Hjem Klima, miljø og næringNedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Ring 110 ved lekkasje

Akutt forurensning ved oljelekkasje skal meldes Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS på telefon 110. De vil rykke ut for å fjerne synlig oljesøl, og sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.

Oljetankens eier er ansvarlig ved en eventuell lekkasje. En lekkasje kan skade blant annet bygninger, grunn, vann og vassdrag. Ta derfor kontakt med ditt forsikringsselskap og skadebegrensningsfirma så snart som mulig, for å begrense skaden raskt og riktig.

Tanken min er tatt ut av bruk - må jeg fjerne den?

En nedgravd oljetank som er tatt ut av bruk, skal fjernes fordi den utgjør en forurensningsfare. Ved lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom.

I enkelte tilfeller kan du søke kommunen om å få la tanken ligge. Dispensasjon kan gis hvis tanken er uforholdsmessig vanskelig å fjerne, for eksempel hvis den ligger under bærende konstruksjon, er svært vanskelig å komme til med gravemaskin, eller hvis fjerning vil forårsake skader på grunnmur og lignende. Vi gir i utgangspunktet ikke dispensasjon hvis tanken ligger under offentlig fortau, vei eller lignende. Ta kontakt med Miljøenheten ved spørsmål om dette.

Generelt anbefaler vi at ALLE oljetanker tømmes og renses snarest mulig etter at de tas ut av bruk, slik at en eventuell fremtidig lekkasje kan forhindres. Også nye tanker kan gå lekk. Vi anser fjerning som den sikreste måten for å avdekke oljeforurensning under tanken. Derfor anbefaler vi at du fjerner tanken selv om du kan ha rett på dispensasjon. Merk også at en gjenfylt tank vil være vanskeligere å håndtere ved framtidige gravearbeid på eiendommen. Det er eier av tanken som har plikt til å unngå forurensning etter forurensningsloven § 7. Får du dispensasjon fra kommunen, vil du fortsatt være ansvarlig hvis det oppdages lekkasje.

Hvis du får dispensasjon, skal tanken tømmes, renses og fylles med godkjent fyllmasse som grus, pukk eller lignende (NB: ikke væske - det vil kunne lekke ut). Vi anbefaler at tanken trykktestes og/eller at tanken inspiseres innvendig for å kontrollere om den er lekk. Se svar på spørsmål under for informasjon om hvem som kan gjøre jobben.

Kontakt Miljøenheten hvis du har spørsmål om søknaden, enten på e-post til miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no eller på telefon 48 09 47 90, eller til sentralbordet: 72 54 25 50.

Ved søknad om dispensasjon ønsker vi informasjon om:

 • Hva søkes det om? Begrunnelse for hvorfor du mener tanken må bli liggende. Det skal legges ved informasjon og vedlegg som dokumenterer din begrunnelse.
 • Hvor? Informasjon om tankens beliggenhet: Adresse, gårds- og bruksnummer, kart, og foto. Bilder skal vise stedet der tanken ligger, samt hindring for å fjerne den. Det skal være tydelig hvor bildene er tatt. Påfyllingsrør og lufterør skal vises på minst et av bildene. På kartet skal det være tydelig avmerket hvor tanken ligger i forhold til hus, naboer og vei. Kartet kan også være i form av en enkel skisse, men huset må være enkelt å kjenne igjen ved sammenligning med andre kart.
 • Hvem søker, og eventuelt på vegne av hvem? Navn, e-post og telefonnummer til den som søker. Hvis du søker på vegne av tankens eier(e), skal det i tillegg legges ved fullmakt fra alle hjemmelshaverne av den aktuelle eiendommen. Se lenger ned for informasjon om fullmakt.
 • Informasjon om tanken skal inkluderes hvis dette er kjent: volum, alder, tanktype (glassfiber/plast/stål), hva som var på tanken, om tanken er kjørt tom eller tømt og renset, m.m.
 • Legg gjerne ved en teknisk vurdering fra en fagperson eller et firma på hvorfor tanken bør forbli der den er i dag.
 • Eventuell fullmakt fra nabo: Hvis tanken befinner seg på noen annen sin eiendom eller ligger nedgravd nær grensen til naboeiendom, skal det legges ved fullmakt fra alle hjemmelshavere. Se under for detaljer.
 • Hvis tanken ligger nedgravd innenfor elveslyngen i Trondheim, eller i andre arkeologisk interessante områder, skal det legges ved en uttalelse fra Riksantikvaren. Det skal også opplyses om Riksantikvaren krever at det foretas arkeologiske utgravinger i forbindelse med fjerning.

Om fullmakt/ bekreftelse

Det skal gå klart fram at hjemmelshavere har blitt informert om og forstår konsekvensene av at tanken blir liggende. Hjemmelshavere skal bekrefte at tanken kan forbli nedgravd. Fullmakt skal signeres av alle hjemmelshavere.

Søknad om dispensasjon sendes på e-post til miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Søknad kan også sendes per brev til:

Trondheim kommune
Miljøenheten
PB 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Ordinær behandlingstid er 2-4 uker. Du må regne med lengre behandlingstid hvis vi må etterspørre informasjon og vedlegg, eller hvis søknaden sendes per brev. Ufullstendige søknader avvises hvis det ikke ettersendes etterspurt informasjon innen fastsatt frist.

Jeg skal fjerne tanken min - hva skal jeg gjøre?

Når en tank graves opp, skal dette utføres på en sånn måte at det ikke utgjør noen fare for forurensning. Dette krever kompetanse. Den som fjerner tanken kan bli sittende igjen med ansvar dersom noe går galt og oljesøl oppstår. Forsikringsdekningen for oljetanker er svært dårlig. Vi anbefaler at du får et profesjonelt firma til å fjerne eller sanere tanken.

Du må melde fra til Miljøenheten etter at du har tatt oljetanken ut av bruk.

Du kan få tilbud fra et lokalt, kvalitetssikret firma på www.oljefri.no.

For spørsmål, kontakt Miljøenheten på telefon 72 54 25 50, eller via e-post til miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Det har vært en lekkasje på tanken min - hva gjør jeg da?

Dersom det er kjent at det har vært lekkasje eller overfylling på oljetanken, skal det utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn etter forurensningsforskriften kapittel 2. Denne skal godkjennes av Miljøenheten før tanken graves opp. Du kan lese mer om dette på Trondheim kommunes nettside om bygging og graving i forurenset grunn.

Oppdages lekkasjen ved oppgraving av tanken, skal det lages et notat som beskriver:

 • hvor tanken lå, inkludert kart der tanken er tydelig avmerket
 • hvor forurensningen har spredt seg
 • hvilke oppryddingstiltak som er gjennomført, og beskrivelse av avgrensning av forurensningen
 • dokumentasjon på hvor massene er levert
 • informasjon om all forurensning er fjernet eller ikke
 • analyseresultat fra gjenliggende jordmasser

Miljøenheten har delegert myndighet etter forurensningsloven § 7. Dette notatet skal sendes Miljøenhetens postmottak: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no så snart arbeidet er ferdig.

Meldeplikt for oljetanker

Det er meldeplikt for oljetanker etter forurensningsforskriften § 1-9. Det er viktig at oppdatert informasjon om oljetanken din blir meldt til kommunen. Denne informasjonen har betydning for brannvesenet ved en eventuell brann. Dersom en oppdager olje i avløpsnettet eller på naboeiendommen, er det også nødvendig å vite hvor kilden kan være for å kunne stoppe lekkasjen. Ved et eventuelt salg, er det viktig å opplyse om at det er en nedgravd oljetank på eiendommen.

Du må melde fra til Miljøenheten hvis tanken din ikke står i kartet over registrerte oljetanker, eller er tatt ut av bruk. Tidligere brudd på meldeplikten vil ikke få noen konsekvenser.

Du kan melde fra via én av følgende kanaler:

Miljøenheten gir beskjed videre til feieravdelingen i Trøndelag Brann- og redningstjeneste, slik at de også får oppdatert sitt register.

Nedgravde oljetanker skal kontrolleres jevnlig

Du som eier en nedgravd oljetank må sørge for at det gjennomføres en tilstandskontroll av tanken jevnlig. Dette er viktig for å sikre at tanken er i god stand og ikke lekker.

Ved en lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom.

Forurensningsforskriften § 1-6 stiller krav til hyppigheten på tilstandskontrollene. Hvor ofte den skal kontrolleres er avhengig av hvilken type tank du har.

Som eier av tanken må du sørge for at kontrollen dokumenteres. Kontrolløren skal sende dokumentasjonen til Miljøenheten etter gjennomført tilstandskontroll.

Hvis tanken ikke er i betryggende stand, skal den enten fjernes, byttes ut eller utbedres. Dersom tanken utbedres, kan den ikke brukes igjen før det er gjennomført ny tilstandskontroll.

Hvordan kan jeg finne ut av om jeg har en oljetank på eiendommen?

Trondheim kommune har et kart over registrerte oljetanker som er i bruk. Dessverre er ikke alle tanker meldt inn og registrert i kartet. Enkelte tanker kan være fjernet eller sanert, uten at dette er meldt til kommunen.

Er du usikker på om du har en oljetank på eiendommen din, eller hvor den ligger? På oljefri.no finner du tips til hva du kan se etter, samt informasjon om ulike typer tanker.

Oljetank Foto. Oljefri.no / Martin Leander Brandtzæg

Regelverk om nedgravde oljetanker

Forurensningsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt forårsaker.

I kapittel 1 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker. Den stiller også krav til at nedgravd oljetank skal fjernes dersom den tas permanent ut av bruk.

I Trondheim kommune gjelder forurensningsforskriftens bestemmelser for alle nedgravde oljetanker, uansett størrelse. Bestemmelsene finner du i forskrift om nedgravde oljetanker, Trondheim kommune, Trøndelag.

Der nedgravd oljetank er eller har vært en del av et fyringsanlegg, omfattes den også av forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Fyrkjeler og oljekaminer

Du finner informasjon om dette på kommunens nettside:

Sist oppdatert: 02.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006