Person

Restskatt

Hvis skatteoppgjøret viser at du har betalt mindre i forskudd enn utlignet skatt, må du betale restskatt året etter det aktuelle skatteåret.

Restskatten forfaller til betaling i to like store terminer. Er restskatten under kr 1000 forfaller alt i én termin.

Restskatt som inklusive rentetillegget utgjør under kr 100, bortskrives og kreves ikke innbetalt. Innbetalingsblanketter med KID-nummer blir tilsendt etter skatteoppgjøret.

 • Restskatt til Trondheim kommune betales til
  kontonummer 6345 0616011
 • Restskatt til Klæbu kommune betales til
  kontonummer 6345 0616623

Du kan selv generere KID-nummer på www.skatteetaten.no.

Ingen betalingsavtale på restskatt

Restskatten skal betales ved forfall. Unntaksvis vil en avtale kunne innvilges dersom det foreligger skriftlig søknad til kemneren i Trondheimsregionen med dokumentasjon over økonomiske forhold. Se ellers under eget punkt om betalingsavtale.

Restskatt som ikke betales til forfall

Hvis du ikke betaler restskatten til forfall, vil kemneren i Trondheimsregionen kreve inn (tvangsinnfordre) det skyldige beløpet. Tvangsinnfordring kan innebære pant (utleggsforretning) i eiendeler eller trekk (utleggstrekk) i lønn eller trygd.

Betalingsproblemer

Hvis du har betalingsproblemer så finnes det alternative løsninger for betaling av skatt. Planlegg en løsning i forkant av forfall.

Når betalingsproblemer oppstår, er det viktig at du snarest og helst i forkant av forfall vurderer hvordan du kan løse ditt betalingsproblem. Det finnes alternative løsninger for betaling av skatt, selv om det er strenge vilkår i forhold til betjeningsevne. Du må dokumentere inntekter og utgifter. Denne artikkelen kan være til hjelp, der finner du skjema for økonomisk oversikt.

Betalingsutsettelse

Hvis du har behov for en betalingsutsettelse, må du sende en skriftlig søknad til kemneren i Trondheimsregionen. Oppfyller du kravene, innvilges en betalingsavtale. Selv om du får betalingsutsettelse, må du betale forsinkelsesrenter for hele perioden fra ordinært forfall og frem til kravet er helt nedbetalt.

Helt eller delvis ettergivelse

Det finnes også muligheter hvis du er varig ute av stand til å betale skatterestansen. Da kan du sende skriftlig søknad til kemneren i Trondheimsregionen om ettergivelse av skatten og/eller forsinkelsesrentene. Husk at det er spesielt strenge vilkår i denne ordningen. Vi har utarbeidet en brosjyre om temaet. Nedsettelse/ettergivelse av skatt kan føre til at du mister pensjonspoengene for den delen av inntekten du ikke betaler skatt av.

Skattehjelpen

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper de som, på grunn av en særlig vanskelig livssituasjon, ikke er i stand til å oppfylle sine skatteforpliktelser eller ivareta sine rettigheter. Det gjelder spesielt for dem som trenger en ny sjanse til for eksempel å dokumentere at inntekter og fradrag i en skjønnsligning ikke er korrekt.
Har du spørsmål, ta kontakt med Skattehjelpen hos Skatteetaten.

Gjeldsordning

En gjeldsordning kan gå ut på at du får utsettelse med å betale hele eller deler av gjelden, at kreditorene helt eller delvis ettergir renter og omkostninger eller at gjelden skal falle bort helt eller delvis. Søknad om gjeldsordning sendes namsfogden

Råd og veiledning

Trondheim og Klæbu kommuner har økonomisk rådgiver hos NAV som kan hjelpe personer med økonomiske problemer.

Betalingsavtale

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og er ute av stand til å betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde. Bruk gjerne skjema på norsk eller information about income and capital.

Vi anbefaler sterkt å skaffe annen finansiering av skattekrav da det løper en forsinkelsesrente som ligger hele 8 % pro anno over den til enhver tid gjeldende styringsrenten fra Norges Bank.

Handle hvitt

Skal noen hjelpe deg med hus, hytte, bil eller hage? - Handle hvitt!

Noen få tastetrykk er nok for å registrere lønn opp til 60 000 kroner. Du slipper også arbeidsgiveravgift.

Den enkleste måten å stoppe svart arbeid på, er å handle hvitt.

Mer info om å handle hvitt

Skattekalender

Forskuddsskatt

Personer som driver enkeltpersonsforetak skal betale forskuddsskatt. Dersom en person har andre former for inntekt og/eller formue av betydning, skal han også betale forskuddsskatt. Samme person kan altså ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt i samme inntektsår.

Fire faste terminer hvert år

Forskuddsskatten har normalt fire faste terminer hvert år. Hver enkelt må sørge for å betale innen de fastsatte fristene som er 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Skattekontoret utsteder skattekort til alle som skal ha forskuddstrekk og skatteseddel til dem som skal ha forskuddsskatt. Skattekortet og skatteseddelen utskrives normalt på grunnlag av de opplysningene skatteetaten har fra ligningen to år tilbake. Du kan endre skattekortet ditt selv på nett dersom skattekortet eller skatteseddelen er utskrevet på feil grunnlag. Dette kan for eksempel være hvis du har fått nye inntekter, endring av renter på lån eller andre fradrag.

Hvis den skattepliktige ikke har betalt inn tilstrekkelig i forskudd, vil det oppstå restskatt. Ved restskatt vil det påløpe et rentetillegg. Det kan unngås ved å betale et tilleggsforskudd. Frist for betaling av tilleggsforskudd er 31. mai.

Forfall

Forskuddsskatt har like forfall hvert år.
Restskatt forfaller til betaling tre uker etter at ligningen er sendt ut.

Forskuddsskatt for personlige skattytere

Forskuddsskatt forfaller i fire like store terminer hvert år: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Skatteoppkreveren (kemneren) kan unntaksvis fastsette andre terminer dersom skattyters inntekter fordeler seg ujevnt utover året. Dette kalles forskjøvet forfall.

Det finnes særregler for små skattebeløp og i tilfeller der forskuddsskatten er utskrevet utenom ordinær tid på året.

Tilleggsforskudd

31. mai er fristen for betaling av tilleggsforskudd for å unngå restskatt og rentetillegg på restskatten.

Restskatt for personlige skattytere

Restskatt, som er differansen mellom innbetalt forskuddstrekk og/eller forskuddsskatt og endelig utlignet skatt, forfaller etter regelen 3 uker etter at ligningen er sendt, tidligst 20. august, jf. skattebetalingsloven § 10-21.

Er restskatten høyere enn kr 1 000,-, deles betalingen normalt opp i to like terminer med forfall:

1. Termin 3 uker etter utlegg, tidligst 20. august.
2. Termin 5 uker etter forfall 1. termin

Senere terminer ved forfalt skatt

Hvis en termin restskatt eller forskuddsskatt ikke betales ved forfall, anses de senere terminene forfalt til betaling. Dette kalles ofte "ekstraordinært forfall". Betales ikke skatten ved forfall påløper forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrentesatsen fastsettes av Finansdepartementet.

Skatt som er under klagebehandling

Selv om du har sendt klage til skattekontoret, skal restskatten betales til fastsatt tid og med fastsatt beløp.

Krav og innbetalinger

Tjenesten "Mine krav og betalinger" gir deg en oversikt over gjeld, tilgodebeløp og inn-/utbetalinger mellom deg og kemneren.

Tjenesten Mine krav og betalinger

Hvis tjenesten ikke gir nødvendig informasjon, kan du kontakte oss ved kemneren i Trondheimsregionen.

Skatteoppgjør

Hvis du har betalt for lite forskuddsskatt eller trukket for lite forskuddstrekk i lønn eller ytelser, får du restskatt året etter det aktuelle skatteåret.

Beløp fra og med kr 20 til og med kr 99 blir ikke utbetalt, men vil bli overført til godskriving ved neste års avregning. Beløp mindre enn kr 20 faller bort.

Restskatt som inklusive rentetilegg utgjør under kr 100 bortfaller og kreves ikke innbetalt.

Har du spørsmål om skatteoppgjøret ?


Det kan hende at det er feil godskrevet forskuddsstrekk. Feil forskuddstrekk kan ha flere årsaker, for eksempel at oppgavegiveren ikke har levert korrekt oppgave til skattemyndighetene eller at det er angitt feil skattekommune.

Spørsmål om forskuddstrekk rettes til kemnerkontoret på tlf. 72 54 67 62.

Har du spørsmål om fastsettelsen (ligningen)?
Spørsmål om inntekt, formue og fradrag, ta kontakt med Skatt Midt-Norge på tlf. 800 80 000.

Penger til gode

Du får normalt pengene på bankkontoen din.

Er pengene overført til en avsluttet konto, vil kemneren få beløpet i retur. Dette kan ta noen dager, men vi vil betale ut pengene til en annen kjent konto eller på utbetalingskort.

Er skatt for eldre år, bidragsgjeld, merverdiavgift eller flere andre statlige krav ikke betalt, kan skatt til gode gå til oppdekking av dette. Dersom et tilgodebeløp er motregnet mot andre krav, vil du motta et brev som opplyser om dette.

Klage på fastsettelse (ligning)
Fristen for å klage på fastsettelsen er seks uker etter at den er sendt ut. Klage kan sendes elektronisk via skatteetaten.no eller altinn.no på skjema, RF-1117 (klage på fastsettelsen).

Endring av bankkonto

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto.

Utbetaling kun til godkjente kontoer

Kemneren i Trondheimsregionen kan i utgangspunktet ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn de som er registrert på den skattepliktige i skatteetatens kontoregister. Skattedirektoratet har bestemt at den skattepliktige som hovedregel kun kan få tilbakebetalt skatt til kontoer som vedkommende selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer.

Endre kontonummer i Altinn

Skattemeldingen inneholder bare fire kontoer. Hvis du har flere egnede kontoer, kan du finne dem ved å gå inn i Altinn (inneholder inntil åtte kontoer).

Lønnsmottakere, pensjonister og selvstendige næringsdrivende (personlige skattepliktige) kan endre kontonummer i Altinn til og med 15. mai.

Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og NUF (upersonlige skattepliktige) kan endre kontonummer i Altinn frem til august.

Endre kontonummer ved å kontakte kemneren

Når fristen for å endre kontonummer i Altinn er utløpt eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert i Altinn, kan du kontakte kemneren for å få endret kontonummer. Vi har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til 14 dager før dato for skatteoppgjøret/utlegget.

Mange ektefeller har felles konto. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier. Den av ektefellene som kun har disposisjonsrett, vil da i utgangspunktet ikke få sine skattepenger inn på denne kontoen. Kemneren kan likevel utbetale til en slik konto etter anmodning fra den skattepliktige, der anmodningen er tilstrekkelig dokumentert.Kontoendring

Kemneren kan endre konto for utbetaling der:

• Vi får skriftlig og underskrevet henvendelse om det fra den skattepliktige.
For selskaper må anmodningen være undertegnet av den/de som har signaturfullmakt i henhold til selskapets firmaattest, eller fra firmaets regnskapsfører/revisor.

• Den skattepliktige er legitimert (ved bevitnet kopi av skriftlig legitimasjon eller ved personlig fremmøte)

• Den skattepliktige er kontohaver eller har disposisjonsrett til kontoen og fremlegger dokumentasjon på det

Der kemnerkontoret endrer konto for utbetaling til en konto som ikke på forhånd er registrert på skattyter i skatteetatens kontoregister, kommer kontoen ikke med på neste års selvangivelse. Kontoregisteret lages på nytt hvert år og baseres på de kontoene som er merket for bruk av bankene. Kontoer som kun blir registrert av kemnerkontoret fanges derfor ikke opp av registeret. (Dette gjelder ikke for personer med utenlandsk primærkonto).

Vi anbefaler derfor at du i forkant av skatteoppgjøret endrer kontonummer for utbetaling av skattepenger i Altinn når du har mulighet for det. Hvis du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken og få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en lønns-/ytelseskonto, annen konto med minibankkort eller en person/- eller brukskonto. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne benyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjøret.

Utbetalingskort

De som har reservert seg, ikke har egnet konto eller har valgt dette som utbetalingsmåte på selvangivelsen, får tilsendt utbetalingskort. Utbetalingskort kan heves på postkontor og i de fleste banker. Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan benyttes til mottak av skattepenger.

Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk
Hvis du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rukket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Vi vil da få beskjed om at kontoen ikke kan brukes og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg eller sende utbetalingskort. Det kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.

Tett på Trondheim 

Tett på Trondheim

Skal du pusse opp eller bygge ut? Handle hvitt! Hvordan sikrer du deg at du benytter seriøse håndverkere i hjemmet ditt?
Her er noen verktøy til deg som privat byggherre eller forbruker slik at du kan være sikker på at snekker, maler og andre håndverkere er seriøse.

Hvordan sikre deg at du benytter seriøse håndverkere i hjemmet ditt


Dette er en veileder fra satsingen ”Tett på Trondheim”, som er et samarbeid mellom Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Trondheim kommune. Målet er å hjelpe innbyggerne i Trondheim med å velge seriøs arbeidskraft. Fordelen for deg kan bety at du ikke mister klagerett, at du unngår merkostnader, unngår medansvar, og risiko for forsinkelse reduseres m.m.

Vi ønsker å gi deg noen verktøy slik at du som privat byggherre eller forbruker kan sikre deg på best mulig måte.
Brudd på lover og forskrifter kan føre til forsinkelser, merkostnader og sanksjoner. Det er du som bestemmer hvordan du vil ha det.

Vil du ha veilederen i pdf.versjon kan du laste den ned her.

Reduser risiko ved å stille krav til dine håndverkere
Når du skal bygge ut eller pusse opp i ditt hjem, kan du stå overfor mange utfordringer. Allerede ved kontraktinngåelsen bør du være bevisst på dette.
Du kan blant annet undersøke www.handlehvitt.no

 • At du får gyldig faktura og kontrollere denne
 • At du har krav på å betale via bank
 • Arbeidsliste og HMS-kort
 • Sentral godkjenningsordning
 • Seriøse aktører i alle ledd


Handle hvitt.no

Handlehvitt.no er en nettside som veileder deg til å velge seriøse håndverkere.Gå inn her og ta firmasjekken på handlehvitt.no.

Få gyldig faktura og kontroller denne

Du har krav på gyldig faktura. Dette er et viktig dokument på jobben som er gjort. Denne er det viktig at du kontrollerer. Fakturaen skal ha riktig selskapsnavn,
riktig dato og riktig organisasjonsnummer. Før organisasjonsnummeret skal det stå bokstavene MVA. Foretak med omsetning over 50.000, skal være momsregistrert. I tillegg skal det stå på faktura hva betalingen gjelder og eventuelt antall timer som er gått med på jobben, hvis ikke det er avtalt en fastpris.

Betal via bank

Du bør betale via bank og ikke kontant. Da står du sterkere i reklamasjons- og klagesaker, og du slipper ansvar for andres skattegjeld.

Arbeidsliste, HMS-kort

Byggherre/hovedentreprenør har ansvaret for alle på byggeplassen og at alle har gyldig HMS kort. Kortet gir en bekreftelse på at arbeidstakerne er lovlig registrert og har arbeidstillatelse. Hensikten er å identifisere både hvem arbeidstakeren er og hvem de arbeider for.

Firmaet/håndverkeren har ansvar for en oppdatert arbeidsliste over alle som til enhver tid jobber hos deg.
Som en del av din kontroll kan et alternativ være å gjennomføre stikkprøver for å sikre at arbeidstakerne har gyldig HMS-kort.
Enkeltpersonforetak (også de som driver alene) skal ha HMS-kort. Firma/håndverkere som kun tilbyr sine tjenester i privatmakedet er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere og seg selv med HMSkort.
Informasjon om HMS - kort finner du på arbeidstilsynet sine hjemmesider.

Skal noen jobbe i høyden?

Medfører arbeidet som er tenkt utført at noen må jobbe i høyden? Det vil si over to meter over bakken?
Stige er i utgangspunktet kun tillatt for adkomst og ikke for å utføre arbeid fra. Har du tenkt på hva du trenger å vite? Er det for eksempel planlagt bruk av stillas eller lift? Dette må du vite for å kunne velge en virksomhet som vil utføre arbeidet på en så trygg måte at det er lite sannsynlig at noen faller ned og skader seg på eiendommen din. Du finner mer informasjon om regelverk og forebygging ved arbeid i høyden på
arbeidstilsynet.no.

Sentral godkjenningsordning

Gjennom å benytte et foretak som er registrert i sentral godkjenningsordning vet du at foretaket har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset foretakets aktivitet i byggenæringen. Fra 1. januar 2016 skal nye tilleggsvilkår vise at foretaket driver seriøst og lovlydig og at det

 • har riktig kompetanse
 • oppfyller de lovpålagte kravene til drift
 • har betalt skatter og avgifter

Du finne mer informasjon på Direktoratet for byggkvalitet om sentral godkjenning.
Dette reduserer risiko for svart arbeid, forsinkelser, dårlig utført arbeid, konkurser og dårlig styring.

Fagbrev og referanser

Det finnes seriøse aktører som ennå ikke er registrert i sentral godkjenningsordning. Det er da lurt å stille flere spørsmål til håndverkeren.

 • Hva er grunnen til at håndverkeren ikke har registrert seg i sentralt godkjenningsregister?
 • Har bedriften nødvendig kompetanse ut fra hva som kreves? Har bedriften ansatte med fagbrev?
 • Har håndverkeren gode referanser fra tidligere jobber?
 • Er firmaet/håndverkeren registrert i brønnøysundregisteret og momsregisteret?
 • Du kan også søke opp bedriften på proff.no eller lignende. Er informasjonen tillitvekkende?


Seriøse aktører i alle ledd

Ved kontraktsinngåelsen bør du kreve at firmaet gir deg en løpende oversikt over hvilke underentreprenører som skal utføre arbeidet. Elektrikeren og rørleggeren kan være innleid og styrt av det firmaet du har inngått kontrakt med. Har du sikkerhet for at de er seriøse, har de sentral godkjenning, HMS kort osv?

Kontrakt

Skriv alltid kontrakt med håndverkere
Det er du som må spesifisere arbeidet. Jo mer nøye du har spesifisert hva håndverkeren skal gjøre, jo bedre står du rustet til å møte en eventuell konflikt. I kontrakten bør du derfor best mulig forklare hva arbeidet går ut på, og hva som er det ønskede resultatet.

Hvis du spesifiserer sluttresultatet kan ikke håndverkeren kreve ekstra betalt for uforutsette kostnader.
Eksempler på innhold i kontrakt: Hva skal gjøres, tidsfrist, enighet om pris, krav om gyldig HMS- kort, oversikt over underleverandører osv. Mer informasjon finnr du på nettstedet til Forbrukerradet.

Medansvar for håndverkerens skatter og avgifter
Ansvarsregelen

Dersom du som forbruker gir oppdraget til en som jobber svart, kan du bli ansvarlig for håndverkerens skatter og avgifter. Du kan unngå dette ved å betale via bank.

Mer informasjon finner du på skatteetaten.no og privatpersoners ansvar ved kontaktkjøp.

I hvilke registre kan du sjekke om håndverkeren er registrert?
Brønnøysundregisteret

For å kunne drive virksomhet i Norge må man være registrert i Brønnøysundregisteret og ha fått tildelt et organisasjonsnummer. Dette er for å kunne betale skatter og avgifter, men også for at tilsynsetater kan kontrollere og gi godkjenninger. Virksomheten må også være registrert for å kunne betale lønn til sine ansatte. Ta firmasjekken gjennom nettsiden handlehvitt.no.

MVA-registeret

Næringsdrivende skal registreres i merverdiavgiftsregisteret når omsetning har oversteget 50 000 kroner. I Brønnøysundregisteret vil du under ”nøkkelopplysninger” finne informasjon om selskapet er registrert i MVA-registeret. Ta firmasjekken gjennom nettsiden handlehvitt.no

Byggesøknad

Byggearbeider på egen eiendom er i utgangspunktet søknadspliktig, men flere tiltak er unntatt søknadsplikt. Det betyr at den enkelte selv må ta ansvar. Det kan være vanskelig å tolke krav og regler knyttet til et konkret byggetiltak på egen tomt, og byggesakskontoret tilbyr derfor å vurdere søknadsplikten. Du kan også be om en forhåndskonferanse med byggesakskontoret i Trondheim kommune.

Hvordan skrive en byggesøknad?

Informasjon om søknadsprosessen finner du på Trondheim.kommune.no/bygging.

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css