Barns miljø i skoler og barnehager

Barns miljø i skoler og barnehager

Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

"Barnas arbeidsmiljølov"

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. blir ofte kalt "barnas arbeidsmiljølov". Veileder til forskriften er delt i to, én for barnehager og én for skoler:

Kommunens ansvar

I Trondheim kommune er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften delegert til klima- og miljøsjefen. Dette innebærer følgende:

Klima- og miljøenheten i kommunen fører tilsyn med at virksomheter som kommer inn under forskriften planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte.

Alvorlige hendelser ved skoler og barnehager - varslingsplikt til tilsynsmyndigheten

Bakgrunn

Klima- og miljøenheten fører tilsyn med alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsynsplikten omhandler blant annet å kontrollere at virksomheten har systemer som ivaretar barnas helse og sikkerhet.

I følge forskriftens § 5 Opplysnings- og informasjonsplikt, har lederen av virksomheten plikt til å informere tilsynsmyndigheten om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen. Det betyr at vi kommunen skal ha beskjed dersom det oppstår slike forhold ved en skole eller barnehage.

Eksempler på typer hendelser/forhold som skal meldes

 • Skader på barn/elever som krever omfattende legebehandling (alvorlige bruddskader, hjernerystelse eller lignende).
 • Hendelser som kunne vært potensielt livstruende (barn som går gjennom isen, barn som håndterer farlig verktøy/utstyr beregnet for voksne).
 • Hendelser hvor barn har forsvunnet fra barnehage/skole eller fra barnegruppa på tur.
 • Vedvarende utfordringer med inneklima (ventilasjonsanlegg og/eller oppvarmingsanlegg som ikke fungerer over tid, mistanke om fuktskader som gir helseplager).
 • Skadedyr og skadedyrbekjempelse hvor det benyttes kjemiske bekjempelsesmidler.
 • Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer.
 • Eksterne forhold som skolen/barnehagen selv ikke er ansvarlig for (støy, støv med mer).
 • Alvorlige og vedvarende utfordringer i det psykososiale miljøet.

Listen er ikke uttømmende.

Meldingens innhold

Meldingen skal inneholde en kort beskrivelse av hendelsen/forholdet og informasjon om kontaktperson, slik at vi kan vurdere om hendelsen skal følges opp fra vår side. Ved ulykker kan det sendes inn en kopi av avviksmelding/skademelding.

Melding sendes fortrinnsvis på e-post til:
klima-miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Vi presiserer at melding via det kommunale avvikssystemet ikke når fram til Klima- og miljøenheten, og at melding dermed må sendes separat. Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 72 54 25 50.

Byggearbeider ved skoler og barnehager og forholdet til Klima- og miljøenheten som tilsynsmyndighet

Med henvisning til forskriftens § 5 ber Klima- og miljøenheten om å få melding dersom

 • det foregår byggearbeider på barnehagens/skolens område (eller i umiddelbart nærhet) samtidig med barnehage-/skoledrift i lokalene
 • dette er byggearbeider som kan gi miljø-/helsepåkjenninger i form av blant annet støy, rystelser og støv, pluss sikkerhetsmessige utfordringer eller dårlig inneluft og som varer mer enn en uke
 • Klima- og miljøenhetens meldingsbrev om byggearbeider

Dokumentasjon av innemiljø

Dersom det skal undersøkes om inneklima i barnehager og skoler er tilfredsstillende, må målinger av CO2 utføres slik at resultatene kan vurderes opp mot gjeldende regelverk.

For dokumentasjon av muggsopp i innelufta er det utarbeidet egne retningslinjer som skal benyttes:

Dersom det skal dokumenteres at lydnivå fra tekniske installasjoner er tilfredsstillende, kan det foretas måling etter NS ISO 16032 eller gjennomføres måling etter en forenklet metode som beskrevet under.

Smittevern i skoler og barnehager, informasjon fra FHI

Folkehelseinstituttet har informasjon og råd til foreldre og personale om forebygging av infeksjoner og skadedyrangrep.

Faktaark for skoler og barnehager

Trondheim kommunes faktaark med informasjon om barns miljø i skoler og barnehager.

Sist oppdatert: 06.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242