Valg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er i 2019. Valgdagen er ikke lovfestet, men fastsettes av Kongen i statsråd i forkant av hvert valg. Tradisjonelt avholdes valget andre mandagen i september.

Hvem kan stemme?

For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg. Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må man være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert bosatt i den aktuelle kommunen eller i fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Valg i kommuner og fylker som blir slått sammen fra 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et forslag på høring til endringer i valgloven og valgforskriften. Høringsnotatet beskriver hvordan kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres i kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen fra 1.1.2020.

I høringsnotatet skisserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hvilke endringer som må til for å gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 som om kommune- og fylkessammenslåingene som gjelder fra 01.01.2020 allerede har funnet sted.

Departementet foreslår i tillegg to nye forskrifter som har som mål å sikre en forutsigbar valggjennomføring i disse kommunene og fylkeskommunene. Blant annet gir forskriftene fellesnemndene myndighet til å utpeke et felles valgstyre for kommunene som skal slå seg sammen.

Departementet har i samme høring også sendt ut forslag til endringer i valgloven for gjennomføringen av stortingsvalget i 2021.

Valgdirektoratet følger prosessen og vil sørge for god opplæring og veiledning for kommuner og fylkeskommuner som skal slås sammen.

Les mer om høringsnotatet på KMD sine sider.

Forhåndsstemming 

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Trondheim, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du kun stemme i hjemkommunen din!

Forhåndsstemmer - hvordan, når og hvor

Du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Tar du med valgkortet , sparer du tid! i forkant av valgdagen finner du oversikt over stemmesteder med adresser og kartreferanser på valglokaler.no

Forhåndsstemmesteder og åpningstider vedtas av Valgstyret i forkant av hvert valg. Oversikt over disse finner du på kommunens nettsider når forhåndsstemmeperioden nærmer seg. Forhåndsstemmingen starter 10. august eller nærmeste virkedag.

Forhåndsstemming på institusjoner

I forkant av valgdagen arrangerer Trondheim kommune forhåndsstemming på helse- og velferdssentrene og på en rekke andre institusjoner.

Forhåndsstemmingen foregår ved at et team fra kommunen reiser rundt på institusjonene og setter opp stemmeavlukker, oversikt over institusjoner og tidspunkt finner du på kommunens nettsider i når det nærmer seg valgdagen. 

Hjemmestemming

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt. Frist for å be om hjemmestemming finner du på kommunens nettsider når forhåndsstemmeperioden nærmer seg. 

Hvordan stemme hvis du er pasient på St. Olavs hospital

Informasjon om hvordan du kan stemme hvis du er pasient på St. Olavs hospital kan du finne på kommunens nettsider når forhåndsstemmeperioden nærmer seg. 

Valgdagen

Valglokaler

Elektronisk manntallsavkryssing medfører at du kan avgi stemme i hvilket som helst av valglokalene i Trondheim. Oversikt over valglokaler kan du finne på kommunens nettsider når valgdagen nærmer seg. Se også valglokaler.no for adresser og kart. 

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme!

Informasjon

Hvem stiller til valg

Informasjon om hvem stiller til valg kan du finne på kommunens nettsider når det nærmer seg valget.  

Ofte stilte spørsmål om valg

Her finner du ofte stilte spørsmål om valg 

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen(e) i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?
Ja, så lenge det er i Trondheim kommune. Alle velgere som er manntalsført i Trondheim, kan derfor stemme på søndagsvalget ved Hovedbiblioteket.

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?
Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad. Man ringer bystyresekretariatet tlf 953 30 000 og oppgir navn, adresse og telefonnummer. Søkeren vil deretter bli kontaktet at våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen(e) er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Kan man forhåndsstemme via internett?
Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført i 2015 og 2017.

Kan man bestille transport til valglokale?
Nei. Trondheim kommune har ingen bringetjeneste til valglokalene.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved stortingsvalg?
Du kan endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen. Dette gjør du ved å sette ønsket nummer i ruta foran kandidatnavnet. Velgeren kan også stryke kandidatnavn ved å sette kryss i ruta bak kandidatnavnet. Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved sametingsvalg?
Velgeren kan ved valg til Sametinget endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen ved å skrive inn ønsket kandidatnummer foran kandidatenes navn. Velgerens adgang til å rette gjelder kun de fem øverste kandidatene på stemmeseddelen, eller det samlede antallet mandater som skal velges i kretsen, hvis dette tallet overstiger fem.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?
Nei, ugyldige endringer medfører ikke forkasting. Endringene blir bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?
Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. Oversikt over partier som stiller liste i Sør-Trøndelag, finner du på fylkeskommunens nettside.

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?
Regelen er JA. Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?
Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?
Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?
Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?
Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?
Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?
Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?
Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

For partier

Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplasseringer og stemmetillegg egentlig? 

I 2010 ble det utarbeidet en brosjyre som kan gi svar på disse spørsmålene.

Kontaktinformasjon

Valgsekretariatet

E-post: 
bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefonnummer: 
Bystyresekretariatet
953 30 000

Post: 
Valgstyret i Trondheim kommune 
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Valgresultater 2017

Her finner du valgresultatet for Stortings- og sametingsvalget 2017

Sist oppdatert: 11.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?