Hjem Skole og opplæringSamiskopplæring i skoler og barnehager

Samiskopplæring i skoler og barnehager

 

Åarjelsaemien

Davvisámegiella

Julevsámegiella

Barnehage

Hva kan jeg forvente av barnehagen?

Kommuner utenom samisk forvaltningsområde skal legge forholdene til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Barnehageloven pålegger barnehagene å ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Dette er også i tråd med ILO konvensjon nr. 169 Del IV som Norge har ratifisert.

"Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Innholdet i barnehagetilbudet til samiske barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Dette innebærer at samiske barn og foreldre har rett til å forvente at personalet har kjennskap til, og legger vekt på, at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk." (Rammeplan, Udir, 2017, s. 25).

Alle barnehager kan søke om tilskudd fra Sametinget til å tilby språkopplæring på sør-/lule- og nordsamisk til barn på enheten. Ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning hvis du lurer på hvilke barnehager som har samisktalende barn.

Samisk barnehageavdeling

1. august 2017 åpnet Trondheim kommune byens første samiske barnehagetilbud på Ferista friluftsbarnehage. Ta kontakt med enhetsleder dersom du ønsker plass på det samiske barnehagetilbudet, i tillegg til å krysse av for det i merknadsfeltet på barnehagesøknaden. Samiske søkere har prioritet til avdelingen ved hovedopptaket. Barnehagen har i 2020/2021 både nord- og sørsamisktalende ansatte og barn.

Ferista friluftsbarnehage har en knutepunktfunksjon overfor andre barnehager. Dette innebærer at de veileder, informerer og formidler samisk kultur til barnehager i byen generelt og til barnehager med samiske barn spesielt.

Grunnskole

Trondheim kommune tilbyr undervisning i samisk etter Opplæringsloven § 6-2. Alle samiske elever i grunnskolealder som bor utenfor samiske distrikt, har rett til opplæring i samisk. Kommunen kan vedta å legge opplæringen i samisk til en eller flere skoler i kommunen. Du som forelder/foresatt må ta kontakt med skolen barnet ditt går på for å få i gang opplæringstilbudet. Elever på ungdomstrinn avgjør selv om de ønsker opplæring i eller på samisk.

Det kan ta inntil et halvt år før opplæringen kommer i gang alt etter kapasitet hos lokal lærer eller fjernundervisningstilbyder. Skolestarterforeldre bør informere skolen om behov for samiskopplæring innen 15.mars for å sikre at opplæringen kommer i gang ved skolestart. Hvis det er minimum 10 elever som ønsker hele opplæringen på samisk, er kommunen pliktig til å tilby det.

Kommunen kan tilby samiskopplæring med lokal lærer, via fjernundervisning, som hospitering eller en kombinasjon av disse. Elever som får fjernundervisning i samisk, tilbys et eller to hospiteringsopphold i året, avhengig av om de har samisk som førstespråk eller ikke.

Elever med samisk som andrespråk har rett på 87 årstimer på barnetrinn, og 76 årstimer på ungdomstrinn. De følger læreplan i samisk2 hvis de starter med samisk på 1.-4. trinn eller samisk3 hvis de starter i 5.-10. trinn. Elever med samisk som førstespråk følger læreplan i samisk1 og har rett på 160 årstimer på småtrinnet, 104 årstimer på mellomtrinnet og 95 årstimer på ungdomstrinnet.

Hvis eleven har to førstespråk, eller har samisk som andrespråk, har eleven rett til fritak for opplæring og vurdering med karakter i sidemål. Lovverket som regulerer eksamen finner du i forskrift til opplæringsloven, mens informasjon om oppmelding, gjennomføring og sensur er på UDIRs sider

Elever med samisk som første- eller andrespråk kan komme opp til samisk skriftlig og muntlig eksamen hvis det tilbys. Det er nærskolen som foretar uttrekk til eksamen. Elever med samisk i fagkretsen skal få vitnemålet sitt også på det samiske språket de har lært.

 

Kommunens opplæringstilbud i 2021/2022

 Sørsamisk

I skoleåret 2021/2022 har vi ingen elever som ønsker opplæring i sørsamisk. Ta kontakt med nærskolen din om du ønsker opplæring i sørsamisk. Kommunen har et samarbeid med Sørsamisk kunnskapspark om å tilby undervisning.

Nordsamisk

I skoleåret 2021/2022 tilbyr kommunen lokal lærer.  Jakobsli skole har personal- og koordineringsansvar for opplæring i nordsamisk.

Lulesamisk

I skoleåret 2021/2022 tilbyr kommunen fjernundervisning i samarbeid med Sørsamisk kunnskapspark grunnet mangel på stedlig lærer.

Kontaktinformasjon til samiske aktører i byen 

Et samisk foreldrenettverk er under opprettelse i Trondheim.

Tips til bruk av samisk språk og kultur i barnehager og skoler

Sist oppdatert: 12.07.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006