Rehabilitering av Baklidammen

Rehabilitering av Baklidammen

Skilt Baklidammen

Baklidammen er nå under oppfylling, og vi ber alle som er i området om å være forsiktige og ikke oppholde seg i selve damområdet. Når dammen er full, er det viktig å vite at noen steder er kun 50 cm vanndybde nær demningen. Ingen må derfor finne på å stupe fra demningen.

Baklidammen ble sist rehabilitert i 2020/2021. Tiltak ble gjennomført for å oppfylle sikkerhetskravene i damsikkerhetsforskriften. Baklidammen er plassert i høyeste sikkerhetsklasse på grunn av nærhet til bebyggelse og veier.

Passering over demningen var stengt i anleggsperioden

Det er nå mulig å passere over demningen igjen. Magasinet ble tappet ned siden dammen ble forsterket på vannsiden med en påstøp på 1,2 meters tykkelse.

Anleggsperioden startet sommeren 2020. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Trondheim kommune tillatelse til å tappe ned magasinet Baklidammen fra kote 195,8 til kote 182,8 (13 meter) fra 01.07.2020 og til og med 01.10.2021.

Fisk og dyreliv

Det er ørret i Ilavassdraget. Under anleggsperioden ble det etablert en fangdam slik at vannspeilet ble opprettholdt på et visst nivå i deler av magasinet. Det er planlagt økt utsetting av fisk i etterkant og tilrettelegging av gyteområder.

Det er også bever i Ilavassdraget. Ved Theisendammen er det etablert hytte og en beverfamilie overvintret der sist til tross for nedtapping av dammen. Det er observert bever i Baklidammen også, men ingen hytte. Kommunen har engasjert ekspertise fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) for å foreta kartlegging og gi råd om avbøtende tiltak om det skulle vise seg at bever har etablert seg i området.

Sist oppdatert: 01.07.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H