Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendKulturfondetTrondheim kommunes kulturfond 2021

Trondheim kommunes kulturfond 2021

Det lyses herved ut midler fra avkastningen fra Trondheim kommunes kulturfond til fordeling i 2021.

Om kulturfondet

Trondheim kommunes kulturfond skal bidra til utvikling og nyskapning innen kulturområdet i Trondheim. Kulturfondet ble etablert etter vedtak i bystyret 25. mars 2004.

Tilskudd fra fondets avkastning kan gå til delfinansiering av større arrangement og utviklingsprosjekter innen kultur, idrett og kulturnæring i privat og/eller offentlig regi. Det kan ytes tilskudd til kulturprosjekter som strekker seg over flere år. Avkastningen fra kulturfondet kan ikke benyttes til dekning av utgifter til etablerte kulturtilbud.

Om søknad

Søknad må inneholde en presentasjon av søker og beskrivelse av prosjektet det søkes tilskudd til, herunder problemstillinger, målsettinger, framdriftsplan og organisering av prosjektet. Søknaden må også inneholde budsjett for prosjektet. Budsjettet må være i balanse, og søknadsbeløpet til Trondheim kommune skal inngå som del av finansiering. Ved søknad om støtte til flerårige prosjekter bør budsjettpostene fordeles per år slik man antar kostnader og inntekter vil fordele seg over tid.

Trondheim kommune gir ikke fullfinansiering gjennom sine tilskudd. Søker må derfor også kunne vise til annen form for finansiering.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd under 100.000 kroner fra kulturfondet. Søknader under 100.000 kroner henvises til å søke fra kommunens ordinære tilskuddsordninger.

Søknaden skal være på maksimum fem sider, med skriftstørrelse minimum nr 11. Vedlegg som skal følge med søknaden:

  • Budsjett med finansieringsplan
  • CV-er for de involverte (samlet i ett vedlegg)
  • Markedsførings- og/eller formidlingsplan

Andre vedlegg kan være:

  • Programmering
  • Dokumentasjon av tidligere arbeider
  • Aktuelle avtaler(listen er ikke uttømmende)

Maks antall vedlegg: 6

Kulturfondets vedtekter

Vedtekter for Trondheim kommunes kulturfond, samt veiledende sjekkliste for søknader, finnes på denne siden: www.trondheim.kommune.no/kulturfondet.

Hvordan søke

Søknader skrives i brevs form og sendes per epost til kultur.postmottak@trondheim.kommune.no.

Søknaden stiles til Trondheim kommune. Skriv "Kulturfondet 2021" i emnefeltet når søknaden sendes inn.

Potensielle søkere kan ved behov be om veiledning ved utfylling, se kontaktinfo på denne siden. Dette må skje minimum to uker før innsendelse av søknad. Det tas forbehold om kapasitet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for tildelinger i 2021 er 15. januar 2021.

Saksbehandling og vedtak

Søknadene gjennomgår først en administrativ saksbehandling hos kommunedirektøren ved områdedirektør for kultur, næring og idrett. Deretter, i tråd med vedtektene, skal kommunedirektørens forslag til fordeling legges fram til politisk behandling etter følgende plan:

2.2.21 - Formannskapet, foreløpig behandling
8.3.21 - Kultur-, idretts- og friluftlivskomiteen, uttalelse
16.3.21 - Formannskapet, vedtak

Kommunedirektørens forslag vil være tilgjengelig på Trondheim kommunes innsynsløsning cirka en uke i forkant av formannskapets møte 2.3.21.

Søkerne tilskrives kort tid etter vedtak i saken. Vedtak vil også kunne finnes i protokoll fra formannskapets møte 16.3.21.

Forbehold

Det tas forbehold om budsjettmessige endringer som kan får konsekvenser for tilgjengelig ramme til fordeling i 2021.

Sist oppdatert: 14.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004