Hjem Politikk og planerStyrer, råd og utvalgTrondheim kommunale pensjonskasse, styre

Trondheim kommunale pensjonskasse, styre

Trondheim kommunale pensjonskasses (TKP) formål er å yte tjenestepensjon til medlemmene og deres etterlatte. 5500 personer får månedlig utbetalt pensjon fra TKP. Aktive medlemmer er ca. 9500 ansatte i Trondheim kommune og 16 andre virksomheter eiet av, eller med nær tilknytning til kommunen:

 • Kirkelig Fellesråd
 • Norsk Pensjonistforbund Sør-Trøndelag
 • Olavsfestdagene
 • Olavshallen AS
 • Pensjonistenes Fellesorganisasjon
 • Personellservice Trøndelag
 • Trondheim Renholdsverk AS
 • Renholdsverket AS
 • Retura AS
 • Stavne Gård
 • Svartlamoen Boligstiftelse
 • Trondhjems Hospital
 • Trondheim Havn IKS
 • Trondheim Parkering
 • Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
 • Private barnehager m/driftstilskudd fra kommunen
 • Folkevalgte
 • Frivillige medlemmer

TKP er en selvstendig juridisk enhet, og hovedloven virksomheten er forankret i, er forsikringsvirksomhetsloven. Med hjemmel i denne og standardvedtekter for kommunale pensjonskasser har Trondheim bystyre fastsatt vedtekter for TKP. For øvrig gjelder et komplekst og fragmentert lov- og regelverk. Kommuneloven har imidlertid ingen aktuelle bestemmelser for pensjonskassevirksomheten. TKP har derfor samme rammevilkår som et livsforsikringsselskap.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens midler, og pensjonskassen hefter ikke for kommunens forpliktelser. Pensjons-kassens formue og inntekter kan ikke for noen del tilfalle kommunen eller dennes kreditorer.

Med utgangspunkt i det generelle rammeverket, og de økonomiske og organisatoriske vilkår som er aktuelle for TKP (bl.a. risikoevne; egenkapital og bufferkapital, og krav til opptrapping til full fondsdekning), har kassens styre fastsatt hovedmålet til: Å finansiere utbetalingene til nåværende og fremtidige pensjonister på en slik måte at arbeidsgivernes tilskudd til pensjonsordningen blir lavest mulig.

Bystyret skal oppnevne 5 av styrets medlemmer hvorav en uavhengig uten tilknytning til pensjonskassen, kommunen eller andre enheter med pensjonsordning i pensjonskassen. De øvrige styremedlemmene oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, blant de innskuddspliktige medlemmene i TKP.

TKP har en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder er Helge Rudi som kan kontaktes på helge.rudi@trondheim.kommune.no

TKP er for øvrig arbeidsgiver for 12 medarbeidere.

Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Olav Tryggvasons gate 2B/4, Trondheim.

Bystyret velger representanter til styret for Trondheim kommunale pensjonskasse.

Medlemmer i styret i Trondheim kommunale pensjonskasse

Sist oppdatert: 23.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006