Hjem Politikk og planerKontrollkomiteen

Kontrollkomiteen

Kontakt Kontrollkomiteen

Se kart

Kontrollkomiteen skal på vegne av bystyret føre tilsyn med kommunens virksomhet.

Kontrollkomiteen har 5 medlemmer med varamedlemmer. Den ledes av et arbeidsutvalg som består av komiteleder, nestleder, revisjonsdirektør og kontrollkomiteens sekretariat. Medlemmene av komiteen kan ikke være ansatt i kommunen, sitte i andre komiteer eller ha sentrale verv i kommunen.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Kontrollkomiteens medlemmer

Møteoversikt 2019

Høring om habilitet og etiske retningslinjer i KPA og grønn strek

Onsdag 20. mars 2019 gjennomførte kontrollkomiteen høring i forbindelse med behandlingen av forvaltningsrevisjons-rapporten Habilitet og etiske retningslinjer i KPA og Grønn strek.

Program for høringen

Videoopptak av høringen

Referat fra høringen finner du her 

Notat etter høringen med svar på spørsmål fra Trondheim kommunerevisjon

 

Referat fra kontrollkomiteens møte 30. september finner du her.

Neste møte i kontrollkomiteen er mandag 4. november.

 

Redegjørelser fra rådmannen til kontrollkomiteen

Redegjørelse til kontrollkomiteen 10.09.2018 om medisinbruk og Munkvoll helse- og velferdssenter.

Informasjon fra rådmannen vedrørende orienteringen 10.09.2018 

Status medisinhåndtering Munkvoll helse- og velferdssenter - kontrollkomiteens møte 11.03.2019 

 

Kontrollkomiteens sekretariat

Om sekretariatet

Kontrollkomiteens sekretariat forbereder kontrollkomiteens møter, saksforbereder de sakene som komiteen har til behandling og påser at komiteens vedtak blir iverksatt. 

Kontrollkomiteens oppgaver

Kontrollkomiteen skal på vegne av bystyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollkomiteen skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte ved å blant annet påse at :

  • Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med bystyrets vedtak og forutsetninger
  • Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
  • Lov- og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen
  • Kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
  • Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med bystyrets forutsetninger
  • Kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

Kontrollkomiteens virksomhetsplan for 2018 beskriver formål, arbeidsoppgaver og juridisk rammeverk for kontrollkomiteen. Den beskriver oppgavene innen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og hvilke oppgaver som er tillagt kontrollkomiteens sekretariat.

Kontrollkomiteens arbeid reguleres av:

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

To av kontrollkomiteens viktigste oppgaver er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper.

Kontrollkomiteen utarbeider toårige planer for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon som vedtas av bystyret. I forkant av disse planene bestiller kontrollkomiteen en overordnet analyse fra sekretariatet. Komiteen behandlet 15. januar 2018 sak 4/18 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og sak 5/18 Overordnet analyse for selskapskontroll. Analysene danner grunnlaget for planene. Kontrollkomiteens arbeid har vært å prioritere og innstille. Plan for selskapskontroll 2018-2020 ble vedtatt i bystyrets møte 1. februar 2018. Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 blir behandlet i bystyret 1. mars 2018. 

Halvårsplaner

Komiteen bestiller revisjoner fra kommunerevisjonen ut fra halvårige planer som vedtas i komiteen:

Relevante lenker:


Relevante veiledere:

Kommunal og regionaldepartementet (KRD) har utarbeidet en egen veileder for kontrollutvalg, Kontrollutvalgsboken

KRD har også utarbeidet følgende rapport for utviklingen av arbeidet med kontroll og tilsyn i kommunene: 85 tilrådninger for å følge opp egenkontrollen i kommunene

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kontrollkomiteen, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 01.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004