Trondheim Havn IKS

Se nettsidene til Trondheim Havn

Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte 5. juni 2008 ny forskrift om sammensetting og myndighet for representantskapet i Trondheim Havn IKS:

I medhold av lov av 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann m.v. § 12 første ledd bestemmes:
Deltakerne i Trondheim Havn IKS, bestemmer selv hvor mange medlemmer det skal være i representantskapet jf dog bestemmelsene i andre og tredje ledd.

Etter forslag fra landsomfattende brukerorganisasjoner eller grupper av slike, skal deltakerne selv velge minst to brukerrepresentanter med varamedlemmer til representantskapet. Med brukerrepresentant i første punktum menes representant for personer eller foretak som benytter havnens tjenester som havn eller som terminal for passasjerer eller gods.

Deltakerne kan selv bestemme hvilke brukerorganisasjoner eller grupper av slike som skal være representert i representantskapet. Hver organisasjon eller gruppe av organisasjoner skal foreslå minst to medlemmer med vararepresentanter for hver representant den skal ha i representantskapet. Deltakerne har plikt til å foreta oppnevning blant de foreslåtte kandidatene.

Representantskapet skal forelegges saker som kan ha vesentlig betydning utover egne kommuner eller vesentlig forsvarsmessig eller beredskapsmessig betydning.

I medhold av lov av 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann m.v. § 17 sjette ledd bestemmes: Deltakerne kan ikke begrense havnestyrets myndighet etter lov av 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann m.v. § 17 tredje og femte ledd.

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 31. oktober 1995 nr 901 om sammensetning av og myndighet for Trondheim havnestyre, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

Representantskap: (Trondheim kommunes representanter) oppnevnt av bystyret 24.11.2011. Suppleringsvalg foretatt i Formannskapet 08.01 og 15.01.2013:

Det er vedtatt sammenslåing av havneselskapene i Trondhjemsfjorden med virkning fra 01.01.2013.

Selskapet har fra den dato navnet Trondheim Havn IKS. I følge vedtatt selskapsavtale skal Trondheim kommune nå ha 8 representanter med personlige

Formannskapet oppnevner medlemmer til Trondheim Havn IKS, representantskap.

Medlemmer i Trondheim Havn IKS, representantskap

Representantskap

Havnestyre

Sist oppdatert: 04.07.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004