Nidelvkorridoren

Nidelvkorridoren

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyreliv, et kjerneområde for biologisk mangfold som bør bevares.

Nidelva ved Nedre Leirfoss.
Nidelva ved Nedre Leirfoss. Foto: Einar Kongshaug

Særegen natur og friluftsliv

Nidelvkorridoren omfatter Nidelva, stien langs elva, samt det naturlige elvelandskapet. Det gir tilgang til særegen natur og friluftsliv. Nidelvkorridoren er vist med avgrensing på plankartet. I Kommuneplanen står det "Nidelvkorridoren er avgrenset av Nildelvkorridorgrensen og angir området langs Nidelva hvor det i henhold til retningslinjene skal tas spesielle hensyn.

Kart over Nidelvkorridoren

Kart over Nidelvkorridoren

Grunnlaget for avgrensing av Nidelvkorridoren

Det ble i 1999 foretatt registrering av biologisk mangfold innenfor Nidelvkorridoren for naturtyper og vilt. Størsteparten av naturtypene langs Nidelva har verdi som svært viktig eller viktig. Det ble også sett på muligheter for å få en sammenhengende turveg fra Trondheimsfjorden til Klæbu grense.

Avgrensingen av elvekorridoren er fastsatt på bakgrunn av naturlig elvelandskap, kvaliteten på naturtyper og friluftslivsverdi. I elvekorridoren inngår foruten LNF-områder også en del eksisterende arealer for tettbebyggelse og bybebyggelse foruten grønnstruktur.

Nidelvkorridoren i plan- og byggesaksbehandling

Hvordan ivareta hensynet til Nidelvkorridoren i plan- og byggesaksbehandlingen?

I Nidelvkorridoren er det byggeforbud i et 100 m belte, sør for Stavne bru.

Landskap, natur og rekreasjonsinteresser bør være overordnet premiss for utvikling av Nidelvkorridoren. Dette samtidig som elva bevares med det naturlige vakre elvelandskap omkring. Dens verdi som historisk dokument, grønn oase for naturopplevelse og friluftsliv bør ivaretas helt inn til bykjernen.

Viktig naturområde

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyreliv, et kjerneområde for biologisk mangfold som bør bevares. Partier med godt utviklet gråor-heggeskoger med yrende fugleliv, forekomst av bever, oter og mange våtmarksfugler gjør området opplevelsesrikt. I tillegg varierer elvelandskapet fra typisk bylandskap til jordbrukslandskap og skogområder med bratte lier.

Elva er ei svært god lakseelv og fiske etter laks forekommer helt inn i bykjernen. I tillegg til dette har elva svært stor kulturhistorisk verdi på grunn av mange kulturminner. Stien langs elva er en gammel ferdselsåre

Nidelvkorridorens verdi for rekreasjon og friluftsliv ligger i muligheten for variert lek, lengre turer til fots og med sykkel, promenader, sportsfiske og naturopplevelser og kontemplasjon:

  • I byggeområder skal det legges vekt på å sikre friområder og naturelementer som sammenhengende grønnstruktur for nærmiljøet. Forbindelser til friområder langs elva må opprettholdes og videreutvikles. Nærområdet bør holdes intakt og fri for bebyggelse.
  • Mulighetene for allment friluftsliv bør trygges og forbedres. Det skal legges stor vekt på å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til elva og mulighetene til å ferdes langs elva. Ved avveiinger skal disse forhold vektlegges sterkt i forhold til utvikling av eksisterende bolig-, næring- og fritidseiendommer.
  • Viktige fiskeplasser bør opprettholdes og være fri for faste innretninger som kan være til ulempe for utøvelse av fisket.
  • Arealene ut i selve vannstrengen bør holdes fri for anlegg og varige inngrep som kan være til ulempe for elvas betydning som biotop, fiskeområder og rekreasjon.  

Sist oppdatert: 05.09.2022

A03-P1-EPI004