Vold og overgrep

Hva er vold?

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. 

Det finnes ulike typer vold, blant annet: Fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, økonomisk utnyttelse, materiell vold. Mer informasjon om vold.

Trondheim kommune har ulike tilbud der du kan få hjelp hvis du er utsatt for eller utsetter andre for vold.

Ved behov for akutt hjelp: ta kontakt med politi, legevakt, fastlege, se ellers Trondheim kommunes akutte tjenester.

Utsatt for vold

TryggEst - Vern av risikoutsatte voksne

TryggEst skal avdekke og håndtere vold og overgrep mot særlig sårbare voksne (personer over 18 år) som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det kan være fordi de har en fysisk/psykisk/kognitiv funksjonsnedsettelse, er eldre eller rusavhengige.

De sårbare og risikoutsatte voksne er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk, eller det kan være omsorgssvikt/forsømmelse.

 

Hva bør man varsle om?

Fysisk vold: Å påføre andre fysisk smerte.

Psykisk vold: Å utsette noen for negative holdninger og handlinger.

Seksuelle overgrep: Å ta på noen på en måte de ikke liker eller å ha sex med noen mot deres vilje.

Økonomiske overgrep: Når noen tar eller bruker andres penger eller eiendeler uten at de har rett til det.

Omsorgssvikt: Når noen ikke blir ivaretatt og gitt den hjelpen de har behov for.

 

Hvordan kan vi hjelpe og forhindre overgrep?

Alle kan varsle om overgrep til TryggEst.

Ta kontakt på telefon: 477 08 888.

Telefonen er betjent av fagfolk mellom klokka 09-15 på hverdager. Der får du hjelp og råd.

For mer informasjon se tryggest.no.

Krisesenter

Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold, eller befinner du deg i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å prate med?

Trondheim Krisesenter er et gratis døgnåpent lavterskeltilbud for enslige kvinner, menn og LHBT personer med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Mer informasjon om Krisesenteret

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Tilbyr rask og faglig hjelp, støtte og oppfølging til voldsutsatte både i akuttfasen, og gjennom hele straffesaksprosessen dersom det er aktuelt.

Mer informasjon om Støttesenteret

Kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner

Kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, men som nå er i en trygg livssituasjon. Kurset har en varighet på 5 samlinger og en oppsummerende samling noen uker etter avsluttet kurs. Tema som gjennomgås i kurset er

  • Hva er vold - reaksjoner og senskader 
  • Tanker som fortsetter å holde deg nede 
  • Verktøy for å få en bedre hverdag 
  • Hvordan krenkelser/skam setter seg i kroppen 
  • Veien ut og videre

Sted: Sommerstua Treffsted, Erling Skakkes gt 70.

Dato for neste kurs kommer.

Kontakt:
Kurset er en del av Mestringstilbudet. Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud, du vil da bli kontaktet pr. telefon mellom klokken 12:00 og 15:00. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 klokken 12.00-14.30 på hverdager.

Samtaler for kvinner og menn som har opplevd vold i nære relasjoner

Samtaletilbud til kvinner og menn over 18 som er/har vært utsatt for fysisk, psykisk eller seksuell vold.

Vi tilbyr samtaler med blant annet:  

  • Kartlegging av behov
  • Normalisering av reaksjoner
  • Verktøy for å få en bedre hverdag
  • Bistår med kontakt i det øvrige hjelpeapparatet

Kontakt:
Samtaletilbudet er en del av Mestringstilbudet. Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å benytte deg av tilbudet eller ønsker mer informasjon, du vil da bli kontaktet pr. telefon mellom klokken 12:00 og 15:00. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 klokken 12.00-14.30 på hverdager.

NB: Ved akutte behov, ta kontakt med Krisesenteret på telefon 73 52 34 20. 

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Trondheim kommune jobber forebyggende mot kvinnelig omskjæring og tvangsekteskap. På denne siden finner du informasjon både for barn, unge eller foreldre som har spørsmål eller bekymringer, og for helsepersonell, ansatte i organisasjoner eller andre aktører som møter barn, unge eller foreldre som er i risikogrupper for enten tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse.

Andre aktører

SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) tilbyr hjelp til selvhjelp for personer over 18 år som er seksuelt misbrukt som barn/ungdom.

Jentevakta er en rådgivende tjeneste for unge jenter mellom 10 og 25 år.

Overgrepsenheten ved St. Olavs hospital gir hjelp ved overgrep og voldtekt/voldtektsforsøk. Har døgnåpent tilbud til barn, ungdom og voksne kvinner og menn. Tilbudet er gratis.

Uteseksjonen er et tiltak i Trondheim kommune for ungdom mellom 13 og 25 år. Ansatte med sosialfaglig kompetanse gir råd og veiledning og arbeider oppsøkende der ungdom oppholder seg.

Familiekontorets tilbud omfatter rådgiving og samtaler når det er vanskeligheter, konflikter eller kriser i familien.

Konfliktrådet er en arena hvor fornærmede kan møte gjerningspersonen. I familievoldssaker sørger to tilretteleggere av ulikt kjønn for at dette skjer på en trygg måte. Mange kan ha behov for å snakke med gjerningspersonen om det som har skjedd og formidle hvordan dette har vært. Andre kan ha behov for å gjøre avtaler rundt praktiske forhold eller å formidle at forholdet er over. Konfliktrådsbehandling er gratis.

Utøver av vold

Sinnemestring

Sinnemestringstilbudet er tilbud til menn og kvinner som utøver vold i, eller utenfor nære relasjoner. Metoden bygger på ”Brøsetmodellen”.             

Vold defineres som; enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil.

Vold i nære relasjoner rettes mot samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller mot andre som lever i stabile bofellesskap.
Vold utenfor nære relasjoner rettes mot; alle som ikke er definert ovenfor.

Sinnemestringskurset har en varighet på 12 uker a 3 timer, oppstart februar og september. Det kan også gis tilbud om individualsamtaler, dersom det ikke er hensiktsmessig med gruppebehandling.

Kontakt:
Tilbudet er en del av Mestringstilbudet. Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud, du vil da bli kontaktet pr. telefon mellom klokken 12:00 og 15:00. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 klokken 12.00-14.30 på hverdager.

Andre aktører

St.Olavs hospital Brøset tilbyr sinnemestring til kvinner og menn over 18 år som har sinne- og voldsproblematikk.

Familiekontorets tilbud omfatter rådgiving og samtaler når det er vanskeligheter, konflikter eller kriser i familien.

Konfliktrådet er en arena hvor fornærmede kan møte gjerningspersonen. I familievoldssaker sørger to tilretteleggere av ulikt kjønn for at dette skjer på en trygg måte. Mange kan ha behov for å snakke med gjerningspersonen om det som har skjedd og formidle hvordan dette har vært. Andre kan ha behov for å gjøre avtaler rundt praktiske forhold eller å formidle at forholdet er over. Konfliktrådsbehandling er gratis.

Sist oppdatert: 24.01.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004