Ekstra utlysning 2024 - tilskudd til organisasjoner som driver forebyggende helsetiltak og/eller rusforebyggende tiltak

Ekstra utlysning 2024 - tilskudd til organisasjoner som driver forebyggende helsetiltak og/eller rusforebyggende tiltak

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til helsefremmende og rusforebyggende aktiviteter og tiltak i regi av lokale lag og organisasjoner i Trondheim.

Bakgrunn

Med bakgrunn i Trondheim bystyre sin behandling av budsjett for 2024, ble rammen for denne tilskuddsordningen økt. Det lyses derfor ut en tilleggsordning for året 2024. 

Maksimalt søknadsbeløp: kr 50 000.

Tiltak/aktivitet må gjennomføres inneværende år (2024). 

Organisasjoner som viser til plan om tiltak og aktiviteter i samarbeid med andre organisasjoner, eller som søker sammen med andre organisasjoner om felles aktivitet, blir prioritert og kan tildeles et større tilskuddsbeløp.

Hvem kan søke

Frivillige/ideelle organisasjoner (ikke kommersielle aktører) og selvhjelpsgrupper for innbyggere i Trondheim. 

Alle som søker og mottar tilskudd skal ha en åpen, inkluderende og ikke-diskriminerende praksis for sine aktiviteter.

Søknadsfrist

15.08.24

Hvilke aktiviteter prioriteres

  • Tiltak og aktiviteter rettet mot innbyggere i Trondheim i alle aldre. 
  • Tiltak og aktiviteter som er helsefremmende og/eller rusforebyggende, og som vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak. 
  • Tiltak og aktiviteter som bidrar til økt samarbeid mellom organisasjoner, eller mellom frivillige/ideelle organisasjoner og kommunens tjenester. 
  • Tiltak og aktiviteter som bidrar til å styrke kommunens satsing på psykisk helse og rus, og som fremmer målene i kommunens samfunnsplan Trondheimsløftet (lenke).
  • Tiltak og aktiviteter som utløser rekruttering til frivillig arbeid, og som bidrar til å skape inkluderende og trygge lokalsamfunn. 

Det gis ikke tilskudd til 

  • Søknader om tilskudd til drift (lønnsmidler, husleie, administrasjonsutgifter etc). 
  • Søknader om personlig utstyr. 
  • Søknader om støtte til reiser, kurs og seminar. 
  • Aktiviteter som allerede er gjennomført. 
  • Aktiviteter med kommersielt formål. 

En søknad per tiltak 

Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Søk om tilskudd

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd 

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Rapport og regnskap

Rapportfristen er 30. april 2025. Søker skal innen fristen sende inn en enkel rapport gjennom Tilskuddsbasen om hvilken aktivitet/tiltak som ble gjennomført, når og hvor aktiviteten ble gjennomført, samt lage et enkelt regnskap. Det er ikke behov for revisorgodkjent regnskap, men regnskapet må være godkjent av ansvarlig tilskuddsmottaker, årsmøte/styre eller lignende. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til aktiviteten/tiltaket.

Mislighold

Mangelfull rapportering, eller hvis tilskuddet ikke brukes slik som det er søkt om, vil kunne medføre krav om tilbakebetaling. Hvis tilskuddsmottaker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes videre tilskudd. 

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Kontakt

, rådgiver.

Sist oppdatert: 14.06.2024

Fant du det du lette etter?