Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til aktiviteter som fremmer ombruk, gjenbruk og reparasjon

Tilskudd til aktiviteter som fremmer ombruk, gjenbruk og reparasjon

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for ombruk, gjenbruk og reparasjon i Trondheim.

Produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering gir et klimagassutslipp knyttet til produkter. Redusert forbruk er derfor en nøkkel til å nå langsiktige mål om reduserte klimagassutslipp. Trondheim kommune ønsker å støtte opp om den sirkulære økonomien for å redusere klimagassutslipp i hele kretsløpet. Kommunen skal gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og andre aktører stimulere til og informere om klimavennlige handlingsalternativer.

Hvem kan søke om tilskudd

Alle kan søke tilskudd fra denne tilskuddsordningen.

Søknadsfrist

 • Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende
 • Svar på søknad kommer vanligvis innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre

Hvilke aktiviteter/hva prioriteres

 • Arrangement og prosjekter som bidrar til ombruk og gjenbruk
 • Aktiviteter som foregår i Trondheim
 • Søknaden må synliggjøre hvordan tiltaket bidrar til å styrke den sirkulære økonomien 

Dette prioriteres ikke

 • Tilskudd til ordinær drift, herunder lønn
 • Personlig utstyr
 • Kurs/seminardeltakelse
 • Reisestøtte
 • Partipolitisk og religiøs aktivitet, disse henvises til egne tilskuddsordninger
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Støtte til lukkede medlemsorganisasjoner/medlemsaktiviteter

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Miljøenheten

Hanne Aaserud
Epost: hanne.aaserud@trondheim.kommune.no
Telefon: 416 25 412

Sist oppdatert: 19.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004