

Ulykker, tap, skade

Kommunen har plikt til å melde fra til hjelpemiddelsentralen om hendelser eller nesten-ulykker som har eller kan ha sammenheng med bruk av hjelpemidler til funksjonshemmede og som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av brukerens eller annen persons helsetilstand.

Overføring av hjelpemidler til andre

Hjelpemidler skal ikke overføres fra en bruker til en annen. Overføring mellom familiemedlemmer som bor sammen: Om den som har hjelpemiddelet flytter eller dør, - og den som bor igjen har behov for hjelpemidlene, må det søkes i vedkommendes navn.

Hjelpemidler til personer med heldøgns omsorg, sykehjemsplass

Hjelpemidler skal  returneres når bruker flytter fra eget hjem til langtidsopphold i sykehjem, med unntak personlig tilpassede hjelpemidler som rullestoler, rullestolputer, rullatorer, krykker, stokker, kommunikasjonshjelpemidler, og syn- og hørsels- talehjelpemidler som er tilpasset individuelt.

Utstyr utover ”personlige hjelpemidler” har kommunen/ institusjonen ansvar for å dekke.

Hjelpemiddelsentralen i Trøndelag tilbyr kommunene å beholde følgende hjelpemidler når brukers behov i hjemmet opphører: Rullatorer, toalettforhøyere, badekarbrett, trillebord og dusjkrakker.

Om bruker har behov for disse hjelpemidlene i sykehjemmet kan disse tas med. Hjelpemiddelsentralen varsles ved å sende inn utfylt skjema  5.18.

Kommunen (sykehjem med mer) kan kjøpe eller overta hjelpemidler som er gått ut av lagersortimentet. Kontakt hjelpemiddelsentralens returmottak ved telefon 73 84 86 77.

Hjelpemidlene som tas med til eller beholdes av sykehjemmet, må merkes ”tilhører Trondheim kommune”.

Når kommunen overtar hjelpemidler har kommunen ansvaret for vedlikehold og reparasjon av hjelpemidlene. De leveres til kommunens korttidslager når behovet opphører, telefon 73 84 39 00.

Hjelpemidler i kommunale avlastningshjem og kommunale avlastningsboliger

Kommunens korttidsutlånslager ved Norservice kan låne ut til private avlastningshjem.

Behovet meldes til Enhetsleder Enhet for ergoterapitjeneste som vurderer mulighet for  innkjøp  til Kommunalt lager. Utstyret registreres på korttidslageret og skal innleveres dit når det ikke er behov lenger.

Kommunale avlastningsboliger har ansvar for å legge til rette med nødvendige hjelpemidler.

Spesialtilpasning av kommunale trygghetsalarmer

Tilpassing kan tilbys av kommunes leverandør av trygghetsalarmer, kontakt Trygghetspatruljen.

Behov for Spesialtilpasning avtales med Enhet for ergoterapitjeneste.

 

Hjelp med søknad

Kommunale formidlere/ ergoterapeuter, fysioterapeuter oa. kan bistå med:

 • Funksjons- og behovsvurdering
 • Veiledning om valg og hensiktsmessige tiltak
 • Utforming av søknad, begrunnelse hvordan hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å øke eller opprettholde selvhjulpenhet
 • Opplæring i bruk

 Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal:

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • kunne bli pleid i hjemmet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening.

Når du låner tekniske hjelpemidler har du ansvar for å:      

 • få nødvendig opplæring i bruk
 • sette deg inn i bruksmåten
 • foreta vedlikehold som vask og ettersyn
 • gi beskjed om uhell og nesten uhell   
 • levere tilbake hjelpemidler du ikke trenger lenger - ring Norservice support  
Retur av hjelpemidler

 

Norservice Hjelpemidler, telefon 73 84 39 00,  

 Besøksadresse Fridheimveien 1-3, Postadresse: 7005 Trondheim.

 E-post: hjelpemidler@norservice.no

 

Hjelpemiddelteknikere

Montering og reparasjon av hjelpemidler

Telefon: 918 80 566 mand- fredag kl. 08.30 - 11.30

For ansatte i kommunen: kontakt via Gerica, beskjedjournal 519 + trykk F4 for utfyllingsmal når du står i skrivefeltet. 

Hjelpemiddeltekniker skal bistå de som ikke har pårørende eller andre til å hjelpe seg. Fagutøver undersøker først med bruker om pårørende eller andre kan montere hjelpemidlene.

 

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene

Helse- og velferdskontoret tar i mot hendendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

 

Sist oppdatert: 11.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css