Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til helgeaktiviteter for ungdom

Tilskudd til helgeaktiviteter for ungdom

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til aktivitetstilbud for ungdom i Trondheim i helger. Kommunen stiller sine fritidsklubblokaler, skoler, skolenes gymsaler og idrettshaller gratis til disposisjon for dette. 

Hvem kan søke om tilskudd

 • Frivillige organisasjoner, Foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolene og andre frivillige aktører i Trondheim.
 • Dersom søker er under 18 år må søknaden skrives under av en ansvarlig person over 18 år. 

Søknadsfrist

 • Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende
 • Dere får svar innen 3-5 uker

Hvilke aktiviteter prioriteres

 • Aktivitet i bydeler som har få åpne fritidstilbud/helgetilbud for ungdom
 • Aktiviteten gjennomføres slik at sikkerhet ivaretas på en tilfredsstillende måte
 • Aktiviteten tilbys regelmessig i minimum ett semester
 • Aktiviteten er gratis og åpent for alle primært mellom 13 –19 år
 • Aktiviteten er rusfri

Dette prioriteres ikke

 • Aktivitet av ren privat karakter (f.eks. fester, bursdager og lignende)
 • Utstyr til personlig bruk
 • Aktivitet som har forretningsmessig formål eller kommersielle interesser
 • Innsamlingsaktiviteter
 • Helgeaktiviteter som allerede mottar kommunal støtte
 • Partipolitisk og religiøs aktivitet, disse henvises til egne tilskuddsordninger
 • Ordinære idrettsarrangement, samt ordinær deltagelse i idrettslagenes og kulturorganisasjonens aktiviteter

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Bruk av kommunale lokaler

Søker må selv ha forhåndsgodkjent lån av lokale i fritidsklubb, skole, skolenes gymsal og idrettshall. For bestilling av gymsaler på lørdag og søndag skal den enkelte skole kontaktes.

Her finner du informasjon om lån av kommunale lokaler.

Ved all lån av lokaler gjelder Trondheim kommunes retningslinjer for gratis lån av kommunale lokaler.

Søk om tilskudd

Trondheim Kulturnettverk forvalter tilskuddsordningen på vegne av Trondheim kommune. Søknaden sendes til Trondheim Kulturnettverk.

Søknadsskjema og rapportskjema finnes på Trondheim kulturnettverk sine nettsider.

Gå til Trondheim Kulturnettverk sin nettside for tilskuddsordningen

Krav til søknad

 • Alle felt i søknadsskjemaet skal fylles ut. NB! Husk bankkonto og organisasjonsnummer (eller fødselsnummer til ansvarlig søker)
 • Alle nødvendige opplysninger skal kunne leses ut fra det ferdig utfylte søknadsskjema. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger (vedlegg returneres ikke)
 • Tilskuddsbeløpet fra Trondheim kommune skal være med i oversikt over inntekter
 • Det må oppgis hvilke tilskudd man har fått eller søkt om fra andre instanser.
 • Utgifter og inntekter skal være i balanse (sum utgifter og sum inntekter skal være lik)

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernserklæring for digitale tjenester.

Rapport og regnskap

I etterkant av tiltaket skal dere levere en rapport innen fristen som står i tilsagnsbrevet.

Rapporten skal inneholde regnskap. Det skal føres inn reelle tall, ikke avrundede. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales i etterkant av at rapporten er godkjent.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Trondheim Kulturnettverk behandler søknader på vegne av Trondheim kommune.

Kontaktperson: Hilde Overøye Handegard
E-post: tilskudd@trondheimkultur.no

Sist oppdatert: 19.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css