Meldeplikt

Solarier

Lokaler som benyttes til solarium skal meldes til kommunen før de tas i bruk.

Meldeplikt

Lokaler som benyttes til solarium omfattes også av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet .

Virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, skal gi melding om dette til Statens strålevern.

Strålingskrav

Solariene skal tilfredsstille strålingskravene for UV type 3. Virksomhetene plikter å påse at apparat, merking og informasjon til brukerne, fyller kravene gitt i strålevernforskriften.

Fra 1. juli 2012 er det innført 18 års grense for å ta solarium. I ubemannede solstudioer skal det være lett synlig informasjon om aldersgrensen. Strålevernet har utarbeidet plakat som kan benyttes.

Solforbrenning og overdreven soling er de viktigste årsakene til hudkreft. Råd om soling finner du på Kreftforeningens sider om solvett.

Krav til betjening i solstudioer er utsatt til 1.januar 2015 for å utrede alternative måter å håndheve 18-årsgrensen på.

Tilsyn

Trondheim kommune ved Miljøenheten fører tilsyn med solarier etter de nevnte forskrifter og kan kontaktes på telefon 72 54 25 50.

Mer informasjon og soling og krav til solarier finnes på Statens Strålevern sin nettside med informasjon til solarieeiere.

Hygiene og miljø i offentlige lokaler

Kommunens Miljøenhet har myndighet til å godkjenne og føre tilsyn med ulike allment tilgjengelige virksomheter/lokaler.

Tilsyn med hygiene
Miljøenheten fører tilsyn med hygiene i

Bassengbad, badeanlegg og badstuer
(forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu.)
Camping- og leirplasser
(forskrift om miljørettet helsevern )
Frisør-, hudpleie-, tatoveringsvirksomhet, solarier o.l.
(forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.)
Meldeplikt og godkjenning av lokaler
Lokaler som benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet skal godkjennes av kommunens miljøsjef før de tas i bruk. Skjema for melding/godkjenning av lokaler kan benyttes til dette.

Etablering av campingplasser skal meldes til Miljøenheten før oppstart.

Solarier
Fra 1. juli 2012 er det innført 18 års grense for å ta solarium. Det er drifter av solariumet som er ansvarlig for at dette følges opp. I ubemannede solstudioer skal det settes opp plakat om aldersgrensen. Fra 2014 kommer krav om bemanning av solstudioene.

Tilsyn med solarier
Miljøenheten fører også tilsyn når det gjelder strålehygieniske krav til solarier og verneregler ved bruk. Mer informasjon om krav til solarier finnes hos Statens strålevern.

Badeanlegg, bassengbad og badstu

Før badeanlegg tas i bruk skal eier melder fra til kommunen om forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. Dette gjelder også dersom det blir endringer i driften. For boblebad skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Nasjonalt folkehelseinstitutt kan gi en forhåndsuttalelse om de ulike typer/modeller av boblebad er utformet og kan drives slik at de kan gi tilfredsstillende beskyttelse mot Legionella. For boblebad som ikke er forhåndsvurdert, skal den enkelte innretning vurderes nærmere av kommunen i forbindelse med melding.

Badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet, og det skal utarbeides instrukser for brukerne. Det skal tas jevnlige prøver av vannkvaliteten i bassengbad.

Trondheim kommune ved Miljøenheten fører tilsyn med bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten.

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu av 13. juni 1996 har som mål å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold og bidra til å hindre ulykker.

Målgruppe
Eiere av badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten, inkludert bassengbad, badstu og boblebad.

Kriterier/vilkår

Beslektede tjenester

 • Legionellasmitte - forebyggende tiltak
 • Miljøinformasjon
 • Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
 • Miljøfyrtårn - sertifisering
 • Miljøplager eller -risiko
 • Om søknadsprosessen
 • Saksbehandling

Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

Kommunen vil utøve et faglig skjønn, og det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning

Ønsker du å starte eller å overta en frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v., må du enten få godkjenning av kommunen eller sende en melding til kommunen. Lokaler i tatoverings- og hulltakingsvirksomheter skal godkjennes. Frisør- og hudpleievirksomhet må oppfylle de samme hygienekravene, men trenger ingen godkjenning, bare melding.

Krav til hygieniske forhold

Det stilles krav om at de hygieniske forholdene er tilfredsstillende og at virksomheten forebygger overføring av smittsomme sykdommer.

Godkjenning

Virksomheten må godkjennes/meldes til kommunen ved oppstart, ved utvidelse eller ved vesentlige endringer. 
Meldeskjema finnes på kommunens nettside om meldeplikt.

Målgruppe

Personer som ønsker å starte, overta eller flytte

 • frisørsalong
 • hud- og fotpleiesalong
 • solstudiohi
 • tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Kriterier

 • lokaler
 • rutiner for internkontroll
 • rutiner for å unngå smitteoverføring

Om søknadsprosessen

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Søknadsbehandling

Kommunen vil vurdere om det er behov for befaring eller gransking av virksomheten og kan pålegge at forhold blir rettet eller at virksomheten stanses. Tvangsmulkt kan ilegges i samsvar med lov om folkehelsearbeid § 15. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan godkjenningen trekkes tilbake.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Meldeplikt for helsepersonell i privat virksomhet

Trondheim kommune ønsker å få inn oppdaterte meldinger fra alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens som arbeider i privat praksis i kommunen. Også personell eller virksomheter som tidligere har sendt inn melding, bes om å sende inn denne informasjonen på nytt. Dette gjelder ikke helsepersonell som driver privat praksis etter avtale med kommune (fastleger og fysioterapeuter) eller i spesialisthelsetjenesten.

Helsepersonell med autorisasjon eller lisens i privat virksomhet skal sende inn melding til kommunen når de åpner, overtar eller trer inn i virksomhet som er omfattet av loven. Melding skal også gis ved virksomhetens opphør. Denne meldeplikten er lovpålagt i helsepersonelloven § 18.

Melding om åpning, overtagelse eller inntreden i privat virksomhet.

Melding om opphør av privat virksomhet.

Politiattest er påkrevd for helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshemming jf. helsepersonelloven § 20 a. Ved melding om åpning, overtagelse eller inntreden i privat virksomhet sendes politiattest snarest til :

Trondheim kommune
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Postboks 2003 Torgarden
7004 Trondheim 

For spørsmål om meldeplikten, ta kontakt med Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, telefon 72 54 08 80, e-post.

Sist oppdatert: 02.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css