Naturvernområder i Trondheim

Naturvernområder i Trondheim

I Trondheim finnes det verdifulle naturområder med ulike typer vernestatus. Dette er verdier som er viktig å ta vare på med tanke på naturopplevelser og kunnskap om naturen. På denne siden finner du informasjon om hvilke verneområder som finnes i Trondheim.

Naturvernområder

Naturvernområder opprettes for å bevare naturverdier av nasjonal betydning og har hjemmel i naturmangfoldloven kapittel 5 "Områdevern".

Naturvernområdene i Trondheim forvaltes av Statsforvalteren i Trøndelag.

I Trondheim finnes 12 verneområder (10 naturreservater, ett marint verneområde og ett naturminne). En oversikt finner du i tabellen nedenfor, den har lenker til Naturbasen og faktaark fra Miljødirektoratet.

Verneområde og naturbase ID Verneform Vernedato Totalareal
Apoteket (VV00001489) Naturreservat 06.02.1987 57,9 daa
Bjørnmyra (VV00001447) Naturreservat 21.12.1990 121,6 daa
Bymarka (VV00001462) Naturreservat 02.09.2005 11 693 daa
Falkenborg (VV00002088) Naturminne 26.02.1968 punktobjekt
Gaulosen (VV00000708) Naturreservat 23.12.1983 2 702 daa
Lauglolia (VV00000869) Naturreservat 31.08.2001 155,2 daa
Leinøra (BN00087518) Naturreservat 23.12.1983 47 daa
Leira (VV00001433) Naturreservat 06.02.1987 88,3 daa
Rørmyra (VV00001425) Naturreservat 21.12.1990 194,8 daa

Naturreservater

Leinøra mot Sundbakken
Leinøra i Gaulosen naturreservat, sett mot Sundbakken.
Foto: Einar Kongshaug

  

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi. Disse områdene skal bevares og kan ikke bygges ut uten at vernevedtak blir opphevet av statlig myndighet.

Naturminner

Tidligere ble det benyttet enda flere verneformer. Eksempler på dette er naturminner, områder hvor arter ble fredet og biotopvern etter viltloven. Disse er vedtatt etter naturvernloven (1970) og gjelder fortsatt. Ved eventuelle revisjoner av verneforskriftene, vil de bli vedtatt etter naturmangfoldloven (2009), og tilpasset de verneformene som gjelder der.

I Trondheim finnes det ett naturminne, det er en ca. 80 m lang allé på Falkenborg gård. Alléen består av bjørk, ask, eik, alm, kastanje, douglasgran, blågran og lønn.

Biotopvern

Dette er en ny vernekategori, som for tiden ikke brukes i Trondheim. Et biotopvern beskytter leveområdet til bestemte dyrearter, eller planter. I denne kategorien vernes økologiske funksjonsområder for én eller flere arter. Typiske funksjonsområder er: gyteområder, oppvekstområder, vandrings- og trekkruter, beiteområder, hiområder, myte- eller hårfellingsområde, spill- eller paringsområder og yngleområder.

Lenker

 

Sist oppdatert: 09.03.2022

A03-P1-EPI006