Språkkommune

Språkkommune

Trondheim er blitt språkkommune!

Trondheim er valgt ut som en av 27 språkkommuner her i landet.

Språkkommuner er del av en nasjonal satsing, Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive. I Trondheim skal det utvikles en helhetlig språkstrategi for oppvekstområdet.

Et hovedmål i Trondheim kommunes handlings- og økonomiplan for 2016-2019 er at barn og unge skal utvikle tilfredsstillende grunnleggende ferdigheter. Et grep for å få til dette er blant annet å bedre overgangen mellom barnehage og skole og mellom skoleslagene helt opp til videregående skole.

Skolebibliotekprosjekt - Lesetråder

Trondheim kommune har mottatt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å utvikle skolebibliotekene. Prosjektet ledes av Trondheim folkebibliotek og formålet er å skape leseglede for alle elevgrupper i alle fag i gjennom en fornyelse av skolebibliotekene i samskaping med folkebiblioteket. Fire barneskoler, i fire ulike bydeler, deltar som prosjektskoler:

  • Eberg skole
  • Huseby barneskole
  • Ila skole
  • Jakobsli skole

Prosjektledere er Brit Karen Einang og Une Marit Næss Åfarli

Funksjonell skriveopplæring de første årene (FUS)

Trondheim kommune deltar i et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) i regi av Skrivesenteret ved NTNU. Hovedmål for prosjektet er å utvikle kartleggingsverktøy for barns tidlige skriveutvikling, samt å gjennomføre et program med tilhørende undervisningsressurser i de første skoleårene. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd.

Koordinator i Trondheim kommune er Mikael Lyngstad.

Tilgang til livet og skrive- og leseopplæring på 1. trinn

Kursrekken er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og Trondheim kommune, og har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Lærere på 1. trinn ved utvalgte skoler deltar på kurs og i nettverkssamlinger hvor temaet er begynneropplæring i lesing og skriving. Det arrangeres også et halvdagskurs for alle lærere med ansvar for begynneropplæringen i lesing og skriving.

Videreføring av kurs for lærere og utprøving av sjangerpedagogikk i Trondheims-skolen

Ved tre skoler i kommunen deltar lærere i en kursrekke og lokal utprøving av lese- og skriveopplæring i alle fag ut fra sjangerpedagogisk teori og praksis. I skoleåret 2018/19 er det satt i gang et introduksjonskurs og et kurs for viderekommende ved skolene som ledes av Trondheims-lærere. Formålet med en sjangerpedagogisk tilnærming til lese- og skriveopplæringen er at opplæringen skal være likeverdig og virke utjevnende i elevgruppen. NTNU, lærerutdanningen, deltar i prosjektet.

Lokalt arbeid med læreplaner - språk

Sammen med den lokale IKT-planen i Trondheim utgjør de lokale eksempelplanene i lesing, skriving og muntlige ferdigheter et utgangspunkt for lokalt arbeid med læreplaner.

Lesing 1.-10. trinn

Dette eksempelet på en lokal plan i lesing tar utgangspunkt i Breidablikk skoles leseplan. Eksempelet kan fungere som en veileder og et diskusjonsgrunnlag i det lokale arbeidet med læreplaner på skolen. Lokalt arbeid med leseplaner skal bidra til å gi systematikk og sammenheng i leseopplæringa gjennom utdanningsløpet.

Eksempel: Veileder for lokalt planarbeid i lesing i trondheimsskolen.

Skriving 1.-7. trinn

Lærere ved tre skoler har i samarbeid med Skrivesenteret utviklet et forslag til en lokal eksempelplan i skriving for 1.-7. trinn. Planen har vært diskutert på en samling om lokalt planarbeid i skriving. Eksempelplanen i skriving vil bli gjort tilgjengelig for trondheimsskolene høsten 2016. Power Point-presentasjonen til Maria Hole-Forsmo, Merete T. Grøtte, Anita Melting og Mikael Lyngstad fra samlingen om lokalt arbeid med skriveplan i mars 2016.

Muntlige ferdigheter 1.-10. trinn

Veileder til lokalt arbeid med muntlige ferdigheter. Veilederen kan fungere som støtte og diskusjonsgrunnlag for læreplangrupper ved skolene som jobber med muntlige ferdigheter i fagene.

Vurdering for læring

Satsingens overordnete mål er å legge til rette for at skolene kan videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål.

Trondheim kommunes satsing på vurdering for læring bygger på anerkjent forskning som viser at lærerens vurderingskultur har stor betydning for elevers læringsutbytte. Erfaringer fra Norge og andre land viser at elever lærer best når de:

  • Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  • Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  • Får råd om hvordan de kan forbedre seg
  • Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Vurderingsveilederen skal gi hjelp til vurderingsarbeidet i trondheimsskolen.

Den nasjonale vurdering for læring-satsingen ble formelt avsluttet i september 2018. Trondheim kommune knytter det videre arbeidet med vurdering for læring til fornyelsen av læreplanverket, Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Kontaktperson

Mikael Lyngstad
Prosjektleder
Mob: 41 21 53 85
E-post: mikael.Lyngstad@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 12.05.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242