Hjem Skatt og næringArbeidsgiver

Arbeidsgiver

Arbeidsgiveravgift

For hver oppgjørsperiode for skattetrekk (termin) skal arbeidsgiver av eget tiltak beregne den arbeidsgiveravgift som han plikter å svare og innbetale avgiften til kemnerkontoret (skatteoppkreveren), jf. folketrygdloven § 24-3første ledd. Mer informasjon om arbeidsgiveravgift, finner du på  skatteetaten sine nettsider.

Skattetrekk 

"Skattetrekk" er en samlebetegnelse for forskuddstrekk, utleggstrekk (påleggstrekk) og kildeskatt.

Her er de generelle reglene for forskuddstrekk og utleggstrekk omtalt.

Arbeidsgivers plikter og ansvar

Trekkplikt
Arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk er fast­satt i lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 5-4 (1) og 5-6. Trekkplikten omfatter alle ytelser som etter gjeldende bestemmelser er gjenstand for forskuddstrekk, også godtgjørelser i helt kortvarige arbeids­forhold. Det er ikke noe krav om at det skal fore­ligge et ansettelsesforhold. Arbeidsgiver­begrepet i skattebetalingsloven omfatter følgelig flere enn det man vanligvis forstår med begrepet i daglig tale. Den som er pliktig til å foreta forskuddstrekk eller utleggstrekk er arbeidsgiver.

Har kemneren nedlagt utleggstrekk plikter arbeidsgiver å foreta utleggstrekk i samsvar med de bestemmelser som er gitt i trekkpålegget, se skattebetalingsloven §§ 14-4 og 14-5 og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 14-4 og 14-5.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretatt og oppgjør gitt, jf. ansvarsbestemmelsene i skattebetalingsloven § 16-20.

Skattekort

Mer informasjon om skattekort finner du på skatteetaten.no

Årsoppgaver

Årsoppgaver for arbeidsgiveravgift får du på skatteetaten sine nettsider. 

 

Forenklet oppgjør - Privat arbeidsgiver / organisasjon

En privatperson eller institusjoner og organisasjoner som lar andre personer utføre oppdrag for seg, er arbeidsgiver. Forenklede regler gjør arbeidsoppavene enklere.

Private arbeidsgivere

Når en privatperson lar andre personer utføre oppdrag for seg, er man i realiteten en arbeidsgiver.

Dette medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.

Det er i en del tilfeller blitt mye enklere å oppfylle sine plikter som privat arbeidsgiver ved hjelp av forenklede regler og en samleblankett (RF-1049).

Mer informasjon finner du i brosjyrene:

Spesielle beløpsgrenser:

 • Fritak for arbeidsgiveravgift: Under kr. 60.000,- pr. husstand/år
 • Skattetrekkfritak og oppgavefritak : Under kr. 4.000,- pr. person/år for 2013, økt til kr. 6.000,- fra 1.1.2014

Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon

En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør. Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift kan benytte en forenklet oppgjørsblankett (RF-1062) ved lønnsutbetalinger. Kan leveres inn elektronisk via Altinn.

Dette innebærer særregler i forhold til enkelte plikter som påhviler organisasjonen som arbeidsgiver. Dette gjelder blant annet reglene om melding til arbeidstakerregisteret, plikten til å oppbevare og innbetale skattetrekk og innsendelse av årlig lønns- og trekkoppgave. Selv om vilkårene for å benytte den forenklede ordningen er oppfylt, er ordningen frivillig.

Utfyllende informasjon om organisasjoner finner du på skatteetatens internettside

Spesielle beløpsgrenser: 

 • Fritak for arbeidsgiveravgift: Under kr. 450.000,- pr. organisasjon/år
 • Fritak for arbeidsgiveravgift: Under kr. 45.000,- pr. person/år 
 • Skattetrekkfritak og oppgavefritak : Under kr. 4.000,- pr. person/år  for 2013, økt til kr. 6.000,- fra 1.1.2014

 

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css