Ulykkesforebygging

Ulykkesforebygging

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Våre muligheter for å forebygge ulykker er gode hvis det legges til rette for det, og effekten av tiltak kommer raskt.

Det er flere kilder til informasjon om ulykkessituasjonen i Trondheim.

Sikker hverdag

Trygge lokalsamfunn

I september 2005 ble Trondheim kommune medlem av Trygge Lokalsamfunn/Safe Community. Det forplikter kommunen til å jobbe aktivt for å redusere skader og ulykker i befolkningen ved å ha program for utsatte grupper, jobbe tverrfaglig og tverretatlig og vurdere resultatene av de tiltakene som settes inn. Trondheim ble resertifisert som trygt lokalsamfunn i 2012, og det jobbes med resertifisering i 2019.

Årsrapporter for Trondheim kommune finnes på nettsiden for Trygge lokalsamfunn.

Barns lekemiljø reguleres av flere lover

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Denne forskriften har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart, når utstyret brukes til de formål det er beregnet for, eller slik det kan forventes at barn bruker det.

Mer informasjon om krav til lekeplassutstyr finnes på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Ofte stilte spørsmål om lekeplassutstyr.

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim 2012-2016 med Skolevegrapport 2012-2016 ble vedtatt av Trondheim bystyre i 2013.

Planprogram Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024 ble fastsatt av Formannskapet 06.08.19

Trafikksikkerhetsplanen peker ut to viktige områder hvor kommunen har høyere skadetall enn landet for øvrig. Det gjelder myke trafikanter og mopedførere. Planen legger stor vekt på adferdsrettede trafikanttiltak, og det rettes særlig fokus på aldersgruppen 16-24 år.

Kommunens rolle

Klima- og miljøenheten kan gi deg informasjon om

  • hvilke krav som gjelder for sikring av barns oppvekstmiljø
  • hvilke tiltak du kan gjøre for å redusere risikoen for ulykker i ditt nærmiljø.

Ved godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, vurderes sikkerhet, beredskap og førstehjelp som et av mange tema ved godkjenning.

Lokale målsettinger for ulykkesforebygging

Trondheim kommune har i perioder hatt høy aktivitet på det ulykkesforebyggende området. Det har imidlertid ikke lykkes å få en samordnet planlegging og sikkerhetskultur for hele kommunen som organisasjon. Det er derfor fortsatt behov for å utarbeide og etablere en felles strategi for sikkerhet i kommunen. Det er videre behov for å utvikle kompetanse flere steder i organisasjonen og sikre at ulykkesforebygging blir en løpende oppgave som ivaretas av mange ledd i organisasjonen.

Et systematisk forebyggende arbeid krever innsats fra mange aktører både i og utenfor kommunens organisasjon. Det er derfor viktig å utvikle nettverk og samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Kommunen har behov for gode ulykkesdata som kan gi en løpende situasjonsbeskrivelse og avdekke årsakssammenhenger bak ulike ulykkeskategorier. Dette er nødvendig for å utvikle et systematisk og målrettet ulykkesforebyggende arbeid.

Nasjonale målsettinger

Nasjonale målsettinger for ulykkesforebygging:

Lenker til mer informasjon og råd om ulykkesforebygging

Sist oppdatert: 17.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H