Truede arter

Truede arter

Truede og sårbare arter står sentralt når målet er å ivareta og stanse tap av biologisk mangfold. Menneskelig påvirkning utgjør den største trusselen. Også fremmede arter kan være en viktig trusselfaktor.

Rødlista, artskart og artsobservasjoner

Rødlistearter er arter som står i fare for å dø ut i Norge. Det er utarbeidet et nasjonalt forvaltningsverktøy, som gir en oversikt over hvilke arter som er truet og som plasserer dem i sårbarhetskategorier.

Artsdatabanken - Norsk rødliste for arter 2021

Artsdatabanken leverer rødlista for arter og annen geografisk stedfestet artsinformasjon. Artskartet gir oversikt over artsforekomster som registreres på artsobservasjoner.no av befolkningen, inkludert rødlistearter.

Tjenesten er ufullstendig siden ikke alle eksisterende funn av arter er tilgjengelig i tjenesten. Mange eldre artsfunn er ikke digitalisert ennå, og dermed ikke gjort tilgjengelig for tjenesten. Dette må du som bruker av tjenesten ha i tankene når du bruker Artskartet.

Miljøstatus og truede arter

Miljøstatus i Norge gir god informasjon om tilstand, påvirkning og tiltak for rødlistede arter.

Begreper, definisjoner

  • Rødlistearter 
    Truede arter er plante- og dyrearter som er sårbare og/eller står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av menneskelig aktivitet.
  • Prioriterte arter
    Arter som trenger særskilt beskyttelse, og som det vil være knyttet særlige nasjonale forskrifter til, jf. naturmangfoldloven § 23.
  • Regionalt viktige arter
    Arter som ikke står på Norsk Rødliste, men som anses som truet eller sårbar regionalt. Et annet begrep som tidligere har blitt brukt i forvaltningen er "ansvarsarter".

Fremmede arter i Trondheim

Fremmede arter skaper problemer fordi de kan fortrenge våre egne planter og dyr. Nettsiden har informasjon om fremmede planter og dyr i Trondheim.  

Sist oppdatert: 05.09.2022

A03-P1-EPI004