Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til leasing av elvarebil og etablering av ladepunkt

Tilskudd til leasing av elvarebil og etablering av ladepunkt

Formål

Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til leasing av el-varebil og etablering av ladepunkt.
Hensikten med ordningen er å stimulere til flere el-varebiler for yrkesmessig bruk.
Ordningen inngår i Trondheim kommunes arbeid for det grønne skiftet i transportsektoren.

Hvem kan søke om tilskudd

Private virksomheter og organisasjoner som er registrert virksomhet i Trondheim, alternativt har avdeling med faste ansatte i Trondheim. Det skal dokumenteres at kjøretøyet blir brukt i yrkesmessig sammenheng.

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige, fylkeskommunale eller kommunale aktører.

Søknadsfrist

Søknadene blir behandlet løpende, med søknadsfrist 01.05.19.

Du får svar på søknaden innen 14 virkedager.

Retningslinjer og prioriteringer

Det kan søkes om tilskudd til leasing av el-varebil, til ladepunkt, eller til begge.

● Ordningen gir tilskudd på 50 % av det totale rentebeløpet for leasing-/leieperioden for kjøretøyet, oppad begrenset til kr 16 000 kr per bil. Spør bilforhandleren din hvor mye rentebeløpet utgjør dersom det ikke står spesifikt i leasingkontrakten.
● Ordningen gir tilskudd til nye ladepunkt montert hos bedriften/organisasjonen på kroner 10.000 per ladepunkt. Det gis tilskudd til smarte ladebokser som inkluderer effekt- og tidsstyring.
● Støttebeløp til ladepunkt kan benyttes til alt av anskaffelser og arbeid knyttet til etablering av ladepunktet inklusive ladeutrustning, graving og el-installasjonsarbeid m.m.
● Hver virksomhet kan søke om tilskudd for inntil 5 el-varebiler og/eller ladepunkt.
● Støtteordningen er totalt begrenset til cirka 1,7 millioner.

Dersom samlet søknadsbeløp overskrider de avsatte rammene for ordningen, vil kommunen prioritere de søknadene der kommunens bidrag vurderes som avgjørende for at flest mulig kjørte kilometer går over fra fossil til elektrisk drift.

Dette prioriteres ikke

● Allerede etablerte ladepunkt

● Det gis ikke støtte til drift av ladepunkt/skilting/m.m.

● Ladepunkt etablert hjemme hos ansatt 

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknad

Følgende må legges ved søknaden:
● Signert leasingkontrakt for kjøretøyet (kjøretøyene) med kontraktsdato fra og med 01.11.18.
● Bekreftelse fra daglig leder/administrerende direktør/regionsjef eller tilsvarende, at virksomheten har kontoradresse i Trondheim, enten ved at virksomheten er registrert virksomhet i trondheim eller har avdeling med faste ansatte i Trondheim
● Dersom søknad på rentestøtte: bekreftelse fra daglig leder/administrerende direktør/regionsjef eller tilsvarende, at el-varebilen(e) skal benyttes i
yrkessammenheng, og at ikke leieavtaler viderebefordres.
● Dersom søknad på ladepunkt: bekreftelse fra daglig leder/administrerende direktør/regionsjef eller tilsvarende, at ladepunkt skal benyttes til el-varebil brukt i yrkessammenheng

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales forskuddsvis som en engangssum.

Rapport og regnskap

Etter at ladepunktet er etablert skal dere levere rapport med ferdigmelding i Tilskuddsbasen innen 01.11.2019. Rapporten skal inneholde faktura for arbeidet med ladepunkt og kopi av samsvarserklæring for el-installasjonen.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Nyttige veiledere

● Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elbilforeningen,
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og NELFO (landsforening i NHO som
organiserer bl.a. elektrobedriftene) har laget en veileder med mange tips og
informasjon om hvilke krav som gjelder ved etablering av ladepunkter til
elbil.
● Elbilforeningen, Enova og Enmira har sammen laget veilederen «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder»

Kontakt

Miljøenheten

Saksbehandler: Renate Stakvik
Tlf: 928 84 382

Sist oppdatert: 10.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004