Hjem Politikk og planerKontrollkomiteen

Kontrollkomiteen

Kontakt Kontrollkomiteen

Se kart og finn ansatt

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal på vegne av bystyret føre tilsyn med kommunens virksomhet.

Kontrollkomiteen har 5 medlemmer med varamedlemmer. Den ledes av et arbeidsutvalg som består av komiteleder, nestleder, revisjonsdirektør og kontrollkomiteens sekretariat. Medlemmene av komiteen kan ikke være ansatt i kommunen, sitte i andre komiteer eller i sentrale verv i kommunen.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden. Sakspapirer blir publisert en uke før møtene. Neste møte i kontrollkomiteen er 15. januar.

 

Kontrollkomiteens medlemmer

Møteoversikt 2018

Kontrollkomiteens sekretariat

Om sekretariatet

Kontrollkomiteens sekretariat forbereder kontrollkomiteens møter, saksforbereder de sakene som komiteen har til behandling og påser at komiteens vedtak blir iverksatt. 

Kontrollkomiteens oppgaver

Kontrollkomiteen skal på vegne av bystyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollkomiteen skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte ved å bl.a påse at :

 • Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med bystyrets vedtak og forutsetninger
 • Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
 • Lov- og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen
 • Kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
 • Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med bystyrets forutsetninger
 • Kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

Kontrollkomiteens virksomhetsplan for 2018 beskriver formål, arbeidsoppgaver og juridisk rammeverk for kontrollkomiteen. Den beskriver oppgavene innen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og hvilke oppgaver som er tillagt kontrollkomiteens sekretariat.

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

To av kontrollkomiteens viktigste oppgaver er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper.

I forkant av de toårige planene for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon som vedtas av bystyret bestiller kontrollkomiteen en overordnet analyse fra sekretariatet. Komiteen behandlet 23.11.2015 sak 23/15 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og sak 24/15 Overordnet analyse for selskapskontroll. Analysene danner grunnlaget for planene. Kontrollkomiteens arbeid har vært å prioritere og innstille. Bystyret vedtok 28. januar 2016 følgende planer:

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017
Plan for selskapskontroll 2016-2017
Komiteen bestiller revisjoner fra kommunerevisjonen ut fra halvårige planer som vedtas i komiteen.

Relevante lenker:

 Kontrollkomiteens arbeid reguleres av:

Arbeidet i kontrollkomiteen prioriteres ut fra toårige planer som vedtas i bystyret:

Relevante veiledere:

Kommunal og regionaldepartementet (KRD) har utarbeidet en egen veileder for kontrollutvalg, Kontrollutvalgsboken

KRD har også utarbeidet følgende rapport for utviklingen av arbeidet med kontroll og tilsyn i kommunene: 85 tilrådninger for å følge opp egenkontrollen i kommunene

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet 

 

 

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 11.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css