Godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern

Godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern

Kommunen har ansvar for godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Forskriften stiller krav både ved etablering av barnehager/skoler og for selve driften av barnehager/skoler.

Forskriften

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 omhandler krav til godkjenning.

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av:

1. Barnehager og andre virksomheter, som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder, når:
a) virksomheten er regelmessig og
b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
c) antall barn som er til stede samtidig er tre eller flere

2. Grunnskoler

3. Videregående skoler

Forskriften gjelder derfor for alle barnehager, skoler, barneparker, familiebarnehager og dagmammavirksomheter, dersom alle punktene a-c tilfredsstilles.

Saksgang ved godkjenning av nye skoler og barnehager samt større endringer av eksisterende virksomheter

Siden forskriften stiller krav både ved etablering og drift av skoler og barnehager, har vi en todelt godkjenningsprosess:

1. Plangodkjenning

Planer for nye barnehager/skoler og større endringer av eksisterende virksomheter, skal forhåndsgodkjennes av kommunens klima- og miljøsjef. Byggesakskontoret forutsetter at godkjenning fra klima- og miljøsjefen foreligger ved søknad om igangsetting etter plan - og bygningsloven.

Ved all planlegging og etablering av barnehager og skoler, stilles det krav til ytre miljø. Du finner informasjon på kommunens faktaark:

Faktaarket er først og fremst myntet på planleggere og utbyggere av barnehager og skoler, og er en sammenstilling av sentrale myndigheters krav og retningslinjer. Søknad om plangodkjenning skal sendes Klima- og miljøenheten, og skal inneholde beskrivelse av tiltaket og utfylt søknadsskjema.

Vi ber om at du tar kontakt med Klima- og miljøenheten før du sender inn søknadsskjemaet.

2. Driftsgodkjenning

Når barnehagen/skolen har oppstartsdato klar, skal Klima- og miljøenheten kontaktes slik at det kan avtales dato for tilsyn. Ved tilsynet vurderes virksomhetens drift og internkontrollsystem opp mot forskriftens bestemmelser. Etter tilsyn og retting av eventuelle avvik får virksomheten endelig godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Godkjenning av familiebarnehager

Ved godkjenning av familiebarnehager har Klima- og miljøenheten tett samarbeid med Fagenhet for oppvekst og utdanning, som godkjenner barnehager etter barnehageloven. Er du interessert i å starte familiebarnehage anbefaler vi først å ta kontakt med fagenheten.

Alvorlige hendelser ved skoler og barnehager - varslingsplikt til tilsynsmyndigheten

Når det skjer ulykker og nestenulykker av noe alvorlighet på en barnehage eller skole, skal ledelsen sende melding om dette til tilsynsmyndigheten (Klima- og miljøenheten).

Skoler og barnehager - varsling av alvorlige hendelser

Byggearbeider ved skoler og barnehager og forholdet til Klima- og miljøenheten som tilsynsmyndighet

Med henvisning til forskriftens § 5 ber kommunens Klima- og miljøenhet om å få melding dersom:

  • byggearbeider skjer samtidig med barnehage-/skoledrift i lokalene
  • dette er byggearbeider som kan gi miljø-/helsepåkjenninger i form av blant annet støy, rystelser og støv, samt sikkerhetsmessige utfordringer eller dårlig inneluft og som varer mer enn uke

Klima- og miljøenhetens meldingsbrev om byggearbeider

Kontaktinfo

Veiledere fra Helsedirektoratet

Miljø og helse i barnehagen – Forside

Miljø og helse i barnehagen - veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Miljø og helse i skolen – Forside til veileder

Miljø og helse i skolen - veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

 

Sist oppdatert: 17.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H