Hjem SkoleSkoleskyss

Skoleskyss

Hvem har rett til fri skyss?

Grunnskoleelever som har bostedsadresse i skolekretsen med:

 • lang skolevei:
  • mer enn 2 km for 1. klasse
  • mer enn 4 km for 2. - 10. klasse
 • farlig/vanskelig skolevei
 • funksjonshemming
 • sykdom/skade

Gjelder også ved to bostedsadresser når foreldre deler den daglige omsorgen for barnet.
Etter vurdering kan dette også gjelde når barnet går på annen skole enn den en sokner til/enn det opptaksområdet tilsier.

Rett til skyss gjelder bare til ordinær undervisning, ikke leksehjelp.

Førskolebarn

Barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven har rett til skyss når særlige hensyn gjør det nødvendig for å få denne hjelpen.

Til vanlig har foresatte selv ansvar for transport av barna sine til og fra barnehagen. 
For å få innvilget skyss må det derfor være spesielle grunner som gjør denne transporten vesentlig mer byrdefull enn det som er vanlig.
Barn i barnehage som har funksjonshemming, sykdom eller skade kan få skyss når særlige hensyn tilsier dette.

Voksne

Voksne elever som får opplæring etter § 5 - 2 i opplæringsloven, fra høsten 2002 § 4A - 2, har rett til skyss på samme vilkår som andre grunnskoleelever.

 • Lang skoleveg - mer enn 4 km 
 • Farlig/vanskelig veg 
 • Funksjonshemming
 • Sykdom/skade

Hva må søker gjøre

Hva sier Opplæringsloven

§ 7 - 1. Skoleskyss

"Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensen to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skoleskyss uten hensyn til veilengden (...)".

§ 7 - 3. Skyss for funksjonshemmede og midlertidig skadde eller syke.

"Elever som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til skyss til og fra skolefritidsordninga. Retten omfattar ikke skyss i skoleferiene".

Det kreves legeattest vedlagt søknaden om skyss for midlertidige skadde eller syke.

§ 7 - 6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter § 5 - 7 har rett til skyss når det på grunn av særlige hensyn er nødvendig for å kunne ta imot denne hjelpen.

§ 4A - 7.Voksne

"Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet. Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengde når de får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet (...).

Sist oppdatert: 07.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?