Pressemelding

Til: redaksjonen

Dato: 17. oktober 2012

Et nøkternt budsjett tilpasset kommunens inntekter og utgifter

Rådmannen i Trondheim, Stein A. Ytterdahl, legger i dag fram forslag til handlings- og økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 for Trondheim kommune. Budsjettforslaget er i balanse, men handlingsrommet er begrenset.

Helt mot slutten av arbeidet med å utarbeide forslag til handlings- og økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 fikk rådmannen informasjon som viste at de økonomiske rammebetingelsene for planperioden blir strammere enn tidligere forutsatt. De statlige rammeoverføringene blir lavere enn forventet, og pensjonskostnadene høyere. Dette har ført til at driftsbudsjettet for 2013 er saldert med bruk av disposisjonsfond og forventet positivt regnskapsresultat i 2012. At Trondheim kommune har en robust økonomi gjør det mulig med en slik midlertidig løsning, men denne løsningen må erstattes med permanente tilpasningstiltak. Derfor varsler rådmannen allerede nå at det vil bli lagt fram en sak for bystyret i april 2013 med forslag til revidering av handlings- og økonomiplanen 2013-16 og budsjett 2013.

Veksten som er lagt inn i budsjettet for 2013 tar høyde for flere innbyggere, samtidig som kvalitet og dekningsgrader opprettholdes. Gebyret for vann blir dyrere neste år, mens gebyrene for renovasjon reduseres. Trondheimsgebyrene vil fortsatt være av de rimeligste i landet. Eiendomsskatten foreslås økt fra 5,3 til 5,4 promille. Dette er i tråd med tidligere vedtak.

Trondheim vokser med om lag 2500 - 3000 innbyggere i året. En voksende befolkning øker behovet for barnehager, skoler og heldøgns omsorg. Dette følger rådmannen opp i sitt forslag til budsjett og handlingsplan.

Kommunens driftsutgifter er på vel elleve milliarder kroner i 2013. I tillegg vil kommunen investere mer enn to milliarder kroner hvert av årene i planperioden 2013-2016, til sammen over åtte og en halv milliarder kroner. Rådmannen har vært opptatt av at handlingsregelen ligger fast (kapitalutgiftene skal utgjøre maksimalt åtte prosent av frie disponible inntekter), nettopp for å bidra til en mest mulig stabil økonomisk utvikling.

Kommunen har vedlikeholdsutfordringer både på bygninger og anlegg. Denne utfordringen fortsetter i økonomiplanperioden. Rådmannen har fulgt opp bystyrets vedtak om økt satsing på vedlikehold.

Videreutvikling av barnehagene til gode utviklings- og læringsarenaer vil stå i sentrum for arbeidet innenfor barnehageområdet i planperioden.

I kommende periode vil arbeidet med klasseledelse, regning, lesing og skriving være prioriterte satsingsområder for hele Trondheimskolen.

Spongdal skole med fleridrettshall ferdigstilles i 2014, mens Åsveien skole med fleridrettshall ferdigstilles i 2015. I planperioden vil rådmannen starte arbeidet med rehabilitering av Huseby skole, starte opp arbeidet med nytt skoleanlegg på Lade og øke skolekapasiteten i Østbyen. Anleggene skal sikre at kapasiteten tilsvarer den forventede elevtallsveksten.

I tråd med samhandlingsreformens intensjoner og eldreplanen, føres en større del av ressursene over til forebygging og tidlig innsats. Et hovedelement for velferdstjenestene er en storstilt satsing på bo- og aktivitetstilbudene. Området styrkes betydelig for å bidra til å redusere ventetid på bofellesskap til de som trenger det. Boligprogrammet følges opp med bygging av 210 nye boliger i planperioden.

Tilskuddet til drift av kirkene økes, det settes av midler til helgeåpne fritidsklubber, til oppstart av handlingsplanen for kulturarenaer og til etablering av system for utleie av lokaler til frivillige. Idrettshallkapasitet øker gjennom at det ferdigstilles fire nye fleridrettshaller i planperioden.

Prosjektet ”Renere havn” følges opp med de nødvendige bevilgninger i perioden, prosjektet på Torvet er planlagt iverksatt og byggingen av fire nye brannstasjoner fullføres i perioden.

Nærmere opplysninger:

  • Rådmann Stein A. Ytterdahl, mobil 91 67 28 33
  • Finansdirektør Carl-Jakob Midttun, mobil 97 63 66 33

Sist oppdatert: 11.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004