Kartlegging av flaggermus

Kartlegging av flaggermus

Flaggermus er en spennende dyregruppe som er fredet i Norge. Trondheim kommune ga oppdrag til en omfattende undersøkelse i løpet av sommer og høsten 2012. Dessuten ble det utført en kartlegging av vinterlokaliteter i 2013. Her finner du informasjon fra flaggermusundersøkelsene i Trondheim.

Rapporter om flaggermus i Trondheim

Undersøkelsen og tidligere registreringer viser at seks flaggermusarter med sikkerhet er påvist i Trondheim kommune. Disse er

Lauvblandingsskoger mot innmark, myr, vassdrag med kantvegetasjon er de viktigste levesteder for flaggermus i Trondheim. Gamle hule trær og eldre bygninger er viktige oppholdssteder om sommeren. På vinterkartlegging ble det undersøkt 40 steder og det ble funnet til sammen seks flaggermus på tre lokaliteter, en gruve og to tuneller.

Flaggermusens utbredelse i Trondheim

Faktaark om flaggermus i Trondheim har informasjon om biologien til flaggermus og hvordan du kan bidra til å ta vare på flaggermusene. 

Sist oppdatert: 05.09.2022

A03-P1-EPI004